เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301105301 นางสาวกชกร ดำสงค์ วท.บ.10
2 6301105303 นายกรภัทร์ ตุ่นโนจา วท.บ.10
3 6301126301 นายกฤษฎา ทองคำ 10
4 6301125303 นายกิตติ มีสุข วท.บ.10
5 6301125304 นายกิตติพร ดวนใหญ่ วท.บ.10
6 6301105310 นางสาวชลิตา รัชตะรุ่งเรือง วท.บ.10
7 6201102478 นายธนสรรค์ เกิดพุ่ม วท.บ.10
8 6101124322 นายนุติ บันใจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
9 6201101331 นายพิพงษ์ ปิยศักดิ์สันติกุล วท.บ.10
10 6201102412 นางสาวภาวรินทร์ ปรินเเคน วท.บ.10
11 6201101347 นางสาวศศิธร จันทะมุด วท.บ.10
12 6201101364 นางสาวศิริธร ศรีภูมิ วท.บ.10
13 6201102443 นางสาวสกุลนา สีตาล วท.บ.10
14 6301125341 นายสรรค์โสภาคย์ หลัดโส๊ะ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15 6303103301 นางสาวกนกกาญจน์ นันท์ชัย วท.บ.10
16 6303103308 นางสาวเข็มอักษร เพ็ญกรรณ วท.บ.10
17 6303103309 นางสาวจินตนา พิมพ์ใจมวล วท.บ.10
18 6303103312 นางสาวชญานิษฐ์ จักรใจวงค์ วท.บ.10
19 6303101306 นางสาวณัฐนรี มูลเมือง วศ.บ.10
20 6303101318 นายธีรศักดิ์ ฮุนตระกูล วศ.บ.10
21 6203101330 นางสาวพรชิตา แซ่เคอ วศ.บ.10
22 6303103353 นางสาวสุพัดตรา คำดวง วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
23 6304101304 นายกรวิทย์ ประกาศ วท.บ.10
24 6304101323 นายญาณวุฒิ ญาณจินดา วท.บ.10
25 6304106319 นายธนธรรม ขัติวงษ์ วท.บ.10
26 6204109308 นายนิชนันท์ เนียมทัด วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
27 6204101340 นายภาสกร เจริญศิลป์ วท.บ.10
28 6204103311 นางสาวสุวรรณี ชุมผาง วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
29 6305105301 นางสาวกมลวรรณ แคว้นคอนฉิม รป.บ.10
30 6305101308 นางสาวขวัญนภา นิลพัฒน์ ร.บ.10
31 6305101317 นายเจษฎา พ่อชมภู ร.บ.10
32 6305101329 นางสาวณัชชา ทิพยธรรม ร.บ.10
33 6305101343 นางสาวธัญธิดา นิ่มนวล ร.บ.10
34 6305105329 นางสาวนริสรา อินโอภาส รป.บ.10
35 6305105332 นางสาวนันทกานต์ มังคละ รป.บ.10
36 6305101354 นายนันทวัฒน์ เครือทราย ร.บ.10
37 6305105334 นางสาวบุญนิศา ทาคำ รป.บ.10
38 6305101361 นางสาวปาจรีย์ จะแจ้ง ร.บ.10
39 6305101385 นายภูวดล ชัยกาวิล ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
40 6306101308 นางสาวกัญญาพัชร อาจธัญกรรม บธ.บ.10
41 6306101315 นางสาวคุณัญญา เหลืองกิตติคุณ บธ.บ.10
42 6306101324 นางสาวชฎารัตน์ จักรปา บธ.บ.10
43 6306102346 นางสาวธนัชชา สระทองคลื่น บธ.บ.10
44 6306103341 นางสาวนราทิพย์ เจดีย์ปน บช.บ.10
45 6306103344 นางสาวนริศรา แซ่เย่ บช.บ.10
46 6106105321 นายปรเมศวร์ ประดิษฐ์ชัย บธ.บ.10
47 6306102361 นางสาวปัญจมา ปาละโค บธ.บ.10
48 6306102397 นางสาวสุพรรนิศา สิงห์หาญ บธ.บ.10
49 6306102400 นายสุวรรณ ลุงออ บธ.บ.10
50 6306102401 นายเสริมชาติ อินทะนาม บธ.บ.10
51 6306102402 นายอคิราภ์ เสรีภาพ บธ.บ.10
52 6306102408 นางสาวอริสรา ศรีสุวรรณ์ บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
53 6310102301 นายกรวิชญ์ กายา วท.บ.10
54 6310102302 นายกฤษกร จิณะกับ วท.บ.10
55 6310102303 นายกลวัชร ปรารมภ์ วท.บ.10
56 6310102304 นางสาวจันทร์จิรา โยธา วท.บ.10
57 6310101306 นางสาวจุติภรณ์ นันไชย วท.บ10
58 6310102311 นายณภัทร สุวิมล วท.บ.10
59 6310102316 นางสาวปวริสรา กล่อมสุนทร วท.บ.10
60 6210101324 นางสาวปิยมน มั่นคง วท.บ10
61 6310101320 นางสาวพีรดา ไขแสง วท.บ10
62 6310101324 นางสาวรวิสรา สุทธิจิต วท.บ10
63 6310102320 นายวีรภัทร แก้วสีทองคำ วท.บ.10
64 6310102322 นายศิริชัย มณทอง วท.บ.10
65 6310101337 นางสาวสุลักษณา จันกิติ วท.บ10
66 6310102328 นายฮัดรีย์ จิตภาค วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
67 6312101306 นางสาวจันทัปปภา ภิรมศรี ศ.บ.10
68 6312106310 นายณัฐชนน ใสหยด วท.บ.10
69 6312101334 นางสาวสุชัญญา นามสิงห์สา ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
70 6214101325 นายณัชนน มาขาว ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
71 6115123336 นายธัชชัย บำรุงกิจ วศ.บ.10
72 5915123376 นายลัทธพล ยอดเวียงไชย วท.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
73 6219102507 นางสาวณัฐสุดา โพธิ์ศรีทอง ภ.สถ.บ.10
74 6219102508 นางสาวเณวิกา นุรังษี ภ.สถ.บ.10
75 6219102513 นางสาวนภัสสร ทองมูล ภ.สถ.บ.10
76 6219102514 นางสาวนิษิตา สุบิดา ภ.สถ.บ.10
77 6219102516 นางสาวเบญญภา เกตุแก้ว ภ.สถ.บ.10
78 6219102517 นางสาวปชิตา เเก้วสิงขรณ์ ภ.สถ.บ.10
79 6219102519 นางสาวปัณฑิตา บุญศรี ภ.สถ.บ.10
80 6219102524 นางสาวภรณ์ทิพย์ ไพรเขียว ภ.สถ.บ.10
81 6319102524 นางสาวรุจิกาญจน์ เศรษฐเชื้อ ภ.สถ.บ.10
82 6219102532 นางสาวสกุณี พันมูล ภ.สถ.บ.10
83 6219102533 นางสาวอนัตตา สุทธิศิลป์ ภ.สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
84 6322102002 นายไกรวุฒิ ดีประเสริฐ วท.บ.10
85 6322102003 นายครรชิต จะแล วท.บ.10
86 6322101002 นายจักรินทร์ ปันทวัง วท.บ.10
87 6322102007 นายดลธรรม นามเหลา วท.บ.10
88 6322102008 นายธนวรรธน์ วัชระศิริบรรลือ วท.บ.10
89 6322102010 นายนันทวัฒน์ จันต๊ะยศ วท.บ.10
90 6322101367 นางสาวปิยะฉัตร วิเชียรดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
91 6222101394 นายภาสกร โชติเรืองนภา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
92 6322102019 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ทองรอด วท.บ.10
93 6322102020 นายอภิวัฒน์ ขาวกุลชร วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47