เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสด282 : การออกแบบกราฟิก
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1 6318102433 นายกฤตพัส บุรินตูม ศศ.บ.10
2 6318102434 นายกฤตยชญ์ จิตต์เพียร ศศ.บ.10
3 6318102445 นางสาวกัญญารักษ์ ใจโพธิ์ ศศ.บ.10
4 6318102324 นางสาวชญานิศ ธารีจิตร์ ศศ.บ.10
5 6318102435 นายชัยวัฒน์ คำนวลจิตร ศศ.บ.10
6 6318102339 นายณัฐพัฒน์ ชุ่มชัย ศศ.บ.10
7 6318102436 นายทักษ์ดนัย เกษี ศศ.บ.10
8 6318102437 นายธนาวุธ เขมาชะ ศศ.บ.10
9 6318102349 นางสาวธมลวรรณ จี้รัตน์ ศศ.บ.10
10 6318102423 นางสาวธัญวรินทร์ เวหะชาติ ศศ.บ.10
11 6318102446 นางสาวปัณฑ์ชนิต นครังกุล ศศ.บ.10
12 6318102374 นายพงศฑร รัตนบุรี ศศ.บ.10
13 6318102440 นางสาวพรนภา นนทจันทร์ ศศ.บ.10
14 6318102401 นายราชสิริ โกเสนตอ ศศ.บ.10
15 6318102451 นายวชิรวิชญ์ เกตุนุช ศศ.บ.10
16 6318102403 นายวรเมธ เรือนคำ ศศ.บ.10
17 6318102404 นางสาววรัญญา บุญมา ศศ.บ.10
18 6318102405 นายวรัญวิชญ์ ชาสงวน ศศ.บ.10
19 6318102406 นายวโรดม ใจแสน ศศ.บ.10
20 6318102407 นายวายุเทพ สุวรรณดี ศศ.บ.10
21 6318102408 นายวีรเทพ ในฤทัย ศศ.บ.10
22 6318102409 นายวุฒิพงษ์ เพชรบุญมี ศศ.บ.10
23 6318102410 นางสาวศรัญญา โต๊ะเก็ง ศศ.บ.10
24 6318102411 นายศราวุฒิ จันต๊ะตึง ศศ.บ.10
25 6318102412 นายศักดิ์สิทธิ์ สรรค์สร้าง ศศ.บ.10
26 6318102413 นายศิพัตม์ เสวีวัลลภ ศศ.บ.10
27 6318102415 นายศิวัช ไตรนทีพิทักษ์ ศศ.บ.10
28 6318102416 นางสาวสโรชิตา ยังอ้น ศศ.บ.10
29 6318102442 นายสหัสวรรษ ติดผาย ศศ.บ.10
30 6318102418 นายสิรภพ ตรีรัตน์ ศศ.บ.10
31 6318102419 นางสาวสิรินยา บุญคำ ศศ.บ.10
32 6318102421 นางสาวสุทธิดา เก็งสาริกิจ ศศ.บ.10
33 6318102422 นายสุรชาติ สมณา ศศ.บ.10
34 6318102424 นายอดิศักดิ์ วันใส ศศ.บ.10
35 6318102425 นายอนุสรณ์ ทาโม่น ศศ.บ.10
36 6318102426 นางสาวอภิชญา สมไหว ศศ.บ.10
37 6318102427 นางสาวอภิรดี เอื้อธรรม ศศ.บ.10
38 6318102429 นางสาวอัศญาณิน อินใจ ศศ.บ.10
39 6318102430 นางสาวอาทิตยา ทองสังข์ ศศ.บ.10
40 6318102444 นายอานนท์ - ศศ.บ.10
41 6318102431 นางสาวอารยา สิงห์ไผ่ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47