เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6405101416 นางสาวกนกพร งามบ้าน ร.บ.10
2 6405101301 นางสาวกมลฉัตร มาฟู ร.บ.10
3 6405101417 นางสาวกมลพร พรมธิ ร.บ.10
4 6405101418 นางสาวกรรณิการ์ กาญจนานันท์ ร.บ.10
5 6405101419 นายกฤตภาส กิตติชัยพานิช ร.บ.10
6 6405101302 นายกฤตเมธ วรวุฒิพุทธพงศ์ ร.บ.10
7 6405101420 นายกฤษฎา หมื่นถา ร.บ.10
8 6405101421 นายกฤษณะ หิมสุภาพ ร.บ.10
9 6405101303 นางสาวกฤษณียา กิติกุศล ร.บ.10
10 6405101304 นางสาวกัญญารัตน์ บุญทาวงศ์ ร.บ.10
11 6405101305 นายกัณฑ์ธีร์ ยอดคำ ร.บ.10
12 6405101306 นายกันตพล บุญลา ร.บ.10
13 6405101307 นางสาวกันยารัตน์ ทองคำ ร.บ.10
14 6405101422 นายกิตติพงศ์ โชคกาญจน์กวี ร.บ.10
15 6405101308 นายกิตติศักดิ์ ชมภูจา ร.บ.10
16 6405101309 นายกู้เกียรติ งามโรจนสิริ ร.บ.10
17 6405101310 นางสาวเกวริน โสภา ร.บ.10
18 6405101311 นายคุณานนต์ ไสยะสุตร ร.บ.10
19 6405101312 นางสาวจริญญา บุญฟู ร.บ.10
20 6405101313 นางสาวจารุภา มั่นยา ร.บ.10
21 6405101314 นางสาวจิรภรณ์ ปทุมวรนาถ ร.บ.10
22 6405101315 นางสาวจีราพรรณ แสนใจบาล ร.บ.10
23 6405101316 นางสาวจุรีรัตน์ อวดห้าว ร.บ.10
24 6405101317 นางสาวเจณิสตา จำปาศรี ร.บ.10
25 6405101318 นายฉัตรพล โชคชนะศรีชัย ร.บ.10
26 6405101319 นายเฉลิมชัย ปัญญากาศ ร.บ.10
27 6405101423 นางสาวชฎาพร ชูมณี ร.บ.10
28 6405101320 นายชนาธิป กระต่ายจันทร์ ร.บ.10
29 6405101321 นางสาวชรินรัตน์ คำจิตต์ ร.บ.10
30 6405101322 นางสาวชรินรัตน์ พรมไชยยะ ร.บ.10
31 6405101323 นางสาวชลธิชา สุทธิภาค ร.บ.10
32 6405101324 นายชลนที ลิ้มวรรธนะสกุล ร.บ.10
33 6405101325 นายชลศักดิ์ ผาผง ร.บ.10
34 6405101424 นางสาวชลิดา กลิ่นทอง ร.บ.10
35 6405101326 นางสาวชัชฎาวรรณ แก้วประภา ร.บ.10
36 6405101327 นางสาวชุติมณฑน์ ก้อวงค์ ร.บ.10
37 6405101329 นายฐาปกรณ์ ยานะ ร.บ.10
38 6405101330 นายฐิติพันธ์ ฟองศักดิ์ ร.บ.10
39 6405101331 นางสาวฐิติมา บัวมาศ ร.บ.10
40 6405101332 นายณกฤตเมธ พฤกษ์ปีติ ร.บ.10
41 6405101425 นางสาวณภัทร ยอดมั่นคง ร.บ.10
42 6405101333 นางสาวณัชชา ทับเจริญ ร.บ.10
43 6405101426 นางสาวณัฐกานต์ นันทพิเชษฐ์กุล ร.บ.10
44 6405101334 นายณัฐดนัย กันใจ ร.บ.10
45 6405101335 นายณัฐนนท์ วิไลเลิศ ร.บ.10
46 6405101427 นายณัฐปกรณ์ ศรีออน ร.บ.10
47 6405101336 นายณัฐพล ซุ่นเส้ง ร.บ.10
48 6405101337 นายณัฐยศ ทุมรัตน์ ร.บ.10
49 6405101338 นางสาวณัฐริกา แสนสุภา ร.บ.10
50 6405101339 นางสาวณัฐวรรณ ทองขาว ร.บ.10
51 6405101428 นายณัฐวุฒิ แก้วสุข ร.บ.10
52 6405101429 นางสาวณิชกานต์ ใจยาคำ ร.บ.10
53 6405101430 นางสาวณิรินทร์รดา องอาจ ร.บ.10
54 6405101431 นายทวีสิทธิ์ แซ่ย่าง ร.บ.10
55 6405101432 นางสาวทิพย์ภาพร บัวไพจิตติ ร.บ.10
56 6405101340 นางสาวทิพรดา ตันวงค์ ร.บ.10
57 6405101341 นายธนกร มณีรัตน์ ร.บ.10
58 6405101433 นายธนพนธ์ สันกว้าน ร.บ.10
59 6405101342 นางสาวธนพร ท้าวบุญชู ร.บ.10
60 6405101343 นางสาวธนภรณ์ แสงรัศมี ร.บ.10
61 6405101345 นายธนภัทร สมอุต ร.บ.10
62 6405101344 นายธนภัทร เปี้ยสุ ร.บ.10
63 6405101346 นายธนภูมิ สาสุจิตร ร.บ.10
64 6405101347 นางสาวธนิกา เข็มเขียว ร.บ.10
65 6405101434 นางสาวธัญสิริ ขัดสีใส ร.บ.10
66 6405101435 นางสาวธาราทิพย์ แซ่สือ ร.บ.10
67 6405101348 นางสาวธิษณามดี ปู่หลู่ ร.บ.10
68 6405101349 นายธีม เกิดแสงสุริยงค์ ร.บ.10
69 6405101436 นายนพพล คำชาตา ร.บ.10
70 6405101350 นางสาวนรากร พรหมเมตตา ร.บ.10
71 6405101437 นางสาวนันทิกานต์ มุ่งจิต ร.บ.10
72 6405101351 นางสาวนาตาชา กวดสำโรง ร.บ.10
73 6405101352 นางสาวนาตาชา กุลดิลก ร.บ.10
74 6405101353 นางสาวนิจจารีย์ ลือดี ร.บ.10
75 6405101438 นางสาวนิชาพัฒน์ สมพันธ์ ร.บ.10
76 6405101354 นางสาวนิชาภา นวนด้วง ร.บ.10
77 6405101355 นายนิติกร เงินหลาย ร.บ.10
78 6405101356 นางสาวเนตรณัฎดา แพลอย ร.บ.10
79 6405101439 นางสาวเนตรดาว กวางทู ร.บ.10
80 6405101440 นางสาวบุษกร ไพรพิชิต ร.บ.10
81 6405101441 นางสาวเบญจภรณ์ พ่อแจ้ ร.บ.10
82 6405101357 นางสาวเบญจรงค์ แผนสมบูรณ์ ร.บ.10
83 6405101358 นายปฐม ดอนเปล่ง ร.บ.10
84 6405101359 นางสาวปนัดดา แสนนันตา ร.บ.10
85 6405101360 นายประพันธ์ โกฏิฉกรรจ์ ร.บ.10
86 6405101361 นางสาวประภาพร จะหลู ร.บ.10
87 6405101442 นางสาวประภาวัลย์ ศรีสุวรรณ ร.บ.10
88 6405101362 นายปรัชญาเมธี ศรีปัตเนตร ร.บ.10
89 6405101363 นายปราบปราม คำยืน ร.บ.10
90 6405101443 นายปัญญาพล สุขงาม ร.บ.10
91 6405101364 นางสาวปัทมา ขาวสุข ร.บ.10
92 6405101365 นางสาวปิยดา ปู่ดี ร.บ.10
93 6405101366 นายปิยะพงษ์ ดุเหว่า ร.บ.10
94 6405101367 นางสาวปุณยนุช นำปุ๊ด ร.บ.10
95 6405101368 นางสาวพรชนก ศรีหว้าสะโสม ร.บ.10
96 6405101369 นายพรพิพัฒน์ เกดก้อน ร.บ.10
97 6405101370 นายพรพิพัฒน์ เข็มขาว ร.บ.10
98 6405101444 นางสาวพรพิมล บุญส่ง ร.บ.10
99 6405101371 นางสาวพรสิริ คำมาวัน ร.บ.10
100 6405101445 นายพิชิตชัย สิงห์สุข ร.บ.10
101 6405101372 นางสาวพิมพ์ชนก ไพรพงศ์พร ร.บ.10
102 6405101446 นางสาวพิมพ์นภัทร เตชะแก้ว ร.บ.10
103 6405101373 นายพีรพัฒน์ เรือนชัย ร.บ.10
104 6405101374 นายพีระพัฒน์ แย้มยืนยงค์ ร.บ.10
105 6405101375 นางสาวเพียงตะวัน ช้างหิน ร.บ.10
106 6405101376 นายภราดร สักใหญ่ ร.บ.10
107 6405101447 นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ ร.บ.10
108 6405101377 นายภาณุวัฒน์ สุขโพธิญาณ ร.บ.10
109 6405101378 นายภูมิ บุญเหลื่อม ร.บ.10
110 6405101448 นายภูมิพัฒน์ วัฒนศิริชัยกุล ร.บ.10
111 6405101379 นายภูวนาถ คำแสนโคตร ร.บ.10
112 6405101380 นางสาวมณีรัตน์ แอปู่ ร.บ.10
113 6405101381 นายเมธาสิทธิ์ ทองสุข ร.บ.10
114 6405101382 นายเมธาสิทธิ์ สมบูรณ์ชัย ร.บ.10
115 6405101383 นายโยธิน เอี่ยมละ ร.บ.10
116 6405101384 นางสาวรวีวรรณ สายยาน ร.บ.10
117 6405101385 นางสาวรังสิการ รักมิตร ร.บ.10
118 6405101449 นายรัฐนนท์ สมศรี ร.บ.10
119 6405101386 นางสาวรุ่งฤดี เกตุรัตน์ ร.บ.10
120 6405101450 นางสาวลภัสรดา ทัศนา ร.บ.10
121 6405101451 นางสาวลักษิกา วิชัยบรรเจิด ร.บ.10
122 6405101452 นางสาววรายุ อินบางแพ ร.บ.10
123 6405101387 นางสาววิชญาพร ธัญญะ ร.บ.10
124 6405101388 นายวิทวัส นันตา ร.บ.10
125 6405101389 นางสาววิมลสิริ สุวรรณษา ร.บ.10
126 6405101390 นายวิริทธิ์พล ภาคกายสิทธิ์ ร.บ.10
127 6405101453 นางสาววิลาวัณย์ วงศ์ชัย ร.บ.10
128 6405101391 นายศราวุธ บุญอุตร ร.บ.10
129 6405101393 นางสาวศิริโสภา กันธะอุดม ร.บ.10
130 6405101454 นางสาวศิวพร สิริวรรณ ร.บ.10
131 6405101394 นายศุภกิตติ์ ปานันต๊ะ ร.บ.10
132 6405101395 นายศุภชัย ทนันชัย ร.บ.10
133 6405101396 นางสาวศุภธิดา อุ่นเตียม ร.บ.10
134 6405101397 นางสาวศุภาพิธญ์ สิงห์จันทร์ ร.บ.10
135 6405101398 นางสาวศุภาวรรณ ปู่เป็ด ร.บ.10
136 6405101399 นายสิทธินนท์ ไชย์มูล ร.บ.10
137 6405101400 นายสิทธิศักดิ์ เลิศดำเนิน ร.บ.10
138 6405101401 นางสาวสิริบูรณ์ สงสกุล ร.บ.10
139 6405101402 นางสาวสุกัญญา โชตาลี่ ร.บ.10
140 6405101403 นางสาวสุณัฏฐา แก้วดี ร.บ.10
141 6405101404 นางสาวสุทธิพร ปิงชัย ร.บ.10
142 6405101455 นางสาวสุธิตรา ศรีนวล ร.บ.10
143 6405101456 นายสุธี สุขใจ ร.บ.10
144 6405101405 นางสาวสุภาวิดา ศรีพรม ร.บ.10
145 6405101406 นางสาวสุวนันท์ รสฉ่ำ ร.บ.10
146 6405101407 นายอดิเรก เดชะมา ร.บ.10
147 6405101408 นายอนุกุล ใจจันทร์ติ๊บ ร.บ.10
148 6405101409 นายอภิชาติ กานุมาร ร.บ.10
149 6405101410 นางสาวอภิรดี จอกลอย ร.บ.10
150 6405101411 นายอภิวัฒน์ ประอินทร์ ร.บ.10
151 6405101457 นางสาวอลีนา มายิด ร.บ.10
152 6405101458 นางสาวอาทิตยา นวลคำ ร.บ.10
153 6405101412 นางสาวอาภารัตน์ พงษ์รูป ร.บ.10
154 6405101413 นางสาวอิงดาว สมบูรณ์ ร.บ.10
155 6405101414 นางสาวอินทิรา อินทร์อุต ร.บ.10
156 6405101459 นางสาวอินทิรา เจนสาริกิจ ร.บ.10
157 6405101415 นายอิศราพงศ์ หมื่นยอง ร.บ.10
158 6405101460 นายอุดม หลี่เจี๊ยะ ร.บ.10
159 6405101461 นางสาวอุมาพร ขำตระกูล ร.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
160 6322101432 นางสาวอานัญญา โคตรทิพย์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47