เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401125344 นางสาวจตุรพิธ สมวงศ์ วท.บ.10
2 6401125345 นายฐปณัฐ หลวงโปธา วท.บ.10
3 6301125354 นายพีรวิชญ์ บุญเพ็ง วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4 6303101301 นางสาวกมลลดา ดิเรกศานต์ วศ.บ.10
5 6303102307 นายเจษฎา งามพักตร์ วศ.บ.10
6 6303101306 นางสาวณัฐนรี มูลเมือง วศ.บ.10
7 6303101307 นายณัฐพงษ์ คนเที่ยง วศ.บ.10
8 6303101309 นายดนัย จันคำ วศ.บ.10
9 6303101310 นายทัศน์พล ภูวเกียรติกุล วศ.บ.10
10 6303101311 นางสาวทิพย์วรรณ แสงเรือง วศ.บ.10
11 6303101312 นายธณนชัย ศรีภูมิ วศ.บ.10
12 6303101317 นายธีรภัทร สกลทัศน์ วศ.บ.10
13 6303101318 นายธีรศักดิ์ ฮุนตระกูล วศ.บ.10
14 6303101321 นายบุญเกิด จินดาประภาพร วศ.บ.10
15 6303101322 นางสาวปนัดดา วัฒนาพันธุ์ วศ.บ.10
16 6303101325 นางสาวพิมธิดา ศรีจันทร์ วศ.บ.10
17 6303101327 นายภคนันท์ สังวรวิตร วศ.บ.10
18 6303101329 นายภาคิน กองขุนทด วศ.บ.10
19 6303101332 นางสาวรติมา เอมหลำ วศ.บ.10
20 6303101335 นายศรายุทธ ธนันชัย วศ.บ.10
21 6303101336 นางสาวสุทธิดา หงษ์ศรี วศ.บ.10
22 6303101337 นายสุภัควี อินดี วศ.บ.10
23 6303101338 นายสุรยุทธ์ กึกก้องโลกา วศ.บ.10
24 6303101344 นายอนุชา ประมวล วศ.บ.10
25 6303101340 นายอนุพงศ์ เขื่อนแก้ว วศ.บ.10
26 6303101341 นายอัครชัย ปูดอก วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
27 6304101306 นางสาวกฤติยา ถนอมใจเกษม วท.บ.10
28 6304101311 นายกิตติพงษ์ ผิวทอง วท.บ.10
29 6304101313 นายจักริน ษมาจิตรสุริยา วท.บ.10
30 6304101319 นางสาวชนากานต์ ตันตาวิน วท.บ.10
31 6304101321 นายชวัลวิทย์ เลาหาง วท.บ.10
32 6304101323 นายญาณวุฒิ ญาณจินดา วท.บ.10
33 6304101324 นายณภัทร เหมือนศิริ วท.บ.10
34 6304101335 นางสาวธัญชนก ปัญญาคำ วท.บ.10
35 6304101339 นายนนภวัฒน์ ศรีนวล วท.บ.10
36 6304101342 นายนวรัตณ์ กันทาหลี วท.บ.10
37 6304105306 นายบรรณวัฒน์ ศรีเอี่ยมกุล วท.บ.10
38 6304101343 นายบัณฑิต สมบูรณ์ชัย วท.บ.10
39 6304101344 นายบัณทัต คงสมบัติ วท.บ.10
40 6304101345 นางสาวบุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ วท.บ.10
41 6304101346 นายปกรณ์ศิษฐ โฆษิตกุล วท.บ.10
42 6304101348 นางสาวพรชิตา ไข่แก้ว วท.บ.10
43 6304101351 นายพิศณุพงษ์ ชุ่มใจ๋ วท.บ.10
44 6304101353 นายพุฒิพงศ์ พนมไพร วท.บ.10
45 6304101354 นางสาวภัทรธิดา พงศ์พัสนันท์ วท.บ.10
46 6304101355 นางสาวภัทรวดี จันทมณี วท.บ.10
47 6304101373 นายสิรวิชญ์ สุภาพงษ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
48 6305105375 นายจตุพร อินทจักร์ รป.บ.10
49 6305105386 นายศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ รป.บ.10
50 6305105357 นางสาวสายชล ประพฤติ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
51 6406102387 นางสาวกชพร จะซา บธ.บ.10
52 6406102301 นางสาวกนิษฐา หลวงสุ บธ.บ.10
53 6406102302 นางสาวกมลชนก เป็งทา บธ.บ.10
54 6406102303 นายกรกช สิงห์แก้ว บธ.บ.10
55 6406102304 นางสาวกรรณิกา ชูไสว บธ.บ.10
56 6406102462 นางสาวกัญญาวีร์ ชัยศรี บธ.บ.10
57 6406102388 นางสาวกัลยา นิ่มนวน บธ.บ.10
58 6406102306 นายกิตติพงษ์ เสาะสมบูร บธ.บ.10
59 6406102307 นายกิตติภัทร ศรีเรือง บธ.บ.10
60 6406102389 นายกิตติศักดิ์ ใจนันตา บธ.บ.10
61 6406104301 นางสาวกุลสตรี ดีมงคล บธ.บ.10
62 6406104302 นางสาวเกตุกานต์ สัณหภักดี บธ.บ.10
63 6406102308 นางสาวเกวลิน เพลา บธ.บ.10
64 6406102390 นางสาวขวัญชนก คำเรือน บธ.บ.10
65 6406105301 นายคณธร ทิพย์ประไพ บธ.บ.10
66 6406102391 นางสาวจณิสตา ล้ำเลิศสุข บธ.บ.10
67 6406102309 นางสาวจันทร์จิรา ปฏิภาคนิมิต บธ.บ.10
68 6406105302 นายจารุภัทร ธรรมเนียมอินทร์ บธ.บ.10
69 6406102467 นายจิรัฏฐ์ ผาภูมิ บธ.บ.10
70 6406104303 นางสาวจีราภรณ์ สุรินทร์ บธ.บ.10
71 6406102311 นางสาวจุติพร พรนำโชค บธ.บ.10
72 6406102312 นายเจตนิพัทธ์ แก้วแพทย์ บธ.บ.10
73 6406104304 นายฉันทัช ศิริชัย บธ.บ.10
74 6406105305 นางสาวชญาภา จันทร์มาทอง บธ.บ.10
75 6406102392 นางสาวชฎาทิพย์ ตาลาน บธ.บ.10
76 6406102393 นายชนกานต์ เรืองศรี บธ.บ.10
77 6406102394 นางสาวชนัญธิดา ปุนนะมา บธ.บ.10
78 6406102395 นางสาวชนิภา เสียงใหญ่ บธ.บ.10
79 6406102314 นางสาวชลธิชา ทองงาม บธ.บ.10
80 6406102396 นางสาวชลธิชา ธนะสมบูรณ์ บธ.บ.10
81 6406105303 นายชัยกร ชัยมงคล บธ.บ.10
82 6406102315 นางสาวชาลิสา เกเย็น บธ.บ.10
83 6406102398 นางสาวชิดชนก ดวงศักดิ์ บธ.บ.10
84 6406104305 นางสาวชุติมนฑน์ สิงหาทา บธ.บ.10
85 6406102316 นางสาวญาณิศา ธูปคำ บธ.บ.10
86 6406102317 นางสาวญาดาวี คำนิล บธ.บ.10
87 6406102399 นางสาวณัฎฐธิดา เด็ดเขตตขัน บธ.บ.10
88 6406102400 นางสาวณัฐกานต์ วงค์ดวง บธ.บ.10
89 6406102401 นายณัฐนนท์ ศฤงฆานนท์ บธ.บ.10
90 6406102320 นายณัฐนนท์ ต๊ะถิ่น บธ.บ.10
91 6406102402 นางสาวณัฐนารี เทพฉิม บธ.บ.10
92 6406102403 นายณัฐภัทร น้ำสา บธ.บ.10
93 6406102321 นายณัฐภูมิ เดชพรม บธ.บ.10
94 6406102404 นายณัฐวัช ฉุนหอม บธ.บ.10
95 6406102322 นางสาวณิชกานต์ รุ่งเรือง บธ.บ.10
96 6406102405 นางสาวณิชากร ชุ่มอุ่น บธ.บ.10
97 6406102406 นางสาวณิฎา ฮดฤาชา บธ.บ.10
98 6406102463 นางสาวดลพร ภัทร์พรศิริ บธ.บ.10
99 6406102323 นางสาวดวงฤดี ทองอิน บธ.บ.10
100 6406102407 นายตะวัน วังตระกูล บธ.บ.10
101 6406102324 นางสาวต่าย คำแก้ว บธ.บ.10
102 6406102325 นายทนุธรรม อุเลา บธ.บ.10
103 6406102326 นางสาวทักษพร อินต๊ะวงค์ บธ.บ.10
104 6406102327 นายธนกฤต ไชยพูน บธ.บ.10
105 6406104324 นายธนดล ศรีสวัสดิ์ บธ.บ.10
106 6406105313 นางสาวธนิดา กะระกล บธ.บ.10
107 6406102329 นางธนินทรา เดโช บธ.บ.10
108 6406102409 นายธภัทร ไกยสวน บธ.บ.10
109 6406102410 นางสาวธัญลักษณ์ ภาคพรม บธ.บ.10
110 6406104325 นางสาวธิดาพร ติ๊บสีบุตร บธ.บ.10
111 6406102330 นายธีรนนท์ คงคำแหง บธ.บ.10
112 6406102331 นายนพรัตน์ ป้องคูหลวง บธ.บ.10
113 6406102332 นางสาวนัยน์ปพร ราชจันต๊ะ บธ.บ.10
114 6406102333 นายนำชัย นวนขัน บธ.บ.10
115 6406104308 นางสาวเบญญาพร หนูหนุน บธ.บ.10
116 6406104327 นางสาวเบญญาภา ตุละทา บธ.บ.10
117 6406102335 นายปฏิภาค ม่านมีมงคล บธ.บ.10
118 6406102414 นางสาวปณิชา พรมจันทร์ บธ.บ.10
119 6406102415 นางสาวปนัดดา ดำรงค์ บธ.บ.10
120 6406102337 นางสาวปภาดา ใหม่ยานิจ บธ.บ.10
121 6406102416 นางสาวปวีณา โพนธาตุ บธ.บ.10
122 6406102338 นางสาวปัทมพร ศิริวงศ์ บธ.บ.10
123 6406102339 นายปาราเมศ เสาร์แก้ว บธ.บ.10
124 6406102417 นางสาวปิยะวรรณ อุปนันท์ บธ.บ.10
125 6406104309 นายพงษธรณ์ ใจดี บธ.บ.10
126 6406102418 นางสาวพรชนิตว์ ไกรทอง บธ.บ.10
127 6406102340 นางสาวพรประภา ด้วงครุฑ บธ.บ.10
128 6406102341 นางสาวพัชชาภรณ์ ฤทธิ์เต็ม บธ.บ.10
129 6406102343 นางสาวพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ บธ.บ.10
130 6406102419 นายพัทธพล จันแปงเงิน บธ.บ.10
131 6406102344 นางสาวพิชชาพร ถนอมวรกุล บธ.บ.10
132 6406104310 นางสาวพิมพกานต์ ผัดมอย บธ.บ.10
133 6406102420 นางสาวพิมพ์ชนก สมประสงค์ บธ.บ.10
134 6406102346 นางสาวพิมพ์วิภา สมคิด บธ.บ.10
135 6406102347 นางสาวพีรญา ใจประเสริฐ บธ.บ.10
136 6406102421 นายพีรภัทร ยอนสายัณห์ บธ.บ.10
137 6406104311 นายพุฒิชัย สมโน บธ.บ.10
138 6406102348 นางสาวเพ็ญประภา วรโภชน์ บธ.บ.10
139 6406102422 นายภควัต โคตรพัฒน์ บธ.บ.10
140 6406104330 นางสาวภวิษย์พร ฉัตรจินตนาพร บธ.บ.10
141 6406102349 นางสาวภัคจิรา กุลวิจิตร์รัตน์ บธ.บ.10
142 6406102425 นายภัทรกร บุญเลียบ บธ.บ.10
143 6406102350 นายภัทรกร ชัยวงค์ บธ.บ.10
144 6406102351 นายภัทรพล รักยศ บธ.บ.10
145 6406102426 นายภัทรภณ บุญก้ำ บธ.บ.10
146 6406104332 นางสาวภาวิณี อินทจักร์ บธ.บ.10
147 6406102352 นายภูมิพัฒน์ จิณทะจิตต์ บธ.บ.10
148 6406102429 นายภูรินท์ ประทุมมา บธ.บ.10
149 6406102430 นางสาวมนัสวี ด่านเสถียร บธ.บ.10
150 6406104312 นางสาวเมขลา เหล็กชาย บธ.บ.10
151 6406102431 นางสาวยาใจ - บธ.บ.10
152 6406104333 นางสาวรวันดา จันทาพูน บธ.บ.10
153 6406102354 นายรวินท์ จิไธสง บธ.บ.10
154 6406102355 นางสาวรังศิยา ใจวันดี บธ.บ.10
155 6406102464 นางสาวรัชชประภา ธนาชัยวราคุณ บธ.บ.10
156 6406102356 นางสาวรัตนวดี พูลทอง บธ.บ.10
157 6406102357 นางสาวรุ่งทิวา ขัดศิริ บธ.บ.10
158 6406104334 นางสาวรุ่งนภา แสนยอด บธ.บ.10
159 6406104313 นางสาวลดาวัลย์ ปัญญา บธ.บ.10
160 6406102432 นางสาวลักษิกา เพชรมาศ บธ.บ.10
161 6406104314 นายวงศธร บุญมา บธ.บ.10
162 6406102433 นางสาววชิราภรณ์ นามประเวช บธ.บ.10
163 6406102358 นางสาววนิดา พุ่มเลียบ บธ.บ.10
164 6406102434 นางสาววรดา แซ่วื้อ บธ.บ.10
165 6406102437 นางสาววริศรา เทพวงษา บธ.บ.10
166 6406104316 นางสาววศินี อินทะขัน บธ.บ.10
167 6406104317 นางสาววัชราภา ปงก๋าวงค์ บธ.บ.10
168 6406102440 นางสาววัลภา หงษ์ยนต์ บธ.บ.10
169 6406104318 นางสาววิญาดา เครือจันต๊ะ บธ.บ.10
170 6406102442 นางสาววิภาวัณย์ หัดถะพรม บธ.บ.10
171 6406102359 นางสาววิภาวัลย์ มงคล บธ.บ.10
172 6406104335 นางสาววิภาวี บุตรพรม บธ.บ.10
173 6406102443 นางสาววิภาศิริ วงค์หงษา บธ.บ.10
174 6406104319 นายวิศวพัฒน์ มังสุลัย บธ.บ.10
175 6406104336 นายวีรภัทร เอี่ยมสอาด บธ.บ.10
176 6406102360 นางสาวศรัณยา บุญทา บธ.บ.10
177 6406102361 นางสาวศรีวิไลลักษณ์ อุ่นแอบ บธ.บ.10
178 6406104337 นางสาวศศิธร ทองสมบูรณ์ บธ.บ.10
179 6406102362 นางสาวศศิธร แซ่ลิ้ม บธ.บ.10
180 6406102444 นางสาวศศิมาภรณ์ ภูปัญญา บธ.บ.10
181 6406104320 นางสาวศินิศา ฤกษ์ประดับ บธ.บ.10
182 6406102363 นางสาวศิริประภา มือกุศล บธ.บ.10
183 6406104338 นางสาวศิริพร หมื่อแล บธ.บ.10
184 6406102447 นางสาวศุจินทรา ชัยสุตานนท์ บธ.บ.10
185 6406102448 นายศุภกฤต ปํญญาเปียง บธ.บ.10
186 6406105307 นางสาวศุภสุตา ศรีทอง บธ.บ.10
187 6406102450 นางสาวศุภานัน นามปุ๊ด บธ.บ.10
188 6406102428 นายสฐิรวิศ สุขเป็ง บธ.บ.10
189 6406104339 นางสาวสโรชา สีกลาง บธ.บ.10
190 6406102451 นางสาวสโรชินี สีกลาง บธ.บ.10
191 6406105308 นายสิทธณัฐ เมธาวงศ์ บธ.บ.10
192 6406102364 นายสิทธิโชค เพ็งแจ่มศรี บธ.บ.10
193 6406102453 นางสาวสินีนาฎ วงศ์ใหม่ บธ.บ.10
194 6406102455 นางสาวสุชัญญา ยังใสไพร บธ.บ.10
195 6406105309 นางสาวสุชาทอง สมุทรผ่อง บธ.บ.10
196 6406102365 นางสาวสุดารัตน์ เกตุพุด บธ.บ.10
197 6406102456 นายสุนทร วงศ์หล้า บธ.บ.10
198 6406102457 นางสาวสุนิสา หิมหม๊ะ บธ.บ.10
199 6406104321 นางสาวสุนิสา กามินี บธ.บ.10
200 6406102367 นางสาวสุพัฒตรา มะโนวรณ์ บธ.บ.10
201 6406104322 นางสาวสุรัชรา หม่อง บธ.บ.10
202 6406102368 นางสาวสุรีย์พร แย้มศรี บธ.บ.10
203 6406102369 นางสาวหทัยรัตน์ นภัสกูล บธ.บ.10
204 6406102458 นางสาวอภิสมัย ไชยวงษา บธ.บ.10
205 6406104340 นายอภิสร จันธิดา บธ.บ.10
206 6406102371 นายอภิสิทธิ์ สุตินกาศ บธ.บ.10
207 6406102372 นางสาวอมลวรรณ แซ่เห่อ บธ.บ.10
208 6406102459 นางสาวอรปรียา ศรชัย บธ.บ.10
209 6406102374 นางสาวอรสา แสนแจ้ บธ.บ.10
210 6406102460 นางสาวอรสา พาเมล่า เขียวนิล บธ.บ.10
211 6406102375 นางสาวอโรชา แสงสุริยา บธ.บ.10
212 6406102376 นางสาวอ้อย - บธ.บ.10
213 6406102378 นางสาวอัจฉราภรณ์ ไชยพนัส บธ.บ.10
214 6406102379 นางสาวอันธิกา ศักดิ์งาม บธ.บ.10
215 6406102465 นางสาวอาติกานต์ เสริมกิจ บธ.บ.10
216 6406102380 นางสาวอาทิตยา แก้วขาว บธ.บ.10
217 6406104328 นายอิทธิธณัฏฐ์ มูลวงศ์ บธ.บ.10
218 6406102381 นายอินทนนท์ กลมไล บธ.บ.10
219 6406102382 นางสาวอินทุอร อุ่นเรือน บธ.บ.10
220 6406102383 นางสาวอิศริยา บุญรอด บธ.บ.10
221 6406102384 นายเอกกวี ก้องเรืองทรัพย์ บธ.บ.10
222 6406102386 นางสาวเอมอร นิลคำ บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
223 6412106301 นางสาวกัณฐิกา บุญหนัก วท.บ.10
224 6412106321 นางสาวเกวลิน ศรีพบบุญดี วท.บ.10
225 6412106302 นายจักรพันธุ์ บุญสนธิ วท.บ.10
226 6412106322 นางสาวจันทร์เพ็ญ เรืองขวัญ วท.บ.10
227 6412106323 นายจิรกิตติ์ คำแก้ว วท.บ.10
228 6412106303 นายจิรภัทร แย้มยาง วท.บ.10
229 6412106304 นางสาวณัฎฐณิชา ติณรัตน์ วท.บ.10
230 6412106305 นางสาวณัฐชยา ดวงแก้ว วท.บ.10
231 6412106306 นางสาวณิชา ทองคำ วท.บ.10
232 6312101352 นางสาวทะเลดาว รัตนสมาหาร ศ.บ.10
233 6312101353 นางสาวธนัชพร จันภูมี ศ.บ.10
234 6412106325 นายธีรโชติ พุ่มแก้ว วท.บ.10
235 6412106307 นายธีรเมธ คำมี วท.บ.10
236 6412106327 นายนนทนันท์ คำวิมุด วท.บ.10
237 6412106308 นางสาวนันทิชา จำปาแดง วท.บ.10
238 6412106310 นายพลวัฒน์ นพคุณ วท.บ.10
239 6412106312 นางสาวภูษณิศา มุ่งดี วท.บ.10
240 6412106313 นางสาววริยา สุดสาย วท.บ.10
241 6412106314 นายวิโพ โตเชอ วท.บ.10
242 6412106329 นายเวชภิสิทธิ์ ปาสานัย วท.บ.10
243 6412106315 นายศุภกานต์ ดวงมะลิ วท.บ.10
244 6412106330 นายเศวตศิลา คํานาง วท.บ.10
245 6412106316 นางสาวสราลักษณ์ ขาวใหม่ วท.บ.10
246 6412106318 นายสุรศักดิ์ มาคำ วท.บ.10
247 6412106319 นางสาวสุวิมล เหง้าพรมมินทร์ วท.บ.10
248 6412106320 นางสาวอลีนา อังคะรา วท.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
249 6319103502 นางสาวจันทนิภา พฤกสุวรรณ สถ.บ.10
250 6319103503 นางสาวจางฟง พรทิพย์ สถ.บ.10
251 6319103505 นางสาวเจตนัตว์ แสงทอง สถ.บ.10
252 6319103506 นายชญานนท์ อินทรประวัติ สถ.บ.10
253 6319103507 นางสาวชนัดดา คงเครือ สถ.บ.10
254 6319103508 นางสาวชรินทร บุญทุม สถ.บ.10
255 6319103509 นายญาณากร โคลำ สถ.บ.10
256 6319103552 นางสาวณัฐกานต์ สวนแก้ว สถ.บ.10
257 6319103510 นางสาวณัฐพร แก้วสาย สถ.บ.10
258 6319103511 นางสาวณัฐริกา เสนา สถ.บ.10
259 6319103512 นางสาวณัฐวรา รักสัตย์ สถ.บ.10
260 6319103513 นายณัฐวัชร ศรีพุ่ม สถ.บ.10
261 6319103514 นางสาวณัฐสุดา เหล็กดี สถ.บ.10
262 6319103515 นางสาวธนพรรณ ดีเอี่ยม สถ.บ.10
263 6319103517 นางสาวนรากร หลวงสนิท สถ.บ.10
264 6319103518 นางสาวนรินทิพย์ จันทิชัย สถ.บ.10
265 6319103520 นางสาวนัชชา แซ่ย่าง สถ.บ.10
266 6319103521 นางสาวเบญจรัตน์ แสนละคร สถ.บ.10
267 6319103522 นางสาวเบญจวรรณ กามาด สถ.บ.10
268 6319103523 นางสาวปณิตา รัตนศรี สถ.บ.10
269 6319103524 นางสาวปภาวรินทร์ มีสอาด สถ.บ.10
270 6319103525 นางสาวประภาพร บัวกล้า สถ.บ.10
271 6319103527 นายปัณณ์ เงาดี สถ.บ.10
272 6319103528 นายพีระ โม้คำ สถ.บ.10
273 6319103529 นางสาวภัทรวดี ปวงรังษี สถ.บ.10
274 6319103531 นางสาวมนทกานต์ สมพูล สถ.บ.10
275 6319103532 นางสาวรัตน์ธิดาภรณ์ จินจำ สถ.บ.10
276 6319103533 นางสาวรัตนาวดี แก้วตุ้ย สถ.บ.10
277 6319103534 นางสาวรัตพร จุตตะโน สถ.บ.10
278 6319103535 นางสาวรุ่งนภา บุญชู สถ.บ.10
279 6319103536 นางสาววงศ์วรุณ อุ่นบ้าน สถ.บ.10
280 6319103537 นางสาววรดา ดารา สถ.บ.10
281 6319103538 นางสาววรางคณา คุ้มเสาร์ สถ.บ.10
282 6319103539 นางสาววรางวรรณ คำล้น สถ.บ.10
283 6319103540 นางสาววิราวรรณ บุญประเสริฐ สถ.บ.10
284 6319103541 นางสาววิลาวัลย์ ตันปะละ สถ.บ.10
285 6319103542 นางสาวศรุตา วันดี สถ.บ.10
286 6319103543 นางสาวศศิวิมล พลรัตน์ สถ.บ.10
287 6319103544 นางสาวศิรประภา นามกาล สถ.บ.10
288 6319103545 นางสาวสิรินทิพย์ จันทะศรี สถ.บ.10
289 6319103547 นางสาวอติกานต์ จำปา สถ.บ.10
290 6319103548 นางสาวอริสรา ปัญจมพาณิชย์ สถ.บ.10
291 6319103550 นางสาวอารียา สาคร สถ.บ.10
292 6319103551 นางสาวอิสริยา โพธิ์ปลอด สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
293 6322101324 นางสาวชลธิชา ประทุมทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
294 6322101344 นางสาวธมลวรรณ ปุริวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47