เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301126301 นายกฤษฎา ทองคำ 10
2 6301126303 นางสาวจุฬารัตน์ สุมทุม 10
3 6301126307 นางสาวนุชสรา นันต๊ะนา 10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4 6305101303 นางสาวกัญญาวีร์ กุญชรศรี ร.บ.10
5 6305101304 นายกิตติพงษ์ ดีปุกเปียง ร.บ.10
6 6305101306 นายกิตติศักดิ์ ไชยมงคล ร.บ.10
7 6305105310 นางสาวจารุมน โพธริน รป.บ.10
8 6305101311 นางสาวจิดาภา บำรุงเจียม ร.บ.10
9 6305101313 นายจิตติพล เทพคำ ร.บ.10
10 6305101315 นายจิระศักดิ์ นางเมาะ ร.บ.10
11 6305105312 นางสาวชฎาพร เขียวคำสุข รป.บ.10
12 6305101323 นางสาวชัญญานุช ดวงแก้ว ร.บ.10
13 6305105313 นางสาวชั้นบุญ เชียงปาละ รป.บ.10
14 6305105314 นายชินวัฒน์ พวงอภัย รป.บ.10
15 6305101324 นายชินวัตร สุวรรณโน ร.บ.10
16 6305105377 นางสาวชุตินันท์ กันทะวงค์ รป.บ.10
17 6305101325 นายโชคนรินทร์ บัวบาน ร.บ.10
18 6305105318 นางสาวฐิตารีย์ ศรีจันทร์ รป.บ.10
19 6305101328 นางสาวณฐมณ ป้อมเมือง ร.บ.10
20 6305101334 นางสาวณัฐลินี อุราแก้ว ร.บ.10
21 6305105319 นางสาวณัฐวดี พุ่มชะเอม รป.บ.10
22 6305101337 นายดิศรณ์ เจริญแก้ว ร.บ.10
23 6305105378 นายถิรวัฒน์ ปถมสุข รป.บ.10
24 6305105325 นางสาวธรรมารัตน์ ขำขจร รป.บ.10
25 6305105327 นายธีรโชติ ธรรมตา รป.บ.10
26 6305101346 นายธีรภัทร์ เขียวแปน ร.บ.10
27 6305101348 นายนรภัทร ยุอินทร์ ร.บ.10
28 6305105329 นางสาวนริสรา อินโอภาส รป.บ.10
29 6305105330 นางสาวนรีกานต์ ไทยนิยม รป.บ.10
30 6305101349 นายนฤตย์ ทุนอินทร์ ร.บ.10
31 6305101351 นางสาวนลินี จันทร์ต๊ะมา ร.บ.10
32 6305105332 นางสาวนันทกานต์ มังคละ รป.บ.10
33 6305101355 นายปกรณ์ สิงห์ปัญญา ร.บ.10
34 6305101363 นางสาวปาริชาติ สุขสมโชติ ร.บ.10
35 6305101364 นางสาวปิยพัชร เสี่ยงสอาด ร.บ.10
36 6305101365 นางสาวเปรมยุดา วัฒกีเจริญ ร.บ.10
37 6305101366 นายพงศ์พิทักษ์ วังธิยอง ร.บ.10
38 6305101373 นางสาวพลอยวรินทร์ คงนุ่น ร.บ.10
39 6305105383 นางสาวพิมพิศา ใจแปง รป.บ.10
40 6305101387 นายเมธาวี สารพัตร ร.บ.10
41 6305105348 นายวชิรากร ราษตรีสกล รป.บ.10
42 6305101401 นายศิริชัย ทวีศักดิ์บวรกุล ร.บ.10
43 6305105358 นางสาวสายรุ้ง อาลัยไพรสณฑ์ รป.บ.10
44 6305101405 นายสิทธิกร ดู่คำ ร.บ.10
45 6305105359 นางสาวสิริกานดา จดจำ รป.บ.10
46 6305105360 นางสาวสิริกานดา เลื่อนลอย รป.บ.10
47 6305101408 นายสิริวัฒน์ เลิศธนวิรัตน์ ร.บ.10
48 6305105362 นางสาวสุชาดา ช้างดี รป.บ.10
49 6305105365 นางสาวสุภิชา สมพงษ์ รป.บ.10
50 6305101415 นายหัสดินทร์ ใจอะโน ร.บ.10
51 6305101419 นางสาวอภิชญา ข้าวหอมหาง ร.บ.10
52 6305101420 นางสาวอภิญญา พัฒน์ธิพงษ์ ร.บ.10
53 6305101421 นางสาวอมรรัตน์ เปียงผาตั้ง ร.บ.10
54 6305101422 นางสาวอมรรัตน์ เสานุ ร.บ.10
55 6305101427 นางสาวอัจฉราภรณ์ สำราญใจ ร.บ.10
56 6305101429 นางสาวอัญญานี อาษา ร.บ.10
57 6305105372 นางสาวอารีย์รัตน์ ลายะ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
58 6306101320 นางสาวเจนจิรา ปาแตงอ่อน บธ.บ.10
59 6306101322 นางสาวชฎาพร เพชรวงศ์ บธ.บ.10
60 6306101323 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล บธ.บ.10
61 6306101324 นางสาวชฎารัตน์ จักรปา บธ.บ.10
62 6306103346 นางสาวนฤมล ดาวเงิน บช.บ.10
63 6306103347 นางสาวนัทชา สายสร้อย บช.บ.10
64 6306101402 นางสาวศิริพร งามสุวรรณ บธ.บ.10
65 6306101403 นายศิวศักดิ์ ด้วงสงกา บธ.บ.10
66 6306101404 นางสาวศีตลา ไชยมงคล บธ.บ.10
67 6306101410 นายสหรัถ จันทร์ปัน บธ.บ.10
68 6306101411 นายสิทธิชัย สิทธิชยาพรกุล บธ.บ.10
69 6306101414 นางสาวสุธิดา ประชุมรักษ์ บธ.บ.10
70 6306101443 นางสาวสุธิดา อุบลจินดา บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
71 6312107315 นางสาวศศิธร อ่อนน้อม ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
72 6314101344 นางสาวนันทิญา ไชยคำ ศศ.บ.10
73 6314101402 นางสาวศิริลักษณ์ อินมี ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47