เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท011 : มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6406102387 นางสาวกชพร จะซา บธ.บ.10
2 6406102301 นางสาวกนิษฐา หลวงสุ บธ.บ.10
3 6406102302 นางสาวกมลชนก เป็งทา บธ.บ.10
4 6406102303 นายกรกช สิงห์แก้ว บธ.บ.10
5 6406102304 นางสาวกรรณิกา ชูไสว บธ.บ.10
6 6406102462 นางสาวกัญญาวีร์ ชัยศรี บธ.บ.10
7 6406102388 นางสาวกัลยา นิ่มนวน บธ.บ.10
8 6406102306 นายกิตติพงษ์ เสาะสมบูร บธ.บ.10
9 6406102307 นายกิตติภัทร ศรีเรือง บธ.บ.10
10 6406102389 นายกิตติศักดิ์ ใจนันตา บธ.บ.10
11 6406102308 นางสาวเกวลิน เพลา บธ.บ.10
12 6406102390 นางสาวขวัญชนก คำเรือน บธ.บ.10
13 6406102391 นางสาวจณิสตา ล้ำเลิศสุข บธ.บ.10
14 6406102309 นางสาวจันทร์จิรา ปฏิภาคนิมิต บธ.บ.10
15 6406102467 นายจิรัฏฐ์ ผาภูมิ บธ.บ.10
16 6406102311 นางสาวจุติพร พรนำโชค บธ.บ.10
17 6406102312 นายเจตนิพัทธ์ แก้วแพทย์ บธ.บ.10
18 6406102392 นางสาวชฎาทิพย์ ตาลาน บธ.บ.10
19 6406102393 นายชนกานต์ เรืองศรี บธ.บ.10
20 6406102394 นางสาวชนัญธิดา ปุนนะมา บธ.บ.10
21 6406102395 นางสาวชนิภา เสียงใหญ่ บธ.บ.10
22 6406102396 นางสาวชลธิชา ธนะสมบูรณ์ บธ.บ.10
23 6406102314 นางสาวชลธิชา ทองงาม บธ.บ.10
24 6406102315 นางสาวชาลิสา เกเย็น บธ.บ.10
25 6406102398 นางสาวชิดชนก ดวงศักดิ์ บธ.บ.10
26 6406102316 นางสาวญาณิศา ธูปคำ บธ.บ.10
27 6406102317 นางสาวญาดาวี คำนิล บธ.บ.10
28 6406102399 นางสาวณัฎฐธิดา เด็ดเขตตขัน บธ.บ.10
29 6406102400 นางสาวณัฐกานต์ วงค์ดวง บธ.บ.10
30 6406102401 นายณัฐนนท์ ศฤงฆานนท์ บธ.บ.10
31 6406102320 นายณัฐนนท์ ต๊ะถิ่น บธ.บ.10
32 6406102402 นางสาวณัฐนารี เทพฉิม บธ.บ.10
33 6406102403 นายณัฐภัทร น้ำสา บธ.บ.10
34 6406102321 นายณัฐภูมิ เดชพรม บธ.บ.10
35 6406102404 นายณัฐวัช ฉุนหอม บธ.บ.10
36 6406102322 นางสาวณิชกานต์ รุ่งเรือง บธ.บ.10
37 6406102405 นางสาวณิชากร ชุ่มอุ่น บธ.บ.10
38 6406102406 นางสาวณิฎา ฮดฤาชา บธ.บ.10
39 6406102463 นางสาวดลพร ภัทร์พรศิริ บธ.บ.10
40 6406102323 นางสาวดวงฤดี ทองอิน บธ.บ.10
41 6406102407 นายตะวัน วังตระกูล บธ.บ.10
42 6406102324 นางสาวต่าย คำแก้ว บธ.บ.10
43 6406102325 นายทนุธรรม อุเลา บธ.บ.10
44 6406102326 นางสาวทักษพร อินต๊ะวงค์ บธ.บ.10
45 6406102327 นายธนกฤต ไชยพูน บธ.บ.10
46 6406102329 นางธนินทรา เดโช บธ.บ.10
47 6406102409 นายธภัทร ไกยสวน บธ.บ.10
48 6406102410 นางสาวธัญลักษณ์ ภาคพรม บธ.บ.10
49 6406102330 นายธีรนนท์ คงคำแหง บธ.บ.10
50 6406102331 นายนพรัตน์ ป้องคูหลวง บธ.บ.10
51 6406102332 นางสาวนัยน์ปพร ราชจันต๊ะ บธ.บ.10
52 6406102333 นายนำชัย นวนขัน บธ.บ.10
53 6406102335 นายปฏิภาค ม่านมีมงคล บธ.บ.10
54 6406102414 นางสาวปณิชา พรมจันทร์ บธ.บ.10
55 6406102415 นางสาวปนัดดา ดำรงค์ บธ.บ.10
56 6406102337 นางสาวปภาดา ใหม่ยานิจ บธ.บ.10
57 6406102416 นางสาวปวีณา โพนธาตุ บธ.บ.10
58 6406102338 นางสาวปัทมพร ศิริวงศ์ บธ.บ.10
59 6406102339 นายปาราเมศ เสาร์แก้ว บธ.บ.10
60 6406102417 นางสาวปิยะวรรณ อุปนันท์ บธ.บ.10
61 6406102418 นางสาวพรชนิตว์ ไกรทอง บธ.บ.10
62 6406102340 นางสาวพรประภา ด้วงครุฑ บธ.บ.10
63 6406102341 นางสาวพัชชาภรณ์ ฤทธิ์เต็ม บธ.บ.10
64 6406102343 นางสาวพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ บธ.บ.10
65 6406102419 นายพัทธพล จันแปงเงิน บธ.บ.10
66 6406102344 นางสาวพิชชาพร ถนอมวรกุล บธ.บ.10
67 6406102420 นางสาวพิมพ์ชนก สมประสงค์ บธ.บ.10
68 6406102346 นางสาวพิมพ์วิภา สมคิด บธ.บ.10
69 6406102347 นางสาวพีรญา ใจประเสริฐ บธ.บ.10
70 6406102421 นายพีรภัทร ยอนสายัณห์ บธ.บ.10
71 6406102348 นางสาวเพ็ญประภา วรโภชน์ บธ.บ.10
72 6406102422 นายภควัต โคตรพัฒน์ บธ.บ.10
73 6406102349 นางสาวภัคจิรา กุลวิจิตร์รัตน์ บธ.บ.10
74 6406102425 นายภัทรกร บุญเลียบ บธ.บ.10
75 6406102350 นายภัทรกร ชัยวงค์ บธ.บ.10
76 6406102351 นายภัทรพล รักยศ บธ.บ.10
77 6406102426 นายภัทรภณ บุญก้ำ บธ.บ.10
78 6406102352 นายภูมิพัฒน์ จิณทะจิตต์ บธ.บ.10
79 6406102429 นายภูรินท์ ประทุมมา บธ.บ.10
80 6406102430 นางสาวมนัสวี ด่านเสถียร บธ.บ.10
81 6406102431 นางสาวยาใจ - บธ.บ.10
82 6406102354 นายรวินท์ จิไธสง บธ.บ.10
83 6406102355 นางสาวรังศิยา ใจวันดี บธ.บ.10
84 6406102464 นางสาวรัชชประภา ธนาชัยวราคุณ บธ.บ.10
85 6406102356 นางสาวรัตนวดี พูลทอง บธ.บ.10
86 6406102357 นางสาวรุ่งทิวา ขัดศิริ บธ.บ.10
87 6406102432 นางสาวลักษิกา เพชรมาศ บธ.บ.10
88 6406102433 นางสาววชิราภรณ์ นามประเวช บธ.บ.10
89 6406102358 นางสาววนิดา พุ่มเลียบ บธ.บ.10
90 6406102434 นางสาววรดา แซ่วื้อ บธ.บ.10
91 6406102437 นางสาววริศรา เทพวงษา บธ.บ.10
92 6406102440 นางสาววัลภา หงษ์ยนต์ บธ.บ.10
93 6406102442 นางสาววิภาวัณย์ หัดถะพรม บธ.บ.10
94 6406102359 นางสาววิภาวัลย์ มงคล บธ.บ.10
95 6406102443 นางสาววิภาศิริ วงค์หงษา บธ.บ.10
96 6406102360 นางสาวศรัณยา บุญทา บธ.บ.10
97 6406102361 นางสาวศรีวิไลลักษณ์ อุ่นแอบ บธ.บ.10
98 6406102362 นางสาวศศิธร แซ่ลิ้ม บธ.บ.10
99 6406102444 นางสาวศศิมาภรณ์ ภูปัญญา บธ.บ.10
100 6406102363 นางสาวศิริประภา มือกุศล บธ.บ.10
101 6406102447 นางสาวศุจินทรา ชัยสุตานนท์ บธ.บ.10
102 6406102448 นายศุภกฤต ปํญญาเปียง บธ.บ.10
103 6406102450 นางสาวศุภานัน นามปุ๊ด บธ.บ.10
104 6406102428 นายสฐิรวิศ สุขเป็ง บธ.บ.10
105 6406102451 นางสาวสโรชินี สีกลาง บธ.บ.10
106 6406102364 นายสิทธิโชค เพ็งแจ่มศรี บธ.บ.10
107 6406102453 นางสาวสินีนาฎ วงศ์ใหม่ บธ.บ.10
108 6406102455 นางสาวสุชัญญา ยังใสไพร บธ.บ.10
109 6406102365 นางสาวสุดารัตน์ เกตุพุด บธ.บ.10
110 6406102456 นายสุนทร วงศ์หล้า บธ.บ.10
111 6406102457 นางสาวสุนิสา หิมหม๊ะ บธ.บ.10
112 6406102367 นางสาวสุพัฒตรา มะโนวรณ์ บธ.บ.10
113 6406102368 นางสาวสุรีย์พร แย้มศรี บธ.บ.10
114 6406102369 นางสาวหทัยรัตน์ นภัสกูล บธ.บ.10
115 6406102458 นางสาวอภิสมัย ไชยวงษา บธ.บ.10
116 6406102371 นายอภิสิทธิ์ สุตินกาศ บธ.บ.10
117 6406102372 นางสาวอมลวรรณ แซ่เห่อ บธ.บ.10
118 6406102459 นางสาวอรปรียา ศรชัย บธ.บ.10
119 6406102374 นางสาวอรสา แสนแจ้ บธ.บ.10
120 6406102460 นางสาวอรสา พาเมล่า เขียวนิล บธ.บ.10
121 6406102375 นางสาวอโรชา แสงสุริยา บธ.บ.10
122 6406102376 นางสาวอ้อย - บธ.บ.10
123 6406102378 นางสาวอัจฉราภรณ์ ไชยพนัส บธ.บ.10
124 6406102379 นางสาวอันธิกา ศักดิ์งาม บธ.บ.10
125 6406102465 นางสาวอาติกานต์ เสริมกิจ บธ.บ.10
126 6406102380 นางสาวอาทิตยา แก้วขาว บธ.บ.10
127 6406102381 นายอินทนนท์ กลมไล บธ.บ.10
128 6406102382 นางสาวอินทุอร อุ่นเรือน บธ.บ.10
129 6406102383 นางสาวอิศริยา บุญรอด บธ.บ.10
130 6406102384 นายเอกกวี ก้องเรืองทรัพย์ บธ.บ.10
131 6406102386 นางสาวเอมอร นิลคำ บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47