เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6303103308 นางสาวเข็มอักษร เพ็ญกรรณ วท.บ.10
2 6303102305 นายจิตรภาณุ ปิตุรัตน์ วศ.บ.10
3 6303102310 นางสาวญาดา เอี่ยมสอาด วศ.บ.10
4 6303102312 นางสาวณัฐธิรา คูณขุนทด วศ.บ.10
5 6303102321 นางสาวภัคจีราพร ปู่ก่ำ วศ.บ.10
6 6303102323 นางสาวภีรนีย์ มหิสลากุล วศ.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
7 6305101301 นางสาวกนกวรรณ ฤกษ์ฉาย ร.บ.10
8 6305101302 นางสาวกัญญาลักษณ์ อาทะ ร.บ.10
9 6305101305 นางสาวกิตติมา จันทร์ชาวใต้ ร.บ.10
10 6305101307 นางสาวเกศรากาญจณ์ จินาติ ร.บ.10
11 6305101308 นางสาวขวัญนภา นิลพัฒน์ ร.บ.10
12 6305101316 นางสาวเจริญขวัญณ์ ภัสสิญาพงศ์ ร.บ.10
13 6305101317 นายเจษฎา พ่อชมภู ร.บ.10
14 6305101318 นางสาวชนนิกานต์ แซ่แต้ ร.บ.10
15 6305101319 นางสาวชนันดา แก้วกาหลง ร.บ.10
16 6305101320 นางสาวชลดา ปิ่นเมธา ร.บ.10
17 6305101321 นางสาวชวิศา ภักดีกิจ ร.บ.10
18 6305101326 นางสาวฐิติมา อุตโรกุล ร.บ.10
19 6305101327 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วทา ร.บ.10
20 6305101329 นางสาวณัชชา ทิพยธรรม ร.บ.10
21 6305101330 นางสาวณัฏฐ์ชญา ติ๊บใจ ร.บ.10
22 6305101331 นางสาวณัฐธิดา ด้วงวิเศษ ร.บ.10
23 6305101332 นางสาวณัฐธิตา อยู่สบาย ร.บ.10
24 6305101335 นางสาวณัฐวดี ผาสุข ร.บ.10
25 6305101338 นางสาวตรีรัตน์ บรรณพร ร.บ.10
26 6305101343 นางสาวธัญธิดา นิ่มนวล ร.บ.10
27 6305101344 นางสาวธัญเรศ งามแสงสิริทรัพย์ ร.บ.10
28 6305101345 นายธีรพงศ์ ปวงมาโล ร.บ.10
29 6305101347 นายนพรัตน์ ศรีหนองฮ่าง ร.บ.10
30 6305101350 นางสาวนฤตยา เมืองใจแก้ว ร.บ.10
31 6305101352 นายนวัตกรณ์ โมตาลี ร.บ.10
32 6305101354 นายนันทวัฒน์ เครือทราย ร.บ.10
33 6305101358 นายประเสริฐ ชาตรีวินิจทอง ร.บ.10
34 6305101360 นางสาวปริยากร อินรุ่ง ร.บ.10
35 6305101361 นางสาวปาจรีย์ จะแจ้ง ร.บ.10
36 6305101362 นายปารย์คณิน เอี่ยมสมบัติ ร.บ.10
37 6305101367 นางสาวพจวรรณ ภิระลัย ร.บ.10
38 6305101368 นางสาวพรทิพา พรหมถา ร.บ.10
39 6305101369 นางสาวพรนภา บัวลี ร.บ.10
40 6305101370 นายพรรษกร ใจสม ร.บ.10
41 6305101371 นางสาวพรวิไล หล้าจู ร.บ.10
42 6305101372 นางสาวพรสรวง สอาดศรี ร.บ.10
43 6305101374 นางสาวพลอยสุรีย์ สายบุญเรือง ร.บ.10
44 6305101375 นางสาวพัชริฎา ต๊ะเป็ง ร.บ.10
45 6305101378 นางสาวพิชยดา จันทร์แก้ว ร.บ.10
46 6305101379 นายพุทธกานต์ จุติไพรร่มใจจริง ร.บ.10
47 6305101381 นางสาวภัทราพร สอนเสนา ร.บ.10
48 6305101383 นายภานุเดช กองวี ร.บ.10
49 6305101385 นายภูวดล ชัยกาวิล ร.บ.10
50 6305101386 นายมงคล ทองพิมพ์ ร.บ.10
51 6305101388 นายยศพนธ์ พันธวัฒน์ ร.บ.10
52 6305101389 นายยุทธภัณฑ์ มานาบุญ ร.บ.10
53 6305101391 นางสาวรัตนาวดี นิลวัฒน์ ร.บ.10
54 6305101392 นายวัชรพล แสนภักดี ร.บ.10
55 6305101393 นางสาววัลภา แลวฤทธิ์ ร.บ.10
56 6305101395 นางสาววิมลพร มังคละแสน ร.บ.10
57 6305101397 นางสาววีรดา ท้าวศิริ ร.บ.10
58 6305101399 นางสาวศศิกานต์ ฟักแก้ว ร.บ.10
59 6305101400 นางสาวศศิวิมล สุจาแสน ร.บ.10
60 6305101402 นางสาวศิริญญา บิดาคำ ร.บ.10
61 6305101403 นางสาวศุภรัตน์ ทวีเลิศวุฒิกุล ร.บ.10
62 6305101407 นางสาวสิริกัญญา คำจันทร์ ร.บ.10
63 6305101411 นางสาวสุพิชชา บัวพันธ์ ร.บ.10
64 6305101412 นางสาวสุภัสสรา ศรีมอยน้อย ร.บ.10
65 6305101413 นางสาวสุวิดา บุญใส ร.บ.10
66 6305101414 นายสุวิทย์ เทพมา ร.บ.10
67 6305101418 นายอนุวัฒน์ วรรณเสน ร.บ.10
68 6305101425 นางสาวอัจฉราพร ดวงดี ร.บ.10
69 6305101428 นางสาวอัญชุลี สัญญากิจ ร.บ.10
70 6305101430 นายอัษฎาวุธ หนักแน่น ร.บ.10
71 6305101431 นางสาวอาทิตยา เทวกุล ณ อยุธยา ร.บ.10
72 6305101432 นายเอกพจน์ หนั่นตา ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
73 6306101302 นายกมลภพ แก้วเดียว บธ.บ.10
74 6306101304 นายกร ธเนศวรสุวรรณ บธ.บ.10
75 6306101306 นางสาวกฤติกร ต๊กควรเฮง บธ.บ.10
76 6306101311 นางสาวกุลนันท์ ทองคำ บธ.บ.10
77 6306101312 นางสาวกุลภรณ์ อินทนุ บธ.บ.10
78 6306101313 นางสาวเกศรินทร์ พลประถม บธ.บ.10
79 6306101314 นางสาวคำหลาว ลุงยอด บธ.บ.10
80 6306101315 นางสาวคุณัญญา เหลืองกิตติคุณ บธ.บ.10
81 6306101316 นางสาวจินดาพร อิ่นคำ บธ.บ.10
82 6306101318 นายจิรพนธ์ สุริยา บธ.บ.10
83 6306101319 นางสาวจิรันธนิน อินปันบุตร บธ.บ.10
84 6306101329 นายชัยพันธ์ พรธีรโชติ บธ.บ.10
85 6306101332 นายณรงค์ฤทธิ์ เครือสกุลเพ็ญ บธ.บ.10
86 6306101335 นายณัฏฐนันท์ เครือแปง บธ.บ.10
87 6306101336 นายณัฐชัย เนตรใหญ่ บธ.บ.10
88 6306101337 นางสาวณัฐฐาพร กลิ่นมาลัย บธ.บ.10
89 6306101341 นางสาวณัฐวดี อินสอน บธ.บ.10
90 6306101342 นางสาวณัฐวรันทร แซ่ตั้ง บธ.บ.10
91 6306101343 นางสาวณิชนันทน์ ฤกษ์งาม บธ.บ.10
92 6306101344 นางสาวดลพร จมรมงคลพิไล บธ.บ.10
93 6306101347 นางสาวธัญญเรศ ทองเมือง บธ.บ.10
94 6306101350 นายธีรศักดิ์ มาติ๊บ บธ.บ.10
95 6306101451 นางสาวนภวรรณ สิงห์สุภา บธ.บ.10
96 6306101352 นายนฤบดี จำปาทอง บธ.บ.10
97 6306101354 นายนัฎชากร ปิ่นยา บธ.บ.10
98 6306101372 นางสาวพัชรินทร์ ศรีชนะ บธ.บ.10
99 6306101399 นางสาวศศิวรรณ ปู่ทอน บธ.บ.10
100 6306101405 นางสาวสกุลทิพย์ ศรีนาม บธ.บ.10
101 6306101416 นางสาวสุธีธิดา ขันเขียว บธ.บ.10
102 6306101445 นายอดิศักดิ์ สุดเฉลียว บธ.บ.10
103 6306101426 นางสาวอังค์วรา แซ่ฉั่ว บธ.บ.10
104 6306101446 นางสาวอาทิตยา รัตนพงศ์ บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
105 6312101352 นางสาวทะเลดาว รัตนสมาหาร ศ.บ.10
106 6312101353 นางสาวธนัชพร จันภูมี ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
107 6314101304 นายกรุณพล อินทร์สุวรรณ ศศ.บ.10
108 6314101336 นายธรรมรัตน์ งามคาย ศศ.บ.10
109 6314101367 นางสาวพัชราภรณ์ แซ่อ๋อง ศศ.บ.10
110 6314101372 นายพูนภัค วิสิฐสันติสุข ศศ.บ.10
111 6314101376 นายภาณุพงศ์ บัวระหงษ์ ศศ.บ.10
112 6314101434 นายภูวดล ศรีบุญเรือง ศศ.บ.10
113 6314101405 นางสาวสุกัญญา พูลถาวร ศศ.บ.10
114 6314101414 นายอนุชา กองมูล ศศ.บ.10
115 6314101301 นายอนุชิต เทพทัน ศศ.บ.10
116 6314101420 นายอักษร เนคะมานุรักษ์ ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
117 6315123344 นายเจตนิพัทธ์ เลสัก วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
118 6318102351 นางสาวธัญลักษณ์ ศรีบุญเพ็ง ศศ.บ.10
119 6318102353 นายธีปกรณ์ ช่วยคิด ศศ.บ.10
120 6318102354 นายธีรกร คันธวังอินทร์ ศศ.บ.10
121 6318102358 นายนราธิป นวลจันทร์ ศศ.บ.10
122 6318102362 นางสาวเบญจมาภรณ์ วงศ์เสนา ศศ.บ.10
123 6318102363 นางสาวเบญจรัตน์ วันจันทร์ ศศ.บ.10
124 6318102364 นางสาวเบญญา จิตรงามขำ ศศ.บ.10
125 6318102366 นางสาวประภาวดี ไชยมงคล ศศ.บ.10
126 6318102386 นายพันดวง ผูกพันธ์ ศศ.บ.10
127 6318102389 นายพีณพัฒน์ บุณณสิริ ศศ.บ.10
128 6318102391 นายภราดร อินพุฒิ ศศ.บ.10
129 6318102392 นายภัทร บุญบำรุง ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
130 6322101331 นางสาวณัฏฐณิชา ปันกัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
131 6322101378 นายภคิน บัวเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
132 6322101388 นางสาวรัตติกาล แต้มมาก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
133 6322101389 นางสาวรินรดา เทียนสว่าง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
134 6322101390 นางสาวลฎาภา เสาร์ไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
135 6322101391 นางสาวลลิตา เปียงใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
136 6322101438 นางสาววีรพร พุทธาสมศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
137 6322101418 นางสาวสุวิมล เอกวงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
138 6322101435 นางสาวไอลดา ยิ้มน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47