เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6405105359 นายกรกช พูลทรัพย์ รป.บ.10
2 6405105361 นายกฤติเดช เจริญใจ รป.บ.10
3 6405105362 นางสาวกฤติยา โพธิ์ศรี รป.บ.10
4 6405105363 นายกอบกฤต กู้กิจการ รป.บ.10
5 6405105301 นางสาวกัญญาณัฐ ทรงศิลป์ รป.บ.10
6 6405105302 นางสาวกัญญาณัฐ ปุญญธนาคมกุล รป.บ.10
7 6405105364 นางสาวกันยารัตน์ คงผลาญ รป.บ.10
8 6405105303 นางสาวกัลยารัตน์ แก้วสุวาง รป.บ.10
9 6405105365 นายคัณฑิเบศร์ นพรัตน์ รป.บ.10
10 6405105304 นายคุณาธิป พุกดวง รป.บ.10
11 6405105305 นางสาวจารุพัสตร์ อุดไธสง รป.บ.10
12 6405105306 นายจีรพันธ์ จันเป็ง รป.บ.10
13 6405105307 นางสาวจุฑาภัทร นิลสุวรรณ รป.บ.10
14 6405105366 นายเจตนัตว์ ภูไชย รป.บ.10
15 6405105308 นายฉัตรชัย โม๊ะดี รป.บ.10
16 6405105367 นางสาวเฉลิมขวัญ ทรายคำ รป.บ.10
17 6405105410 นางสาวชนกนันท์ กันทะสี รป.บ.10
18 6405105309 นางสาวชลธิชา มงคล รป.บ.10
19 6405105310 นางสาวชัชฎาภรณ์ ปัญญารัตน์ รป.บ.10
20 6405105370 นายชัชรินทร์ ชัยบัญชาการ รป.บ.10
21 6405105371 นางสาวชุตินันท์ กันทะมาลัย รป.บ.10
22 6405105311 นางสาวซานีย์ ดาอีซอ รป.บ.10
23 6405105312 นางสาวญาณิศา เงินนาค รป.บ.10
24 6405105372 นายฐนกร หนูพริก รป.บ.10
25 6405105373 นางสาวณัชชาวีณ์ อภิพรบุญญพัฒน์ รป.บ.10
26 6405105313 นางสาวณัฐกฤตา อะกะเรือน รป.บ.10
27 6405105374 นางสาวณัฐกฤตา มาอินทร์ รป.บ.10
28 6405105375 นางสาวณัฐชากร กุษาวงศ์ รป.บ.10
29 6405105314 นางสาวณัฐนรี ไชยพรม รป.บ.10
30 6405105376 นายณัฐวัตร บุญญะ รป.บ.10
31 6405105377 นางสาวณัฐิกา บัวยอด รป.บ.10
32 6405105315 นางสาวตติยา คำเป็ง รป.บ.10
33 6405105378 นายทศพล สิทธิวงศ์ รป.บ.10
34 6405105316 นายธรณ์เทพ จองหนัน รป.บ.10
35 6405105317 นางสาวธัญสมร ประสาทสิทธิ์ รป.บ.10
36 6405105318 นางสาวธิดา ไกรนรา รป.บ.10
37 6405105319 นางสาวน้ำทิพย์ ช้างมาก รป.บ.10
38 6405105379 นางสาวบัณฑิตา เสลาคุณ รป.บ.10
39 6405105321 นายประชาธิป ญาติวงศ์ รป.บ.10
40 6405105381 นางสาวปรานวรี วินมา รป.บ.10
41 6405105382 นางสาวปริกา จิตต์ริด รป.บ.10
42 6405105383 นางสาวปริชญา ธัญญาพานิชกุล รป.บ.10
43 6405105322 นางสาวปวีณ์นุช ปงกองแก้ว รป.บ.10
44 6405105323 นายปารมี วงศ์ลิขิตลาภ รป.บ.10
45 6405105324 นางสาวปิยาภรณ์ มูลลา รป.บ.10
46 6405105325 นางสาวปุณิกา เกื้อสกุล รป.บ.10
47 6405105326 นายพงศ์ธากานต์ สิทธิพา รป.บ.10
48 6405105327 นางสาวพรพรรณ อภินันท์ทิพยกุล รป.บ.10
49 6405105385 นางสาวพรสุดารัตน์ สัมมาพรต รป.บ.10
50 6405105386 นายพัชรพล มีแก้ว รป.บ.10
51 6405105328 นางสาวพัณณิตา โอบอ้อม รป.บ.10
52 6405105387 นายพัทรดนย์ กาศรี รป.บ.10
53 6405105329 นางสาวพิมพ์วิภา สมบุญชัย รป.บ.10
54 6405105388 นางสาวเพียงตะวัน รักษา รป.บ.10
55 6405105330 นางสาวแพรวพรรณ นารักษ์ รป.บ.10
56 6405105389 นางสาวภควดี จันทรัตน์ รป.บ.10
57 6405105390 นางสาวภัคนันท์ โกมาส รป.บ.10
58 6405105331 นายภัทรพล แจ้งสาร รป.บ.10
59 6405105332 นายภาสกร รัตนสาลี รป.บ.10
60 6405105333 นางสาวมลธิดา มะคาลือ รป.บ.10
61 6405105392 นางสาวมัมมิต้า ยาดอร์ รป.บ.10
62 6405105334 นางสาวมิรันตี ธรรมสร รป.บ.10
63 6405105335 นางสาวเมษนี มีตา รป.บ.10
64 6405105336 นายรชานนท์ เพชรเศษ รป.บ.10
65 6405105337 นางสาวรวีสวัสดิ์ สิงห์ทอง รป.บ.10
66 6405105393 นายรัชพล ชมชื่น รป.บ.10
67 6405105338 นางสาวรุจิรัตน์ เวชมะโน รป.บ.10
68 6405105339 นางสาววชิรินทรา สิริใจ รป.บ.10
69 6405105394 นางสาววณิชชา บุตรวงค์ รป.บ.10
70 6405105340 นางสาววรกมล กลิ่นดาว รป.บ.10
71 6405105341 นางสาววรกานต์ โพธิ์ประสาร รป.บ.10
72 6405105395 นางสาววรนารี ปัญโญ รป.บ.10
73 6405105342 นางสาววรนุช กันสีชา รป.บ.10
74 6405105344 นายวรินทร คำยันต์ รป.บ.10
75 6405105345 นางสาววรินทร์พร ภุมรินทร์ รป.บ.10
76 6405105346 นางสาววาสิณี สายคำ รป.บ.10
77 6405105396 นางสาววิลาวัณย์ ฉายสุขเกษม รป.บ.10
78 6405105347 นายวุฒิไกร ทรัพย์ประเสริฐ รป.บ.10
79 6405105348 นางสาวศรีวรรณ สุโท รป.บ.10
80 6405105398 นางสาวศิริภัสสร เนียวกุล รป.บ.10
81 6405105349 นายศิลปชัย วงษ์เศษฐี รป.บ.10
82 6405105399 นายศุภกร คำสิงห์แก้ว รป.บ.10
83 6405105350 นางสาวศุภกานต์ กาลกระสังข์ รป.บ.10
84 6405105401 นางสาวสราลีวัลย์ บุญเย็น รป.บ.10
85 6405105412 นางสาวสุดารัตน์ ศิริโชคผล รป.บ.10
86 6405105403 นายสุรดิษ แก้วคำ รป.บ.10
87 6405105404 นางสาวเสาวลักษณ์ พนมวาสน์ รป.บ.10
88 6405105405 นางสาวหทัยชนก จันทร์น้อย รป.บ.10
89 6405105406 นางสาวอนามิตา กิตต์นวกุล รป.บ.10
90 6405105355 นายอภิสิทธิ์ แก้วคำ รป.บ.10
91 6405105356 นางสาวอาคิรา นาคสังข์ รป.บ.10
92 6405105408 นางสาวอาทิตยา สุวรรณโณ รป.บ.10
93 6405105409 นางสาวอารยา มายิด รป.บ.10
94 6405105357 นายอิทธิกร ยอดดี รป.บ.10
95 6405105358 นางสาวอุษณีย์ ฐิติวิชญานันทร์ รป.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47