เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว220 : สัตววิทยา
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6422101367 นายธนวัฒน์ เหล่าหมวด วท.บ.10
2 6422101366 นายธนวัฒน์ คำมณี วท.บ.10
3 6422101368 นายธนัชชา พุ่มทอง วท.บ.10
4 6422101369 นางสาวธนัชญา ธรรมสุขี วท.บ.10
5 6422101370 นางสาวธนัญญา นามฮาด วท.บ.10
6 6422101371 นายธนัตถ์ ดวงแสง วท.บ.10
7 6422101372 นางสาวธนาภรณ์ เติมดี วท.บ.10
8 6422101374 นางสาวธัญภรณ์ เทพภักดี วท.บ.10
9 6422101375 นางสาวธัญลักษณ์ สังฆกูล วท.บ.10
10 6422101377 นางสาวธารารัตน์ ก้านเพชร วท.บ.10
11 6422101378 นางสาวธิดาพร อุดมพนา วท.บ.10
12 6422101379 นายธีรภัทร สมสา วท.บ.10
13 6422101380 นายธีรเมธ ทองแสงแก้ว วท.บ.10
14 6422101382 นายนนทวัฒน์ ศรีทวีวัธน์ วท.บ.10
15 6422101383 นางสาวนภเกตน์ เลิศคำ วท.บ.10
16 6422101384 นายนภดล วงศ์อินทร์ วท.บ.10
17 6422101385 นายนภพล บุตรการ วท.บ.10
18 6422101386 นางสาวนภัส พรมทับ วท.บ.10
19 6422101387 นางสาวนรบดี ศรีแดง วท.บ.10
20 6422101389 นางสาวนลินี เต๋จ๊ะแก้ว วท.บ.10
21 6422101390 นายนัทธพงศ์ จิตอารีย์ วท.บ.10
22 6422101391 นางสาวนันทกา ริยะป่า วท.บ.10
23 6422101392 นางสาวนันทรัตน์ บุญปั๋น วท.บ.10
24 6422101393 นางสาวนันทิดา สืบสอน วท.บ.10
25 6422101396 นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47