เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาบธ201 : ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401125344 นางสาวจตุรพิธ สมวงศ์ วท.บ.10
2 6401125345 นายฐปณัฐ หลวงโปธา วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
3 6406102001 นางสาวกฤติยาภรณ์ ชุ่มมงคล บธ.บ.10
4 6306104301 นางสาวกัญญ์วรา ทิวาวงษ์ บธ.บ.10
5 6306104302 นางสาวกัญญาณัฐ พวงจันทร์ บธ.บ.10
6 6306104303 นางสาวกุลนิษฐ ล่ำสวย บธ.บ.10
7 6306104304 นางสาวเกวลิน ละคำลือ บธ.บ.10
8 6406105301 นายคณธร ทิพย์ประไพ บธ.บ.10
9 6306104322 นางสาวจณิสตา วงศ์ศรีวิชัย บธ.บ.10
10 6406105302 นายจารุภัทร ธรรมเนียมอินทร์ บธ.บ.10
11 6306104305 นางสาวจิดาภา เรืองขำ บธ.บ.10
12 6306104306 นางสาวฉิง - บธ.บ.10
13 6406105305 นางสาวชญาภา จันทร์มาทอง บธ.บ.10
14 6406105303 นายชัยกร ชัยมงคล บธ.บ.10
15 6306104307 นางสาวณัฐณิชา เปลี่ยนสันเทียะ บธ.บ.10
16 6306104323 นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม บธ.บ.10
17 6306104326 นายธนวัฒน์ กันธะวงค์ บธ.บ.10
18 6306104308 นายธนะพัฒน์ สกุลทับ บธ.บ.10
19 6406105313 นางสาวธนิดา กะระกล บธ.บ.10
20 6306104309 นางสาวธัญญลักษณ์ จอมวุฒิ บธ.บ.10
21 6306104310 นางสาวธัญรดา ณ มณี บธ.บ.10
22 6306104311 นางสาวธัญเรศ วงศ์วรมัยกุล บธ.บ.10
23 6306104312 นางสาวนภสร ก๋งอุบล บธ.บ.10
24 6406101010 นางสาวนานกอนคำ - บธ.บ.10
25 6406101011 นางสาวเบญญาภา ประเสริฐสม บธ.บ.10
26 6306104313 นางสาวปภาวี เป็งคำวัน บธ.บ.10
27 6306104315 นางสาวพรธวัล คำทิพย์ บธ.บ.10
28 6306104314 นายพัฐจักร ปัญญ์อภิลักษณ์ บธ.บ.10
29 6306104316 นางสาวภัทรลภา สุยะการ บธ.บ.10
30 6306104317 นางสาวมานิตา นิลลออ บธ.บ.10
31 6306104318 นางสาววชิรญาณ์ พันแสง บธ.บ.10
32 6306104319 นางสาววรนุช วีจันทร์ บธ.บ.10
33 6306104328 นางสาวศิริวิภา ทองสุข บธ.บ.10
34 6406105307 นางสาวศุภสุตา ศรีทอง บธ.บ.10
35 6406105308 นายสิทธณัฐ เมธาวงศ์ บธ.บ.10
36 6406101027 นายสีหราช ไชยคำหล้า บธ.บ.10
37 6406105309 นางสาวสุชาทอง สมุทรผ่อง บธ.บ.10
38 6306104325 นางสาวอรทัย สายคำดี บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47