เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401105302 นางสาวกัญญาวีร์ ดุมไม้ วท.บ.10
2 6401122048 นางสาวขัตติยา หอมนาน วท.บ.10
3 6401105304 นางสาวจันทนี เดชมงคลศรี วท.บ.10
4 6401105307 นางสาวฐิติพร อ่อนเรือน วท.บ.10
5 6401122014 นายณัฐวุฒิ มากมูล วท.บ.10
6 6401105308 นายธนพล ต๋าคำ วท.บ.10
7 6401105310 นางสาวนฤมล ม่วงหวาน วท.บ.10
8 6401105323 นางสาวปภาวรินทร์ ยิ้มหัว วท.บ.10
9 6401105324 นายประสงค์ ศักดิ์รุ่งเรือง วท.บ.10
10 6401105311 นางสาวปริยากร อยู่เย็น วท.บ.10
11 6401105312 นายพชรพล เฉลิมพนาพันธ์ วท.บ.10
12 6401122024 นายพลพล ลีจา วท.บ.10
13 6401122055 นางสาวภัทรศยา พินิจ วท.บ.10
14 6401122056 นายภานุวัฒน์ ตาอุต วท.บ.10
15 6101102424 นายรัชชานนท์ วงค์ไชย วท.บ.10
16 6401105313 นางสาวลัคณา กระจ่างโชคสุข วท.บ.10
17 6401105314 นางสาวลัคนทิน สียะบุตร วท.บ.10
18 6401122057 นายวรวุฒิ ไอ่คา วท.บ.10
19 6101102450 นายวุฒิพงษ์ นันตี วท.บ.10
20 6401105315 นางสาวสุจิตรา สุระวัง วท.บ.10
21 6401105317 นางสาวสุพิชญา สุยะ วท.บ.10
22 6401122044 นายสุรเชษฐ์ ลาเศษ วท.บ.10
23 6401105318 นางสาวโสภิดา ยิ้มประเสริฐ วท.บ.10
24 6401105319 นางสาวหนึ่งฤทัย พรมทิพย์ วท.บ.10
25 6401105320 นางสาวเหมือนดาว พรหมเทศ วท.บ.10
26 6401105322 นายเอกาพล แก้วบุญเรือง วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
27 5904102301 นายก่อกุศล คำภูษา วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)10
28 6404107301 นางสาวขวัญชนก หิมรัตน์ วท.บ.10
29 6304101389 นายฐิติกร เรือนมนต์ วท.บ.10
30 6304103306 นางสาวณัฐริกา เรืองฤทธิ์ วท.บ.10
31 6304103307 นายเดชณรงค์ จินะกาศ วท.บ.10
32 6304103308 นางสาวทิพวัลย์ รายะ วท.บ.10
33 6304103312 นางสาวแพรวพรรณ วงศ์ตา วท.บ.10
34 6304103313 นางสาวภัทรมาศ บุตรจุมปา วท.บ.10
35 6304103314 นางสาวรัตติกรณ์ หยง วท.บ.10
36 6304103315 นางสาวรุ่งธิวา เรือนมูล วท.บ.10
37 6304103316 นางสาววรรณนิสา คงยอด วท.บ.10
38 6304103317 นางสาววัชรินทร์ สุวรรณรัตน์ วท.บ.10
39 6304103318 นางสาววิศรุตา พึ่งปา วท.บ.10
40 6304103319 นางสาวศศิกานต์ วงศ์ก่ำ วท.บ.10
41 6304103320 นางสาวศิรินภา ใจมา วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
42 6405101416 นางสาวกนกพร งามบ้าน ร.บ.10
43 6405101301 นางสาวกมลฉัตร มาฟู ร.บ.10
44 6405101417 นางสาวกมลพร พรมธิ ร.บ.10
45 6405101418 นางสาวกรรณิการ์ กาญจนานันท์ ร.บ.10
46 6405101302 นายกฤตเมธ วรวุฒิพุทธพงศ์ ร.บ.10
47 6405101420 นายกฤษฎา หมื่นถา ร.บ.10
48 6405101303 นางสาวกฤษณียา กิติกุศล ร.บ.10
49 6405101305 นายกัณฑ์ธีร์ ยอดคำ ร.บ.10
50 6405101422 นายกิตติพงศ์ โชคกาญจน์กวี ร.บ.10
51 6405101308 นายกิตติศักดิ์ ชมภูจา ร.บ.10
52 6405101310 นางสาวเกวริน โสภา ร.บ.10
53 6405101311 นายคุณานนต์ ไสยะสุตร ร.บ.10
54 6405101312 นางสาวจริญญา บุญฟู ร.บ.10
55 6405101313 นางสาวจารุภา มั่นยา ร.บ.10
56 6405101315 นางสาวจีราพรรณ แสนใจบาล ร.บ.10
57 6405101316 นางสาวจุรีรัตน์ อวดห้าว ร.บ.10
58 6405101319 นายเฉลิมชัย ปัญญากาศ ร.บ.10
59 6405101423 นางสาวชฎาพร ชูมณี ร.บ.10
60 6405101320 นายชนาธิป กระต่ายจันทร์ ร.บ.10
61 6405101321 นางสาวชรินรัตน์ คำจิตต์ ร.บ.10
62 6405101322 นางสาวชรินรัตน์ พรมไชยยะ ร.บ.10
63 6405101323 นางสาวชลธิชา สุทธิภาค ร.บ.10
64 6405101324 นายชลนที ลิ้มวรรธนะสกุล ร.บ.10
65 6405101325 นายชลศักดิ์ ผาผง ร.บ.10
66 6405101424 นางสาวชลิดา กลิ่นทอง ร.บ.10
67 6405101326 นางสาวชัชฎาวรรณ แก้วประภา ร.บ.10
68 6405101327 นางสาวชุติมณฑน์ ก้อวงค์ ร.บ.10
69 6405101330 นายฐิติพันธ์ ฟองศักดิ์ ร.บ.10
70 6405101331 นางสาวฐิติมา บัวมาศ ร.บ.10
71 6405101332 นายณกฤตเมธ พฤกษ์ปีติ ร.บ.10
72 6405101425 นางสาวณภัทร ยอดมั่นคง ร.บ.10
73 6405101333 นางสาวณัชชา ทับเจริญ ร.บ.10
74 6405101426 นางสาวณัฐกานต์ นันทพิเชษฐ์กุล ร.บ.10
75 6405101334 นายณัฐดนัย กันใจ ร.บ.10
76 6405101335 นายณัฐนนท์ วิไลเลิศ ร.บ.10
77 6405101427 นายณัฐปกรณ์ ศรีออน ร.บ.10
78 6405101337 นายณัฐยศ ทุมรัตน์ ร.บ.10
79 6405101338 นางสาวณัฐริกา แสนสุภา ร.บ.10
80 6405101339 นางสาวณัฐวรรณ ทองขาว ร.บ.10
81 6405101429 นางสาวณิชกานต์ ใจยาคำ ร.บ.10
82 6405101430 นางสาวณิรินทร์รดา องอาจ ร.บ.10
83 6405101431 นายทวีสิทธิ์ แซ่ย่าง ร.บ.10
84 6405101432 นางสาวทิพย์ภาพร บัวไพจิตติ ร.บ.10
85 6405101340 นางสาวทิพรดา ตันวงค์ ร.บ.10
86 6405101341 นายธนกร มณีรัตน์ ร.บ.10
87 6405101433 นายธนพนธ์ สันกว้าน ร.บ.10
88 6405101342 นางสาวธนพร ท้าวบุญชู ร.บ.10
89 6405101343 นางสาวธนภรณ์ แสงรัศมี ร.บ.10
90 6405101345 นายธนภัทร สมอุต ร.บ.10
91 6405101347 นางสาวธนิกา เข็มเขียว ร.บ.10
92 6405101434 นางสาวธัญสิริ ขัดสีใส ร.บ.10
93 6405101348 นางสาวธิษณามดี ปู่หลู่ ร.บ.10
94 6405101349 นายธีม เกิดแสงสุริยงค์ ร.บ.10
95 6405101436 นายนพพล คำชาตา ร.บ.10
96 6405101350 นางสาวนรากร พรหมเมตตา ร.บ.10
97 6405101351 นางสาวนาตาชา กวดสำโรง ร.บ.10
98 6405101352 นางสาวนาตาชา กุลดิลก ร.บ.10
99 6405101353 นางสาวนิจจารีย์ ลือดี ร.บ.10
100 6405101438 นางสาวนิชาพัฒน์ สมพันธ์ ร.บ.10
101 6405101354 นางสาวนิชาภา นวนด้วง ร.บ.10
102 6405101356 นางสาวเนตรณัฎดา แพลอย ร.บ.10
103 6405101441 นางสาวเบญจภรณ์ พ่อแจ้ ร.บ.10
104 6405101358 นายปฐม ดอนเปล่ง ร.บ.10
105 6405101359 นางสาวปนัดดา แสนนันตา ร.บ.10
106 6405101360 นายประพันธ์ โกฏิฉกรรจ์ ร.บ.10
107 6405101361 นางสาวประภาพร จะหลู ร.บ.10
108 6405101442 นางสาวประภาวัลย์ ศรีสุวรรณ ร.บ.10
109 6405101362 นายปรัชญาเมธี ศรีปัตเนตร ร.บ.10
110 6405101443 นายปัญญาพล สุขงาม ร.บ.10
111 6405101364 นางสาวปัทมา ขาวสุข ร.บ.10
112 6405101366 นายปิยะพงษ์ ดุเหว่า ร.บ.10
113 6405101367 นางสาวปุณยนุช นำปุ๊ด ร.บ.10
114 6405101368 นางสาวพรชนก ศรีหว้าสะโสม ร.บ.10
115 6405101369 นายพรพิพัฒน์ เกดก้อน ร.บ.10
116 6405101370 นายพรพิพัฒน์ เข็มขาว ร.บ.10
117 6405101444 นางสาวพรพิมล บุญส่ง ร.บ.10
118 6405101371 นางสาวพรสิริ คำมาวัน ร.บ.10
119 6405101445 นายพิชิตชัย สิงห์สุข ร.บ.10
120 6405101372 นางสาวพิมพ์ชนก ไพรพงศ์พร ร.บ.10
121 6405101446 นางสาวพิมพ์นภัทร เตชะแก้ว ร.บ.10
122 6405101374 นายพีระพัฒน์ แย้มยืนยงค์ ร.บ.10
123 6405101375 นางสาวเพียงตะวัน ช้างหิน ร.บ.10
124 6405101376 นายภราดร สักใหญ่ ร.บ.10
125 6405101447 นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ ร.บ.10
126 6405101377 นายภาณุวัฒน์ สุขโพธิญาณ ร.บ.10
127 6405101448 นายภูมิพัฒน์ วัฒนศิริชัยกุล ร.บ.10
128 6405101379 นายภูวนาถ คำแสนโคตร ร.บ.10
129 6405101380 นางสาวมณีรัตน์ แอปู่ ร.บ.10
130 6405101383 นายโยธิน เอี่ยมละ ร.บ.10
131 6405101384 นางสาวรวีวรรณ สายยาน ร.บ.10
132 6405101385 นางสาวรังสิการ รักมิตร ร.บ.10
133 6405101449 นายรัฐนนท์ สมศรี ร.บ.10
134 6405101386 นางสาวรุ่งฤดี เกตุรัตน์ ร.บ.10
135 6405101450 นางสาวลภัสรดา ทัศนา ร.บ.10
136 6405101451 นางสาวลักษิกา วิชัยบรรเจิด ร.บ.10
137 6405101452 นางสาววรายุ อินบางแพ ร.บ.10
138 6405101387 นางสาววิชญาพร ธัญญะ ร.บ.10
139 6405101389 นางสาววิมลสิริ สุวรรณษา ร.บ.10
140 6405101453 นางสาววิลาวัณย์ วงศ์ชัย ร.บ.10
141 6405101391 นายศราวุธ บุญอุตร ร.บ.10
142 6405101393 นางสาวศิริโสภา กันธะอุดม ร.บ.10
143 6405101454 นางสาวศิวพร สิริวรรณ ร.บ.10
144 6405101394 นายศุภกิตติ์ ปานันต๊ะ ร.บ.10
145 6405101395 นายศุภชัย ทนันชัย ร.บ.10
146 6405101396 นางสาวศุภธิดา อุ่นเตียม ร.บ.10
147 6405101397 นางสาวศุภาพิธญ์ สิงห์จันทร์ ร.บ.10
148 6405101400 นายสิทธิศักดิ์ เลิศดำเนิน ร.บ.10
149 6405101401 นางสาวสิริบูรณ์ สงสกุล ร.บ.10
150 6405101402 นางสาวสุกัญญา โชตาลี่ ร.บ.10
151 6405101403 นางสาวสุณัฏฐา แก้วดี ร.บ.10
152 6405101404 นางสาวสุทธิพร ปิงชัย ร.บ.10
153 6405101455 นางสาวสุธิตรา ศรีนวล ร.บ.10
154 6405101456 นายสุธี สุขใจ ร.บ.10
155 6405101405 นางสาวสุภาวิดา ศรีพรม ร.บ.10
156 6405101406 นางสาวสุวนันท์ รสฉ่ำ ร.บ.10
157 6405101407 นายอดิเรก เดชะมา ร.บ.10
158 6405101408 นายอนุกุล ใจจันทร์ติ๊บ ร.บ.10
159 6405101409 นายอภิชาติ กานุมาร ร.บ.10
160 6405101410 นางสาวอภิรดี จอกลอย ร.บ.10
161 6405101411 นายอภิวัฒน์ ประอินทร์ ร.บ.10
162 6405101457 นางสาวอลีนา มายิด ร.บ.10
163 6405101458 นางสาวอาทิตยา นวลคำ ร.บ.10
164 6405101412 นางสาวอาภารัตน์ พงษ์รูป ร.บ.10
165 6405101413 นางสาวอิงดาว สมบูรณ์ ร.บ.10
166 6405101459 นางสาวอินทิรา เจนสาริกิจ ร.บ.10
167 6405101415 นายอิศราพงศ์ หมื่นยอง ร.บ.10
168 6405101461 นางสาวอุมาพร ขำตระกูล ร.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
169 6312101301 นางสาวกมลชนก วัดศรีทานัง ศ.บ.10
170 6312101302 นายกฤตพัศ ศรีแก้ว ศ.บ.10
171 6312101303 นายกิตตินันท์ น้อยด้วง ศ.บ.10
172 6312101304 นางสาวขัตติยาภรณ์ ปู่หล้า ศ.บ.10
173 6312101305 นายคะณินณ์ กูบฉิม ศ.บ.10
174 6312101306 นางสาวจันทัปปภา ภิรมศรี ศ.บ.10
175 6312101307 นายจิรพันธุ์ แก้วฟอง ศ.บ.10
176 6312101311 นางสาวทิพรัตน์ คำสุข ศ.บ.10
177 6312101314 นางสาวนธัญญา คำชมภู ศ.บ.10
178 6312101316 นางสาวนิชานาถ วรรณรัตน์ ศ.บ.10
179 6312101320 นางสาวปวีณา ขนาดกำจาย ศ.บ.10
180 6312101322 นางสาวพณิชรดา คนโต ศ.บ.10
181 6312101324 นางสาวพิจิตรา ชมภูทัส ศ.บ.10
182 6312101326 นางสาวมณฑาทิพย์ จูบ้วนกิม ศ.บ.10
183 6312101327 นางสาวมินตรา แสนพันศิลป์ ศ.บ.10
184 6312101331 นายศุภสิน พงษ์สุวรรณ ศ.บ.10
185 6312101334 นางสาวสุชัญญา นามสิงห์สา ศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
186 6415123301 นางสาวกนกพิชญ์ แถววงค์ วศ.บ.10
187 6415123302 นายกนกภัณฑ์ สีมา วศ.บ.10
188 6415123303 นายกิตติพงษ์ เขื่อนเพชร วศ.บ.10
189 6415123306 นายจิรวัฒน์ สีนวลเขียว วศ.บ.10
190 6415123307 นางสาวจิราพร เตจะเเยง วศ.บ.10
191 6415123308 นางสาวจิรายุ กลิ่นหอม วศ.บ.10
192 6415123309 นางสาวจีรภิญญา บุญมาก วศ.บ.10
193 6415123310 นางสาวจุฑามาศ เกิดโต วศ.บ.10
194 6415123311 นายจุลลเพชร อุ่นเรือน วศ.บ.10
195 6415123312 นางสาวเจษฎาภรณ์ งามพลแสน วศ.บ.10
196 6415123313 นางสาวชญาดา ศรีชาย วศ.บ.10
197 6415123314 นางสาวชนกนันท์ ผาบสุวรรณ วศ.บ.10
198 6415123368 นางสาวชนิกานต์ กาวิโล วศ.บ.10
199 6415123365 นางสาวชลิตา โปธายะ วศ.บ.10
200 6415123315 นางสาวชัญญานุช ช่างงาน วศ.บ.10
201 6415123316 นางสาวณัฐวรรณ ฟักเจริญ วศ.บ.10
202 6415123317 นางสาวดาวดี คำแหลง วศ.บ.10
203 6415123318 นายธนบดี ดำนิล วศ.บ.10
204 6415123319 นายธนวัฒน์ ติเยาว์ วศ.บ.10
205 6415123320 นายธนวัต บูก้ง วศ.บ.10
206 6415123321 นายธีรภัทร์ มะโนเรือง วศ.บ.10
207 6415123353 นางสาวประทานพร ดวงเทพ วศ.บ.10
208 6415123355 นายพณพล คงจันทร์ วศ.บ.10
209 6415123322 นางสาวเพ็ญนภา มั่งปริก วศ.บ.10
210 6415123323 นางสาวภคนันท์ วงศ์ทา วศ.บ.10
211 6415123324 นายภรดร น้ำสงค์ วศ.บ.10
212 6415123325 นายภราดร ลุงช้อย วศ.บ.10
213 6415123326 นายภัทรชนน สมหวัง วศ.บ.10
214 6415123357 นางสาวภัทรวดี ศรีเดช วศ.บ.10
215 6415123327 นายภาณุวัฒน์ จอมหาร วศ.บ.10
216 6415123328 นายภาณุวิชญ์ อูปทอง วศ.บ.10
217 6415123329 นายภีรภัสฐ์ ลี วศ.บ.10
218 6415123358 นายภูริ ธิบุญเรือง วศ.บ.10
219 6415123330 นางสาวมณีดาว สาธุเม วศ.บ.10
220 6415123331 นางสาวเมษา ปัญญาถา วศ.บ.10
221 6415123332 นายรณฤทธิ์ ยาสาร วศ.บ.10
222 6415123333 นายวศิน อารีย์ วศ.บ.10
223 6415123359 นายวศิน แพร่พิพัฒน์มงคล วศ.บ.10
224 6415123334 นายวัชรกรณ์ สุกระมณี วศ.บ.10
225 6415123335 นายวัชรพล คำล้น วศ.บ.10
226 6415123360 นายวาทิต ฉัตรฐาปนา วศ.บ.10
227 6415123336 นางสาวศศิวราศ์ เรืองจันทร์ วศ.บ.10
228 6415123337 นางสาวศิริวรรณ ฟักสุวรรณ วศ.บ.10
229 6415123338 นายศุภกร รุ่งสอาด วศ.บ.10
230 6415123339 นายษเมธ เลิศปภศิลป์ วศ.บ.10
231 6415123362 นายสมชาย เกียรขจร วศ.บ.10
232 6415123340 นางสาวสุชัญญา มลแก้ว วศ.บ.10
233 6415123341 นางสาวสุชัญญา ศรีพานิช วศ.บ.10
234 6415123367 นางสาวสุพิชชา มหาวุฒิ วศ.บ.10
235 6415123342 นายสุริยัน คำดี วศ.บ.10
236 6415123364 นายอภิวัฒน์ ซื่อตรง วศ.บ.10
237 6415123343 นางสาวอรณิชา ทิพย์ชัย วศ.บ.10
238 6415123344 นางสาวอรวรรณ มั่นหมาย วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47