เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401113317 นางสาวกัลยภัคร์ สงค์ดำ วท.บ.10
2 6401102487 นายกิตติกร พิมสารี วท.บ.10
3 6401113301 นางสาวจุไรรักษ์ ตันทอง วท.บ.10
4 6401113316 นางสาวแจ่มจันทร์ ตาเมือง วท.บ.10
5 6401113302 นางสาวชมพูนุช เย็นอารมย์ วท.บ.10
6 6401102490 นายฐปนพงศ์ ตะริโย วท.บ.10
7 6401113303 นางสาวณัฏฐิชา วงค์คำลือ วท.บ.10
8 6401102496 นายธัญเทพ คงประเสริฐ วท.บ.10
9 6401113304 นางสาวนราทิพย์ พิมพ์บุษผา วท.บ.10
10 6401113318 นางสาวนันท์นลิน ปะกินัง วท.บ.10
11 6401102500 นายนารเมธ วีคำชัย วท.บ.10
12 6401113305 นางสาวเนตรชนก น้ำเงิน วท.บ.10
13 6401102501 นายบุญญภัทร แสงนิล วท.บ.10
14 6401102391 นางสาวปรียานุช สกาวเดือน วท.บ.10
15 6401113306 นายพัฒพงษ์ ปินตาคำ วท.บ.10
16 6401113307 นางสาวพิณมาดา มะโรหบุตร วท.บ.10
17 6401102406 นางสาวภัทรนันท์ กล้ากระทำ วท.บ.10
18 6401113308 นางสาวภิญญดา สินเปียง วท.บ.10
19 6401113309 นางสาวมลทิรา กิติยศ วท.บ.10
20 6401102423 นายวชิรวิชญ์ จารุวสุศิริ วท.บ.10
21 6401113319 นายวรพล ปัญจาสุธารส วท.บ.10
22 6401102425 นางสาววรรณวลัย สุขสมพร วท.บ.10
23 6401102426 นายวรรธณพล ใหม่คามิ วท.บ.10
24 6401102427 นางสาววรัชยา มาประกอบ วท.บ.10
25 6401113320 นายวันชนะ มะณี วท.บ.10
26 6401102432 นางสาวศิริประภา วงกลม วท.บ.10
27 6401102511 นางสาวศิริลักษณ์ สุพร วท.บ.10
28 6401102433 นางสาวศิริลักษณ์ แข็งเจริญกสิกรณ์ วท.บ.10
29 6401102513 นายศุภณัฐ วรรณฤทธิ์ วท.บ.10
30 6401113311 นายศุภากร สุ่มใจยา วท.บ.10
31 6401102516 นางสาวสุปรีญา ไชยยืน วท.บ.10
32 6401102452 นางสาวสุภาดา รักกระโทก วท.บ.10
33 6401102456 นายสุริยะ ไชยชนะ วท.บ.10
34 6401113312 นางสาวแสงจันทร์ ลุงส่วย วท.บ.10
35 6401102462 นายหฤษฎ์ ก้อนสัมฤทธิ์ วท.บ.10
36 6401113313 นายอธิปัตย์ คำหุ่ง วท.บ.10
37 6401101359 นายอนุสรณ์ ทิมเปีย วท.บ.10
38 6401102472 นางสาวอังศุมาลี มาบวบ วท.บ.10
39 6401102475 นายอัสดง เจริญสิทธิ์ วท.บ.10
40 6401113314 นายอินทรวิเชียร สีดาแก้ว วท.บ.10
41 6401102519 นางสาวอิสตรี แก้วด้วง วท.บ.10
42 6401113315 นายอุกฤษณ์ บุญทา วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
43 6406101335 นางสาวณัฐธิดา กาจินา บธ.บ.10
44 6406101545 นางสาววิรวรรณ แซ่โง้ว บธ.บ.10
45 6406101546 นางสาวศิริขวัญ เสือคำรณ บธ.บ.10
46 6406102471 นายอติกิจ เกษมสุข บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
47 6409101360 นางสาวพิมพ์ชนก คิดเลิศล้ำ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
48 6410101302 นายกฤตยชญ์ คำสม วท.บ10
49 6410101303 นางสาวกุลธิดา ศรีโมรา วท.บ10
50 6410101305 นายคณัสนันท์ จันต๊ะมงคล วท.บ10
51 6410101306 นายจักริน คำหว่าง วท.บ10
52 6410101307 นายเจตนิพัทธ์ รองชัยภูมิ วท.บ10
53 6410101308 นายชญานนท์ บุญงาม วท.บ10
54 6410101309 นายชัชวาลย์ โล่ห์ประเสริฐ วท.บ10
55 6410101346 นายญาณวุฒิ เล็กศรัณยพงศ์ วท.บ10
56 6410101310 นายณัฐกุล คิดสุขุม วท.บ10
57 6410101311 นายณัฐนัย พิลาวุธ วท.บ10
58 6410101312 นายธนกฤต ส่วนบุญ วท.บ10
59 6410101313 นายธนดล คำลือ วท.บ10
60 6410101348 นายนภนต์ มุ่งหมายผล วท.บ10
61 6410101364 นายนภัสกร ภิรมย์ วท.บ10
62 6410101350 นางสาวนิชธาวัลย์ ใจดี วท.บ10
63 6410101316 นางสาวปวริศา หมั่นเขตรกิจ วท.บ10
64 6410101351 นายพลเชฎฐ์ ธุระวรรณ์ วท.บ10
65 6410101317 นางสาวพันพร ชนะจน วท.บ10
66 6410101318 นางสาวพิมพ์ขวัญ ลือสัก วท.บ10
67 6410101319 นางสาวพิมพ์ใจ ศรีขัดเค้า วท.บ10
68 6410101320 นางสาวพุทธิดา สมบูรณ์ชัย วท.บ10
69 6410101321 นางสาวฟ้าพราว ไตรณรงค์ วท.บ10
70 6410101353 นายภัสกร ชายทุ่ย วท.บ10
71 6410101323 นายภูวดล นิลมณี วท.บ10
72 6410101324 นางสาวมิลิล ชัยแป้น วท.บ10
73 6410101325 นายยศพนธ์ วรรณสิงห์ วท.บ10
74 6410101326 นางสาวระพีพรรณ มะโนสกูล วท.บ10
75 6410101355 นางสาวรุ่งทิวา ชนูดหอม วท.บ10
76 6410101356 นางสาววนิดา มณีรัตน์ วท.บ10
77 6410101357 นางสาววรัญญา มหายศ วท.บ10
78 6410101331 นายสรวิชญ์ จันทร์แดง วท.บ10
79 6410101332 นายสุทธิพงษ์ สุทธิจิต วท.บ10
80 6410101333 นางสาวสุพรรณวณี เกิดแก้ว วท.บ10
81 6410101360 นายอชิรวัตติ์ งามผล วท.บ10
82 6410101335 นางสาวอนัญญา วัชโรทยาน วท.บ10
83 6410101336 นางสาวอภิญญา พรหมมา วท.บ10
84 6410101338 นางสาวอารียา มูลเจริญ วท.บ10
85 6410101340 นางสาวไอยเรศ เสาร์คำ วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
86 6412101331 นายกนก ทอสาร ศ.บ.10
87 6412101301 นางสาวกานต์ธิดา เครือโป้ ศ.บ.10
88 6412102302 นายจักรกฤษ พัฒนทรัพย์กุล 10
89 6412101332 นายจักรพรรดิ์ มูลอินทร์ ศ.บ.10
90 6412101302 นางสาวจิรัญญาภรณ์ โนทัย ศ.บ.10
91 6412101333 นายจิรัฏฐ์ ทองพิทักษ์วงศ์ ศ.บ.10
92 6412101303 นางสาวชนกานต์ ภาคีขาว ศ.บ.10
93 6412101304 นางสาวณัฐณิชา แก้วเสน ศ.บ.10
94 6412101335 นางสาวณัฐธิดา อาทร ศ.บ.10
95 6412101336 นายธนกร เนื้อไม้ ศ.บ.10
96 6412101305 นายธนดล กองสิน ศ.บ.10
97 6412101306 นายธนวัฒน์ คิชวงค์ ศ.บ.10
98 6412101307 นายธรรมนูญ บุญทวี ศ.บ.10
99 6412102303 นางสาวธัญชนก พรมมิ 10
100 6412101308 นายนพดล ครุธพันธ์ ศ.บ.10
101 6312101315 นางสาวนัตถรัตน์ อิ่นแจ้ ศ.บ.10
102 6412101339 นายนิธิวุฒิ การะบูรณ์ ศ.บ.10
103 6412101340 นางสาวปนัดดา จันจรมานิต ศ.บ.10
104 6412101341 นายปิยวัฒน์ ถาตา ศ.บ.10
105 6412101342 นายปุณวิช เหมืองหม้อ ศ.บ.10
106 6412101310 นายพงษ์เพชร ดอกหล้า ศ.บ.10
107 6412101343 นางสาวพรชิตา ยาวังเสน ศ.บ.10
108 6412101312 นายพัชรพฤกษ์ จุลพวก ศ.บ.10
109 6412101313 นายพิพัฒพงศ์ มูลละ ศ.บ.10
110 6412101359 นายพิษณุ แก้วคำน้อย ศ.บ.10
111 6412101344 นางสาวเพชรลดา ฝั้นหลี ศ.บ.10
112 6412101315 นางสาวภัครมัย ทังแก้ว ศ.บ.10
113 6412101345 นางสาวภัทธิยา ขันทยศ ศ.บ.10
114 6412101346 นางสาวภิญญประภา บุญเรือง ศ.บ.10
115 6412101347 นางสาวภิรมรัช นัยวิภาค ศ.บ.10
116 6412101316 นายภูตะวัน ตุยทัง ศ.บ.10
117 6412101319 นางสาวรัตนาภรณ์ เนื่องโพล้ง ศ.บ.10
118 6412101320 นายวชิรวิทย์ วชิรศิริเจริญ ศ.บ.10
119 6412101349 นายวรพล ศรีชุมพล ศ.บ.10
120 6412101353 นางสาวศิรภัสสร ใยมาก ศ.บ.10
121 6412101324 นายสรวิชญ์ เลิศคาลี ศ.บ.10
122 6412101355 นายสุกฤษฎิ์ พลเจริญ ศ.บ.10
123 6412101328 นางสาวสุพิชชา นามกุณณา ศ.บ.10
124 6412101356 นางสาวสุภัทสร วงศ์รัตนชัย ศ.บ.10
125 6412101357 นายสุริยา มาหลวง ศ.บ.10
126 6412102306 นางสาวเสาวลักษณ์ หลวงธรรม 10
127 6412102309 นางสาวอัจฉรา แผ้วเกษม 10
128 6412101358 นายอัมรินทร์ ศิลมั่น ศ.บ.10
129 6412101330 นายเอกบดินทร์ วงศ์ธิดา ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
130 6314101343 นางสาวนันท์นภัส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ศศ.บ.10
131 6414102348 นางสาวสุพัชชา สุวิมลทราทิพย์ B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
132 6418102408 นายกฤศ กิจพิทักษ์ ศศ.บ.10
133 6318102321 นางสาวจุไรวรรณ สมดุลย์ ศศ.บ.10
134 6418102510 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนหล้า ศศ.บ.10
135 6418102420 นางสาวจุฬาวาสน์ วงค์หาญ ศศ.บ.10
136 6418102423 นายชนินทร ชุมรัมย์ ศศ.บ.10
137 6418102429 นางสาวฐิติภา คงคา ศศ.บ.10
138 6418102323 นายณัฐดนัย คำแสน ศศ.บ.10
139 6418102434 นายธนโชติ พาระตะ ศศ.บ.10
140 6418102435 นายธนธรณ์ บุญจันทร์ ศศ.บ.10
141 6318102345 นางสาวธนพร สุวัณณกีฏะ ศศ.บ.10
142 6318102437 นายธนาวุธ เขมาชะ ศศ.บ.10
143 6418102444 นางสาวธารพระพร ธรรมใจ ศศ.บ.10
144 6418102451 นางสาวปณิตตรา ทูนแก้ว ศศ.บ.10
145 6418102452 นางสาวปราณปริยา มีสินธุ์ ศศ.บ.10
146 6418102494 นายปิยะดนัย ปลื้มประมล ศศ.บ.10
147 6418102454 นางสาวเปรมิกา ชุ่มอินทร์จักร์ ศศ.บ.10
148 6318102383 นายพัฒนพงค์ สุทธคำ ศศ.บ.10
149 6418102367 นายพิษณุ อิ่มพิทักษ์ ศศ.บ.10
150 6418102462 นายภัคพล นันตา ศศ.บ.10
151 6418102466 นายภีรพล กุสุมาภิรมย์ ศศ.บ.10
152 6418102467 นางสาวภูริชญา คงมา ศศ.บ.10
153 6418102490 นายภูริวัฒน์ แสนหลวง ศศ.บ.10
154 6418102474 นางสาววริศรา มงคลพงษ์ ศศ.บ.10
155 6418102476 นางสาววิศัลย์ศยา เตชะพงศ์ ศศ.บ.10
156 6418102389 นายศรัณย์ อ่ำทอง ศศ.บ.10
157 6418102477 นายศักดิ์ศิกานต์ อุตราช ศศ.บ.10
158 6418102479 นางสาวศิรินภา เศษกำปัง ศศ.บ.10
159 6418102500 นายสหราช รัตนไพบูลย์ ศศ.บ.10
160 6318102442 นายสหัสวรรษ ติดผาย ศศ.บ.10
161 6418102399 นางสาวหะนาน อับดุลศอมัด ศศ.บ.10
162 6418102401 นางสาวอนุธิดา ราชวงค์ ศศ.บ.10
163 6418102403 นางสาวอรพรรณ อินทรา ศศ.บ.10
164 6418102404 นายอัฑฒกร ชัยวงค์ ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
165 6419102504 นางสาวชณิชชล มูลทาทอง ภ.สถ.บ.10
166 6419102527 นางสาวญาณิศา โยธาภักดี ภ.สถ.บ.10
167 6419102528 นางสาวทิวา รัตนอินทร์ ภ.สถ.บ.10
168 6419102510 นางสาวนูรภาสินี การี ภ.สถ.บ.10
169 6419102512 นายปฐพี สองเมือง ภ.สถ.บ.10
170 6419102533 นางสาวปภาดา เป็งกาสิทธิ์ ภ.สถ.บ.10
171 6419102515 นางสาวภคพร ใสแจ่ม ภ.สถ.บ.10
172 6419102516 นายภูมิปัญญา บุญสวัสดิ์ ภ.สถ.บ.10
173 6419102517 นางสาวเมธาวี พรมเจริญ ภ.สถ.บ.10
174 6419102520 นางสาวศิริกัญญา แกระหัน ภ.สถ.บ.10
175 6419102539 นายศุทธสิทธิ์ รอดพันธ์ ภ.สถ.บ.10
176 6419102523 นางสาวสิริกร ทิศานุรักษ์ ภ.สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
177 6422101301 นางสาวกนกวรรณ บัวหาญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
178 6422101302 นางสาวกมลลักษณ์ พูลทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
179 6422101304 นางสาวกฤติมา เขียวป้อง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
180 6422101305 นายกฤษกร ศรีวิชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
181 6422101309 นางสาวกวินธิดา ขอนกระโทก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
182 6422101311 นางสาวกัญญาณัฐ วงค์บุตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
183 6422101313 นางสาวกันยารัตน์ ทองนอก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
184 6422101316 นางสาวกิตติกา ขอร่มกลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
185 6422101317 นางสาวกิติมา การอ้วน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
186 6422101319 นางสาวกุลธิดา สุนทรกุมาร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
187 6422101320 นางสาวเกษราภรณ์ ถมมา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
188 6422101324 นายคุณากร เอกอุดมพงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
189 6422101327 นางสาวจันทร์จิรา ไชยศรีฮาด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
190 6422101328 นางสาวจิตต์ลาวัณย์ สมขุน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
191 6422101329 นางสาวจินดารัตน์ ยาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
192 6422101332 นางสาวจิราวรรณ บุญทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
193 6422101333 นางสาวเจนฤทัย ปางชาติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
194 6422101334 นายเจริญ แซ่เล่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
195 6422101338 นางสาวชนกานต์ ชูพิริยะพฤกษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
196 6422101530 นางสาวช่อผกา ระมัดระวังภัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
197 6422101341 นายชัยธวัช ชาติเสนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
198 6422101344 นางสาวชุติกาญจน์ ต๊กควรเฮง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
199 6422101345 นางสาวญาณิศา ตันคำแดง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
200 6422101347 นางสาวฐิติมา แดนโคกสูง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
201 6422101532 นางสาวณัฐริกา โปร่งเมืองไพร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
202 6422101533 นางสาวณัฐวดี โตทรายมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
203 6422101534 นางสาวทองชมพู หน่อสร้อยทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
204 6422101361 นายทินกร เพียรสวรรค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
205 6422101535 นางสาวทิพาวรรณ์ สิงห์คำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
206 6422101363 นายธนกฤต บุญสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
207 6422101366 นายธนวัฒน์ คำมณี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
208 6422101369 นางสาวธนัชญา ธรรมสุขี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
209 6422101370 นางสาวธนัญญา นามฮาด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
210 6422101372 นางสาวธนาภรณ์ เติมดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
211 6422101374 นางสาวธัญภรณ์ เทพภักดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
212 6422101377 นางสาวธารารัตน์ ก้านเพชร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
213 6422101378 นางสาวธิดาพร อุดมพนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
214 6422101383 นางสาวนภเกตน์ เลิศคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
215 6422101384 นายนภดล วงศ์อินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
216 6422101386 นางสาวนภัส พรมทับ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
217 6422101389 นางสาวนลินี เต๋จ๊ะแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
218 6422101391 นางสาวนันทกา ริยะป่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
219 6422101392 นางสาวนันทรัตน์ บุญปั๋น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
220 6422101536 นายนิติภูมิ วนคีตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
221 6422101396 นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
222 6422101397 นางสาวเนตรนภา สวนจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
223 6422101402 นายปกรณ์ เอื้อนไธสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
224 6422101537 นายปฐมพงษ์ ใจจันตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
225 6422101405 นายปภาวิน เสนางาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
226 6422101406 นางสาวประติมากร กางทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
227 6422101411 นายปัณณทัต บุรินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
228 6422101413 นางสาวปิยวรรณ หลีพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
229 6422101418 นางสาวพริมา นะวะกะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
230 6422101421 นายพสิษฐ สุปรีย์วัฒนะสกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
231 6422101423 นายพิชญะ โอดปะละ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
232 6422101424 นางสาวพิชญาพร โคตรแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
233 6422101425 นายพิชัยยุทธ แสงมณี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
234 6422101428 นางสาวพิมชนก ภูนี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
235 6422101429 นางสาวพิมพ์ญาดา สุธรรมวรไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
236 6422101432 นายพุทธพงษ์ ยุทธยงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
237 6422101438 นายภราดร ภูงามแง้ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
238 6422101439 นางสาวภัทรเนตร รังศรีคาร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
239 6422101443 นายภูริณัฐ คะเชนมาตย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
240 6422101444 นายภูริณัฐ สงวนรัษฎ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
241 6422101445 นางสาวภูษิตา สุบรรณรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
242 6422101540 นางสาวมลฑณา ลาโพธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
243 6422101450 นายรัชชานนทร์ ปิดสุวรรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
244 6422101556 นางสาวรัชฎาภรณ์ เขื่อนแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
245 6422101543 นางสาวรุ่งนภา อนันเอื้อ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
246 6422101460 นายวณธิป อุดมพงศ์วัฒนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
247 6422101465 นางสาววันวิสาข์ อ่ำชาวนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
248 6422101466 นางสาววาสนา ดีบาล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
249 6422101557 นางสาววิราชินี สุขเจริญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
250 6422101469 นางสาววิไลพร ถาวรมิ่งศักดิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
251 6422101472 นางสาวศศิวิมล กันสุไลย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
252 6422101474 นายศิรวิชญ์ ดิ๊ข่อ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
253 6422101475 นางสาวศิระประภา นุตตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
254 6422101476 นางสาวศุภมาส ชัยวรรณรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
255 6422101477 นายศุภสิน ธรรมใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
256 6422101484 นายสิทธิพร พิมพิลา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
257 6422101549 นางสาวสุกัลยา ศรีประเสริฐ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
258 6422101488 นางสาวสุทธิดา รัตนะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
259 6422101495 นางสาวสุนิชา สิทธิดง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
260 6422101497 นางสาวสุภัสรา จอมมะเริง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
261 6422101551 นางสาวอติกานต์ ไพศาลพงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
262 6422101506 นางสาวอนงค์นุช ขำเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
263 6422101552 นายอภิวิชญ์ ยอดกิจอุดมยิ่ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
264 6422101513 นายอภิสิทธิ์ ขาวสลับ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
265 6422101514 นายอภิสิทธิ์โชคชัย หมายมั่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
266 6422101517 นางสาวอัญชริกา ฝั้นพยอม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
267 6422101518 นางสาวอัญรัตน์ ทองดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
268 6422101520 นางสาวอาณัฎธยา เวชวิกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
269 6422101521 นายอานุภาพ ชัยสุวรรณ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
270 6422101522 นางสาวอารีรัตน์ เกาะรัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
271 6422101555 นายอิทธิพล บุญรักษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
272 6422101525 นายเอกฉัตร ศิริภูมิ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47