เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสด282 : การออกแบบกราฟิก
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1 6318102301 นางสาวกวินธิดา วงค์ใหม่ ศศ.บ.10
2 6318102303 นายกษิดิศ สุภาคุณ ศศ.บ.10
3 6318102302 นายกษิดิศ นิยมสำรวจ ศศ.บ.10
4 6318102304 นางสาวกัญญาภา ปากเสนาะ ศศ.บ.10
5 6318102305 นางสาวกัลยกร อภิวงศ์ ศศ.บ.10
6 6318102307 นายกิตติพงษ์ จินายะ ศศ.บ.10
7 6318102308 นายกิตติภณ มณีสุข ศศ.บ.10
8 6318102309 นายกิตติวุฒิ สุพงษ์ ศศ.บ.10
9 6318102310 นางสาวเกศรา ตาติ๊บ ศศ.บ.10
10 6318102312 นางสาวเขมจิรา ถิ่นสุข ศศ.บ.10
11 6318102313 นายคิมหันต์ จอมอินตา ศศ.บ.10
12 6318102318 นายจิรภัทร ลีลาวัฒน์ศรีชัย ศศ.บ.10
13 6318102319 นางสาวจิรัชญา แมะบ้าน ศศ.บ.10
14 6318102322 นายเจตริน สายยศ ศศ.บ.10
15 6318102323 นางสาวชญาดา คำวัน ศศ.บ.10
16 6318102326 นางสาวชรีลดา รอดรัศมี ศศ.บ.10
17 6318102327 นายชลกันต์ ตันกิจประเสริฐ ศศ.บ.10
18 6318102328 นายชัยวัฒน์ พรหมวงค์ ศศ.บ.10
19 6318102329 นายชัยศิริ สมศรี ศศ.บ.10
20 6318102330 นายชิณ ทองจ่าม ศศ.บ.10
21 6318102331 นายโชค แป้นเจริญ ศศ.บ.10
22 6318102332 นางสาวญาดา เรืองวัฒนกิจ ศศ.บ.10
23 6318102334 นางสาวณัฏฐกันย์ สุรินทร์แก้ว ศศ.บ.10
24 6318102335 นางสาวณัฏฐณิชา พิมพากุล ศศ.บ.10
25 6318102336 นางสาวณัฐกานต์ แจ้งมงคล ศศ.บ.10
26 6318102342 นายดลลภัส วิชัยคำ คำนันท์ ศศ.บ.10
27 6318102344 นายเทิดเกียรติ์ โพธิ์ศรี ศศ.บ.10
28 6318102345 นางสาวธนพร สุวัณณกีฏะ ศศ.บ.10
29 6318102346 นายธนรัตน์ จินดามงคล ศศ.บ.10
30 6318102348 นายธนวัฒน์ ธันยารัตน์ศรัณ ศศ.บ.10
31 6318102347 นายธนวัฒน์ จิตรบุญ ศศ.บ.10
32 6318102350 นางสาวธัญญาเรศ จิตรอารี ศศ.บ.10
33 6318102377 นางสาวพรรณพัชร พงษ์สมบูรณ์ ศศ.บ.10
34 6318102378 นางสาวพรวิมล เคลิ้มกระโทก ศศ.บ.10
35 6318102381 นางสาวพัชรินทร์ ศรีลาออน ศศ.บ.10
36 6318102387 นางสาวพิยะดา บุญเจิด ศศ.บ.10
37 6318102393 นางสาวภัทรวดี สดคมขำ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47