เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาทพ450 : เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
กลุ่ม1
วิทยาเขตชุมพร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1 6107107301 นางสาวกานต์มณี แดงเพ็ง วท.บ.10
2 6107107302 นางสาวกุสุมา แก่นกูล วท.บ.10
3 6107107303 นายชัยวิชิต แซ่โค้ว วท.บ.10
4 6107107304 นางสาวชุติพร สีนุ้ยคง วท.บ.10
5 6107107305 นายณัฏฐนิธิศ แสงสุระธรรม วท.บ.10
6 6107107306 นายณัฐชัย คล้ายรุ่ง วท.บ.10
7 6107107307 นางสาวณัฐธิดา นนทสิงห์ วท.บ.10
8 6107107308 นางสาวณัฐรดี สุขสวัสดิ์ วท.บ.10
9 6107107309 นางสาวณัฐวรา ไกรนรา วท.บ.10
10 6107107310 นายธนพล แก้วอ่อน วท.บ.10
11 6107107311 นายนฤพนธ์ รัตนภักดี วท.บ.10
12 6107107312 นางสาวปนัดดา ทับจันทร์ วท.บ.10
13 6107107313 นายพัชรพล บุญรอด วท.บ.10
14 6107107314 นายพิชญ์ภูมิ บุญญแพทย์ วท.บ.10
15 6107107315 นางสาวภาพิมล ยืนนาน วท.บ.10
16 6107107316 นายวรวัส วรเทพนุทัศน์ วท.บ.10
17 6107107320 นายเศวตฉัตร เรืองชู วท.บ.10
18 6107107317 นายสุกฤษฎิ์ สุขแก้ว วท.บ.10
19 6107107318 นางสาวสุภาวิดา วิเชียร วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47