เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาบธ201 : ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6306102302 นายกมล อินธิยศ บธ.บ.10
2 6306102303 นายกฤตมุข อธิปัญญาพันธุ์ บธ.บ.10
3 6306102305 นายกอไผ่ แซ่โค้ว บธ.บ.10
4 6306102412 นางสาวกัญญารัตน์ จักร์ปัญญา บธ.บ.10
5 6306102306 นางสาวกัลยาณี ดีวิเศษ บธ.บ.10
6 6306102309 นางสาวจริยาสิริ แถวกระโทก บธ.บ.10
7 6306102313 นางสาวจิตรลดา ถนอมใจ บธ.บ.10
8 6306102314 นางสาวจิรภิญญา หมวดคง บธ.บ.10
9 6306102315 นายจิระพงศ์ แจ้งน้อย บธ.บ.10
10 6306102316 นางสาวเจนจิรา ปุ้มแสง บธ.บ.10
11 6306102318 นางสาวชเนตตรี นาเมืองรักษ์ บธ.บ.10
12 6306102319 นางสาวชลธิชา บุญปราณีวงศ์ บธ.บ.10
13 6306102321 นายชาญณรงค์ คุ้มปรางค์ บธ.บ.10
14 6306102322 นายชาญวิทย์ ยานะ บธ.บ.10
15 6306102323 นางสาวชาลีรัตน์ จันการ บธ.บ.10
16 6306102324 นายชินวัตร กวินเดโช บธ.บ.10
17 6306102326 นายฐิติกร เมืองคำ บธ.บ.10
18 6306102328 นางสาวฐิติมา อินทร์สารีย์ บธ.บ.10
19 6306102330 นางสาวณัฐกานต์ ล้วนสุคนธ์ บธ.บ.10
20 6306102329 นางสาวณัฐกานต์ ใบบอกบุญ บธ.บ.10
21 6306102331 นายณัฐเกียรติ วัชรสุทธากุล บธ.บ.10
22 6306102333 นายณัฐวุฒิ ภิระคำ บธ.บ.10
23 6306102334 นางสาวดรัลพร จมรมงคลพิไล บธ.บ.10
24 6306102336 นางสาวดวงพร ศรีสุพรรณสุทธิ บธ.บ.10
25 6306102337 นายต้นข้าว พิมขนิษฐ บธ.บ.10
26 6306102338 นายต้นน้ำ เด่นดี บธ.บ.10
27 6306102339 นางสาวเต็มสิริ กองคำ บธ.บ.10
28 6306102340 นางสาวทักษิณา มะโนพันธ์ บธ.บ.10
29 6306102341 นางสาวทิพย์วรรณ เอี่ยมรอด บธ.บ.10
30 6306102342 นางสาวทิพวรรณ ตั้งเพียร บธ.บ.10
31 6306102407 นางสาวเทียนกัลญาภัค เกาะแก้ว บธ.บ.10
32 6306102343 นายธงชัย พูนทิพย์ บธ.บ.10
33 6306102344 นายธนพล วงษ์ภา บธ.บ.10
34 6306102345 นางสาวธนรัตน์ กุลมอญ บธ.บ.10
35 6306102346 นางสาวธนัชชา สระทองคลื่น บธ.บ.10
36 6306102347 นายธนาคาร พลีพรม บธ.บ.10
37 6306102348 นายธนาพัฒน์ เพชรหทัยกุล บธ.บ.10
38 6306102349 นางสาวธมนวรรณ เกตุมณี บธ.บ.10
39 6306102350 นายธวัชชัย หนานปินใจ บธ.บ.10
40 6306102352 นางสาวธาวิตา มินทขัติ บธ.บ.10
41 6306102353 นางสาวธีรกานต์ วงศา บธ.บ.10
42 6306102354 นายธีรเดช เกิดสันติสุข บธ.บ.10
43 6306102356 นายนราวิชญ์ คงเนียม บธ.บ.10
44 6306102357 นางสาวนริศรา ศิริมนตรี บธ.บ.10
45 6306102368 นางสาวนัชญ์แพรวา สุโมตะยะกูล บธ.บ.10
46 6306102358 นางสาวนิศาชล อินทร์ทอง บธ.บ.10
47 6306102359 นางสาวบุญสิตา พัฒนะศิลป์ บธ.บ.10
48 6306102360 นางสาวเบญญาภากรณ์ ตันวิตรานนท์ บธ.บ.10
49 6306102361 นางสาวปัญจมา ปาละโค บธ.บ.10
50 6306102362 นายปุณณะสิริ ฤทธิ์มนตรี บธ.บ.10
51 6306102363 นายพนธกร จินะโกฏิ บธ.บ.10
52 6306102364 นางสาวพนัชกร นาชะ บธ.บ.10
53 6306102365 นางสาวพนัชกร โนขัติ บธ.บ.10
54 6306102367 นางสาวพิชชาภา สว่างพัฒนกุล บธ.บ.10
55 6306102369 นางสาวพิราภรณ์พัชร คำพนัสสัก บธ.บ.10
56 6306102416 นางสาวแพรวา ปาละดี บธ.บ.10
57 6306102371 นายฟ้าษิณ ณ ลำพูน บธ.บ.10
58 6306102417 นางสาวภัทรนันท์ พ่อไชยราช บธ.บ.10
59 6306102423 นางสาวภัทรนิษฐ์ กาญจนเจริญกุล บธ.บ.10
60 6306102373 นางสาวภัทรภร แสงศรีจันทร์ บธ.บ.10
61 6306102374 นายภัทรวรรธน์ ตั้งอารมณ์มั่น บธ.บ.10
62 6306102375 นายภาสกร สมานกุลบุตร บธ.บ.10
63 6206102452 นางสาวภาสินี กาวรรณ์ บธ.บ.10
64 6306102376 นายภูเบศร์ วีร์บุตร บธ.บ.10
65 6306102377 นางสาวรวิสุดา กองทอง บธ.บ.10
66 6306102378 นางสาวรุ่งตะวัน คำแหง บธ.บ.10
67 6306102411 นางสาววรรณสา สีดำ บธ.บ.10
68 6306102381 นางสาววิภาดา ศรีปัตถา บธ.บ.10
69 6206103386 นางสาววิมพ์วิภา ต้องใจ บช.บ.10
70 6306102382 นางสาววีรยา หนูหล่ำ บธ.บ.10
71 6306102383 นายศรัณยู สมานพงษ์ บธ.บ.10
72 6306102385 นายศักดิพงศ์ ใจทา บธ.บ.10
73 6306102386 นางสาวศิรภัสสร ศรีตะบุตร บธ.บ.10
74 6306102388 นายศุภกร วงษา บธ.บ.10
75 6306102389 นายศุภชีพ ชาญเชี่ยว บธ.บ.10
76 6306102391 นางสาวสกุลรัตน์ จันทร์มาลี บธ.บ.10
77 6206102453 นางสาวสโรชา มะลิวรรณ บธ.บ.10
78 6306102392 นายสิทธิพงษ์ วังแก้ว บธ.บ.10
79 6306102393 นางสาวสุทินา ไทยเดชา บธ.บ.10
80 6306102394 นางสาวสุธิดา ปานทองคำ บธ.บ.10
81 6306102396 นางสาวสุพรรณิการ์ คำใจ บธ.บ.10
82 6306102397 นางสาวสุพรรนิศา สิงห์หาญ บธ.บ.10
83 6306102398 นางสาวสุพัตรา ฟ้าภูเจริญ บธ.บ.10
84 6306102399 นางสาวสุภัชชา ผินผัน บธ.บ.10
85 6306102400 นายสุวรรณ ลุงออ บธ.บ.10
86 6306102401 นายเสริมชาติ อินทะนาม บธ.บ.10
87 6306102402 นายอคิราภ์ เสรีภาพ บธ.บ.10
88 6306102419 นายอดิศร พรมหล่ำ บธ.บ.10
89 6306102403 นายอนุชา ปากหวาน บธ.บ.10
90 6306102404 นางสาวอภิญญา โพธิตุ้ย บธ.บ.10
91 6306102405 นางสาวอมรรัตน์ วันนาหม่อง บธ.บ.10
92 6306102406 นางสาวอรณิช ปันสกุล บธ.บ.10
93 6306102408 นางสาวอริสรา ศรีสุวรรณ์ บธ.บ.10
94 6306102409 นายอรุณฉาย วิจิตร์ชยังกูร บธ.บ.10
95 6306102424 นายอลังการ สามนคร บธ.บ.10
96 6306102410 นางสาวอาทิตยา บุญสนธ์ บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47