เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6403103363 นางสาวอารียา ขันฮะ วท.บ.10
2 6403103344 นางสาวอัมภวรรณ คำตา วท.บ.10
3 6403103343 นางสาวอังคนา จันทร์ปุย วท.บ.10
4 6403103342 นางสาวอภิชณา ศรีบุญ วท.บ.10
5 6403103340 นางสาวสุวรรณา ภู่พวง วท.บ.10
6 6403103362 นางสาวสุภาพร สรนุศิลป์ วท.บ.10
7 6403103339 นางสาวสุชาดา ชะโลธร วท.บ.10
8 6403103337 นางสาวสัตตบงกช สมุยน้อย วท.บ.10
9 6403103336 นางสาวสรัลชนา สุรินทร์ วท.บ.10
10 6403103335 นางสาวศุจีภรณ์ กลิ่นจันทร์ วท.บ.10
11 6403103334 นางสาวศิริเพ็ญ ฤทธิ์เมือง วท.บ.10
12 6403103333 นางสาววรรณภา เกตุอ่อน วท.บ.10
13 6403103360 นางสาววรรณนิษา เรืองฤทธิ์ วท.บ.10
14 6403103332 นางสาวลักษิกา เพ็ชรฉลู วท.บ.10
15 6403103359 นางสาวรุ่งนภา ฤกษ์พิชญโยธิน วท.บ.10
16 6403103331 นางสาวรักษิณา อุปนันท์ วท.บ.10
17 6403103358 นางสาวมาลีวัลย์ ศรีมลทณ วท.บ.10
18 6403103356 นางสาวภวรัญชน์ วรรณะ วท.บ.10
19 6403103355 นางสาวพิยะดา มาเมือง วท.บ.10
20 6403103354 นางสาวปัญญาพร ทับปลั่ง วท.บ.10
21 6403103353 นางสาวน.ส.ณัฐฐิกา จันทร์ใหม่ วท.บ.10
22 6403103352 นายธาดา ช่างประดิษฐ์ วท.บ.10
23 6403103351 นางสาวธวัลรัตน์ วาสีอนุรักษ์ วท.บ.10
24 6403103350 นางสาวณัฐชญา แซ่ย่าง วท.บ.10
25 6403103349 นายณภัทร อินทร์พันธ์ วท.บ.10
26 6403103346 นางสาวกษมาณิชย์ สิงห์โห วท.บ.10
27 6403103345 นางสาวกรวิการ์ ทิศา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47