เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201101307 นางสาวจิราวรรณ ยินดี วท.บ.10
2 6301105312 นางสาวณัชชา ฉิมมา วท.บ.10
3 6301105329 นางสาวสัณห์ฤทัย ฟักทองอยู่ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4 6303103303 นางสาวกรรณิการ์ กาวิชัย วท.บ.10
5 6303103304 นางสาวกฤติกาญจน์ เชื้อวังคำ วท.บ.10
6 6303103305 นางสาวกัญญาณัฐ ไกรรัตน์ วท.บ.10
7 6303103306 นางสาวกุลนิดา สุขเสรี วท.บ.10
8 6303105302 นายดนัย ชัยภูมิเสรี วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
9 6303101311 นางสาวทิพย์วรรณ แสงเรือง วศ.บ.10
10 6303103320 นางสาวนูรซากิช อิสสภาพ วท.บ.10
11 6303103321 นางสาวบุชายา กองมา วท.บ.10
12 6303103322 นางสาวบุษญา มะโน วท.บ.10
13 6303101322 นางสาวปนัดดา วัฒนาพันธุ์ วศ.บ.10
14 6303103325 นางสาวปิยฉัตร อารีย์ วท.บ.10
15 6303103333 นางสาวมลิวัลย์ นางเมาะ วท.บ.10
16 6303105303 นายรณกร เครือหงษ์ วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
17 6303103339 นางสาวลูกชุบ ทับศรี วท.บ.10
18 6303101336 นางสาวสุทธิดา หงษ์ศรี วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
19 6104102304 นายคณวัฒน์ สีดาธรรม 10
20 6304106323 นายนิธิวิทย์ แสนขาว วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
21 6305101301 นางสาวกนกวรรณ ฤกษ์ฉาย ร.บ.10
22 6305101302 นางสาวกัญญาลักษณ์ อาทะ ร.บ.10
23 6305101303 นางสาวกัญญาวีร์ กุญชรศรี ร.บ.10
24 6305105302 นายกานภวินท์ แก้วใส รป.บ.10
25 6305101305 นางสาวกิตติมา จันทร์ชาวใต้ ร.บ.10
26 6305101306 นายกิตติศักดิ์ ไชยมงคล ร.บ.10
27 6305105303 นางสาวกุลรัตน์ เชื้อติ๊บ รป.บ.10
28 6305101307 นางสาวเกศรากาญจณ์ จินาติ ร.บ.10
29 6305101309 นายคณิสสร คนเก่ง ร.บ.10
30 6305101310 นายจรัณ หนักแน่น ร.บ.10
31 6305101313 นายจิตติพล เทพคำ ร.บ.10
32 6305101314 นายจิตรกร สุดเต้ ร.บ.10
33 6305101315 นายจิระศักดิ์ นางเมาะ ร.บ.10
34 6305101316 นางสาวเจริญขวัญณ์ ภัสสิญาพงศ์ ร.บ.10
35 6305105312 นางสาวชฎาพร เขียวคำสุข รป.บ.10
36 6305101319 นางสาวชนันดา แก้วกาหลง ร.บ.10
37 6305101321 นางสาวชวิศา ภักดีกิจ ร.บ.10
38 6305101323 นางสาวชัญญานุช ดวงแก้ว ร.บ.10
39 6305105313 นางสาวชั้นบุญ เชียงปาละ รป.บ.10
40 6305101324 นายชินวัตร สุวรรณโน ร.บ.10
41 6305105377 นางสาวชุตินันท์ กันทะวงค์ รป.บ.10
42 6305101325 นายโชคนรินทร์ บัวบาน ร.บ.10
43 6305101326 นางสาวฐิติมา อุตโรกุล ร.บ.10
44 6305101330 นางสาวณัฏฐ์ชญา ติ๊บใจ ร.บ.10
45 6305101331 นางสาวณัฐธิดา ด้วงวิเศษ ร.บ.10
46 6305101334 นางสาวณัฐลินี อุราแก้ว ร.บ.10
47 6305101335 นางสาวณัฐวดี ผาสุข ร.บ.10
48 6305101336 นายณัฐวุฒิ รติกาญจนสุขกุล ร.บ.10
49 6305105321 นางสาวดารารัตน์ ถิ่นทิพย์ รป.บ.10
50 6305101338 นางสาวตรีรัตน์ บรรณพร ร.บ.10
51 6305105322 นางสาวทรรศภรณ์ ภูมิมะนาว รป.บ.10
52 6305101339 นายทศพร ปิงคำ ร.บ.10
53 6305105323 นายทักษิณ แข็งแรง รป.บ.10
54 6305101340 นายธนกร วรกิจ ร.บ.10
55 6305101342 นายธนบดี วัชรพลางกูร ร.บ.10
56 6305105325 นางสาวธรรมารัตน์ ขำขจร รป.บ.10
57 6305105327 นายธีรโชติ ธรรมตา รป.บ.10
58 6305101345 นายธีรพงศ์ ปวงมาโล ร.บ.10
59 6305101346 นายธีรภัทร์ เขียวแปน ร.บ.10
60 6305101347 นายนพรัตน์ ศรีหนองฮ่าง ร.บ.10
61 6305101348 นายนรภัทร ยุอินทร์ ร.บ.10
62 6305101351 นางสาวนลินี จันทร์ต๊ะมา ร.บ.10
63 6305101352 นายนวัตกรณ์ โมตาลี ร.บ.10
64 6305101353 นางสาวนัชธิกาน สันชัย ร.บ.10
65 6305105331 นางสาวนัชริกา ปัญญาวงค์ รป.บ.10
66 6305101357 นายประกาศิต จอมพินิจ ร.บ.10
67 6305101359 นางสาวปราถนา เกิดจันอัด ร.บ.10
68 6305101363 นางสาวปาริชาติ สุขสมโชติ ร.บ.10
69 6305105380 นางสาวปิยนันท์ น้อยใจ รป.บ.10
70 6305101364 นางสาวปิยพัชร เสี่ยงสอาด ร.บ.10
71 6305101365 นางสาวเปรมยุดา วัฒกีเจริญ ร.บ.10
72 6305101366 นายพงศ์พิทักษ์ วังธิยอง ร.บ.10
73 6305101370 นายพรรษกร ใจสม ร.บ.10
74 6305105381 นายพลอธิป กันทา รป.บ.10
75 6305101374 นางสาวพลอยสุรีย์ สายบุญเรือง ร.บ.10
76 6305101375 นางสาวพัชริฎา ต๊ะเป็ง ร.บ.10
77 6305105382 นายพัฒนพงษ์ ถมยา รป.บ.10
78 6305101378 นางสาวพิชยดา จันทร์แก้ว ร.บ.10
79 6305105398 นางสาวพิมพ์ปภัส อ้นบ้านดง รป.บ.10
80 6305105383 นางสาวพิมพิศา ใจแปง รป.บ.10
81 6305101433 นายพีรวิทญ์ พินเรา ร.บ.10
82 6305101379 นายพุทธกานต์ จุติไพรร่มใจจริง ร.บ.10
83 6305101380 นางสาวภัทรวดี แสนปงผาบ ร.บ.10
84 6305101382 นายภาครินท์ พนมนิเวศน์ ร.บ.10
85 6305101383 นายภานุเดช กองวี ร.บ.10
86 6305101384 นางสาวภาวิดา มูลเงิน ร.บ.10
87 6305105345 นางสาวมินธาดา ปาโน รป.บ.10
88 6305101388 นายยศพนธ์ พันธวัฒน์ ร.บ.10
89 6305101389 นายยุทธภัณฑ์ มานาบุญ ร.บ.10
90 6305105393 นางสาวรัชดาพร อภัยนอก รป.บ.10
91 6305105347 นางสาวรินรดา ป้องกัน รป.บ.10
92 6305105349 นางสาววรรณวลี ใจดี รป.บ.10
93 6305101392 นายวัชรพล แสนภักดี ร.บ.10
94 6305101393 นางสาววัลภา แลวฤทธิ์ ร.บ.10
95 6305105352 นางสาววาสนา จันทร์สุวรรณ รป.บ.10
96 6305101394 นางสาววาสนา หลวงอภิรักษ์ ร.บ.10
97 6305101397 นางสาววีรดา ท้าวศิริ ร.บ.10
98 6305101398 นางสาววีราดา อยู่เอม ร.บ.10
99 6305105353 นางสาวศรัญญา ลีกา รป.บ.10
100 6305101401 นายศิริชัย ทวีศักดิ์บวรกุล ร.บ.10
101 6305105354 นางสาวศิริรัตน์ โรงคำ รป.บ.10
102 6305105387 นางสาวศุภรัตน์ ปิมปา รป.บ.10
103 6305101403 นางสาวศุภรัตน์ ทวีเลิศวุฒิกุล ร.บ.10
104 6305105356 นางสาวสลิลทิพย์ โล๊ะกาแก้ว รป.บ.10
105 6205105373 นายสหัสชัย นุชนันท์ รป.บ.10
106 6305105357 นางสาวสายชล ประพฤติ รป.บ.10
107 6305101413 นางสาวสุวิดา บุญใส ร.บ.10
108 6305101415 นายหัสดินทร์ ใจอะโน ร.บ.10
109 6305101416 นายอธิบดี แสนใจบาล ร.บ.10
110 6305101419 นางสาวอภิชญา ข้าวหอมหาง ร.บ.10
111 6305101420 นางสาวอภิญญา พัฒน์ธิพงษ์ ร.บ.10
112 6305101422 นางสาวอมรรัตน์ เสานุ ร.บ.10
113 6305101421 นางสาวอมรรัตน์ เปียงผาตั้ง ร.บ.10
114 6305101423 นางสาวอมลณัฐ ช่วยสงค์ ร.บ.10
115 6305101424 นางสาวอรวรรณ อามีนเจริญ ร.บ.10
116 6305101426 นางสาวอัจฉราพรรณ กันตุ่น ร.บ.10
117 6305101427 นางสาวอัจฉราภรณ์ สำราญใจ ร.บ.10
118 6305101429 นางสาวอัญญานี อาษา ร.บ.10
119 6305105396 นางสาวอัญติมา อินทร์ชัย รป.บ.10
120 6305101430 นายอัษฎาวุธ หนักแน่น ร.บ.10
121 6305101431 นางสาวอาทิตยา เทวกุล ณ อยุธยา ร.บ.10
122 6305101432 นายเอกพจน์ หนั่นตา ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
123 6306103302 นางสาวกฤติยาภรณ์ คำเขียว บช.บ.10
124 6306103303 นางสาวกัลยกร พรรณเผือก บช.บ.10
125 6306103306 นางสาวเกตน์นิภา ชนะราช บช.บ.10
126 6306104304 นางสาวเกวลิน ละคำลือ บธ.บ.10
127 6306103308 นางสาวคุณัญญา เรือนสม บช.บ.10
128 6306103309 นางสาวจรรยาพร นาคิน บช.บ.10
129 6306103315 นายเฉลิมพล ทะตัน บช.บ.10
130 6306103013 นางสาวชลดา สีตะมะ บช.บ.10
131 6306102323 นางสาวชาลีรัตน์ จันการ บธ.บ.10
132 6306102328 นางสาวฐิติมา อินทร์สารีย์ บธ.บ.10
133 6306104307 นางสาวณัฐณิชา เปลี่ยนสันเทียะ บธ.บ.10
134 6306103331 นายทิชากร สุขทิพย์คงคา บช.บ.10
135 6306104326 นายธนวัฒน์ กันธะวงค์ บธ.บ.10
136 6306104308 นายธนะพัฒน์ สกุลทับ บธ.บ.10
137 6306103334 นายธนายุ ศรีกุลภัทร บช.บ.10
138 6306104309 นางสาวธัญญลักษณ์ จอมวุฒิ บธ.บ.10
139 6306102354 นายธีรเดช เกิดสันติสุข บธ.บ.10
140 6306102356 นายนราวิชญ์ คงเนียม บธ.บ.10
141 6306103342 นายนราวิชญ์ ศรีโพธิ์วัง บช.บ.10
142 6306103033 นางสาวประภัสสร เขียวธง บช.บ.10
143 6306103420 นางสาวปิยะดา ตันดี บช.บ.10
144 6306103421 นางสาวพรทิพา บุญช่วย บช.บ.10
145 6306103423 นายสิทธิโชค นิลนุ้ย บช.บ.10
146 6306103424 นางสาวสุพร แสงซา บช.บ.10
147 6306102398 นางสาวสุพัตรา ฟ้าภูเจริญ บธ.บ.10
148 6306103410 นางสาวสุภชา ยาปะนะ บช.บ.10
149 6306103413 นางสาวอนันตญา อาษา บช.บ.10
150 6306103414 นางสาวอภิชญา โยกฟ้า บช.บ.10
151 6306102424 นายอลังการ สามนคร บธ.บ.10
152 6306103418 นางสาวอังค์วรา ทนันชัย บช.บ.10
153 6206101438 นายอานนท์ อึ่งเส่ง บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
154 6309102319 นางสาวพิมพ์ณัฏฐชา ใจน้อย ศศ.บ.10
155 6309102325 นางสาววนาลี สุภา ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
156 6310101309 นางสาวชนัญญา ท้วมบ้านไทร วท.บ10
157 6310101314 นางสาวณัฐริกา อินชูใจ วท.บ10
158 6310101322 นายภูมิพงศ์ ทองสุข วท.บ10
159 6310101323 นางสาวมญชุ์ปริยา เชียงรินทร์ วท.บ10
160 6310101326 นางสาวรัตติกาล กันเชียง วท.บ10
161 6310101328 นางสาววลัยพรรณ มีทองคำ วท.บ10
162 6310101338 นางสาวหงส์เหม ทองนาค วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
163 6312106308 นางสาวฐิตินันท์ ส่างสุ วท.บ.10
164 6112107306 นางสาวณัฐชลาลัย วิทยาอุดมพันธ์ ศ.บ.10
165 6312106311 นายธนดล บำรุงเพชร วท.บ.10
166 6312106317 นางสาวนรีกานต์ สุใจคำ วท.บ.10
167 6312101335 นางสาวสุภัญชลี ทองนาคะ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
168 6314101303 นางสาวกมลวรรณ ไชยรักษ์ ศศ.บ.10
169 6314101308 นายคริสมาส ฟูศรีเจริญ ศศ.บ.10
170 6314101336 นายธรรมรัตน์ งามคาย ศศ.บ.10
171 6314101341 นางสาวนภัสรา ทิยะมุข ศศ.บ.10
172 6314101352 นางสาวปนัดดา บาทอง ศศ.บ.10
173 6314101365 นางสาวพรหมพร สุขพิมาย ศศ.บ.10
174 6314101367 นางสาวพัชราภรณ์ แซ่อ๋อง ศศ.บ.10
175 6314101368 นายพันธบัตร พันธเสน ศศ.บ.10
176 6314101369 นายพีรธัช คีรีทรัพย์ทวี ศศ.บ.10
177 6314101391 นายวสันต์ เกียรติศักดิ์สกุล ศศ.บ.10
178 6314101397 นายศตวรรษ สมพริ้ง ศศ.บ.10
179 6314101406 นางสาวสุกัญญา อู่วิเชียร ศศ.บ.10
180 6314101405 นางสาวสุกัญญา พูลถาวร ศศ.บ.10
181 6314101407 นางสาวสุดารัตน์ สุกคำ ศศ.บ.10
182 6314101414 นายอนุชา กองมูล ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
183 6218102395 นางสาวชาลิสา อินยา ศศ.บ.10
184 6218102322 นางสาวชุติมา ไทยอู่ ศศ.บ.10
185 6218102332 นายดุลยวัต ยะมนต์ ศศ.บ.10
186 6218102356 นายพลากร โยทะษร ศศ.บ.10
187 6218102371 นางสาวรุ่งทิวา สุโพธิ์ชัย ศศ.บ.10
188 6218102378 นายศรันย์ กาญจนรัตน์ ศศ.บ.10
189 6318102411 นายศราวุฒิ จันต๊ะตึง ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
190 6322101301 นางสาวกษิณัฏฐ์ ภัคมิ่งศิษฐ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
191 6322101303 นางสาวกาญจนา รงค์รัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
192 6322101304 นายกิตติกร เนตรบังอร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
193 6322101306 นายกิตติพงศ์ วงศ์คำนวน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
194 6322101307 นางสาวกิติยารัตน์ เลิศล้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
195 6322101308 นางสาวกุสุมา มัธเรศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
196 6322101310 นายจตุพร เพ็ชรเเพ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
197 6322101311 นางสาวจอมขวัญ เมืองมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
198 6322101325 นางสาวชัญญานุช ดีตุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
199 6322101329 นางสาวฌาลิณีย์ ใจนันตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
200 6322101333 นางสาวณัฐธยาน์ ปวงคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
201 6322101335 นางสาวณัฐนรี สารีวงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
202 6322101336 นางสาวณัฐรินทร์ เตชะพงศ์ธนโชติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
203 6322101343 นางสาวธนานันต์ วงษ์เทศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
204 6322101347 นางสาวธัญญลักษณ์ พรมตัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
205 6322101348 นางสาวธัญพิชชา สว่างอารมณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
206 6322101392 นางสาววรกมล เถาว์พิมาย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
207 6322101398 นายวรวิทย์ จันทิมา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
208 6322101399 นางสาววรัชยา เมืองตาแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
209 6322101406 นายศิรพงษ์ สวัสดิ์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
210 6322101407 นางสาวศิรินันท์ กันทะอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
211 6322101409 นายศิริศักดิ์ สีปุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
212 6322101415 นางสาวสุธิดา งำเมืองตึง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
213 6322101416 นางสาวสุมิตรา สามัคคี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
214 6322101419 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
215 6322101421 นางสาวอชิรญา ฮุยเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
216 6322101422 นางสาวอนันตญาภรณ์ ทองปลอด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
217 6322101424 นางสาวอมราวดี กรุ่นทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
218 6322101425 นางสาวอรนุช ดุจเฟื่องฟ้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
219 6322101426 นางสาวอรัญญา โกฏธิ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
220 6322101427 นางสาวอริสรา จำปาสัก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
221 6322101433 นางสาวอาภาพร อ่อนศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47