เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401101301 นางสาวกชกร คำเผือ วท.บ.10
2 6401101302 นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง วท.บ.10
3 6401102303 นายกฤษณะ นุชบ้านป่า วท.บ.10
4 6401124301 นางสาวกฤษติกา มุ่งวิชา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
5 6401101306 นายกลาง ลุงกอ วท.บ.10
6 6401124315 นางสาวกัญญา สมสุขเสมา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
7 6401102306 นางสาวกัญญารัตน์ ยานะวงษา วท.บ.10
8 6401102307 นายกิตติเชษฐ์ เงางาม วท.บ.10
9 6401102308 นายกิตติธัช งามขำ วท.บ.10
10 6401102310 นายกิติศักดิ์ อินธิราช วท.บ.10
11 6401102311 นางสาวกุลนิษฐ์ แยกโคกสูง วท.บ.10
12 6401102312 นายเกษมธนชัย อินทณ์ปั่น วท.บ.10
13 6401102313 นายเกียรติกิจ กล้าหาญ วท.บ.10
14 6401102318 นางสาวคณัสนันท์ อินทวัน วท.บ.10
15 6401102319 นางสาวเครือวัลย์ สุภาพวรพร วท.บ.10
16 6401102321 นายจักรพงษ์ กันยา วท.บ.10
17 6401101309 นางสาวจันทวรรณ จันทร์อ่อน วท.บ.10
18 6401102322 นางสาวจารุวดี สังข์ทอง วท.บ.10
19 6401102325 นางสาวจิรนันท์ ชิยางคะบุตร วท.บ.10
20 6401124302 นางสาวจีระนันท์ ไชยชนะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
21 6401102328 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดาวสว่าง วท.บ.10
22 6401124303 นางสาวชนนิกานต์ เกิดสมบุญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
23 6401102330 นางสาวชนนิกานต์ หกสี วท.บ.10
24 6401102331 นายชนะชล เรือนคำ วท.บ.10
25 6401102332 นางสาวชนัญชิดา อึ้งป้อมเมฆ วท.บ.10
26 6401102333 นางสาวชนัญญา โตเจริญ วท.บ.10
27 6401102334 นางสาวชนาภา ชะหมู่ วท.บ.10
28 6401102336 นางสาวชลธิชา เจียรไนแก้วอำไพ วท.บ.10
29 6401101312 นางสาวชลิดา ไตรยวงษ์ วท.บ.10
30 6401102339 นางสาวชุติมา ตาไฝ วท.บ.10
31 6401102341 นายฐิติพงษ์ ทองโชติ วท.บ.10
32 6401102343 นางสาวณัฐกฤตา รัตนกิจ วท.บ.10
33 6401102344 นายณัฐกิตติ์ คำแปง วท.บ.10
34 6401124304 นายณัฐวุฒิ พันชน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
35 6401102348 นางสาวณัดฐธิดา สุวรรณเมฆ วท.บ.10
36 6401101316 นางสาวณิชา ติตะสี วท.บ.10
37 6401102351 นายดนุสรณ์ ต๊ะปัญญา วท.บ.10
38 6401102352 นายดนุสิทธิ์ สุวรรณยากุล วท.บ.10
39 6401102353 นายดุษฎี เย็นใจ วท.บ.10
40 6401101317 นายต่อตระกูล ดอนโอฬาร วท.บ.10
41 6401102354 นายติณณภพ โสภา วท.บ.10
42 6401102355 นายถิรภาพ เพ็งตา วท.บ.10
43 6401102494 นายทองแท้ การสูงเนิน วท.บ.10
44 6401102357 นายเทพนิมิตร ชุมชัย วท.บ.10
45 6401124305 นายธนเขตน์ กล้าหาญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
46 6401102358 นางสาวธนธร ป่าโพธิ์ชัน วท.บ.10
47 6401102359 นายธนพนธ์ ชาหอม วท.บ.10
48 6401102360 นางสาวธนพร ศรีพรหมคุณ วท.บ.10
49 6401102361 นายธนพล มหายศ วท.บ.10
50 6401102362 นางสาวธนภรณ์ หมอยา วท.บ.10
51 6401124317 นายธนวัฒน์ วังพลากร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
52 6401102365 นางสาวธนาภรณ์ หวานแหลม วท.บ.10
53 6401102370 นายธารณ์ปฏิราช นามแก้ว วท.บ.10
54 6401102497 นายธีรภัทร สีขาว วท.บ.10
55 6401102371 นายธีระธาดา ทูพันดุง วท.บ.10
56 6401102498 นายธีระพงษ์ เต็มเปียง วท.บ.10
57 6401102373 นางสาวนฏกร ขันตีต่อ วท.บ.10
58 6401102374 นางสาวนภัสสร ใจคำ วท.บ.10
59 6401102375 นางสาวนภาพร จินะพรม วท.บ.10
60 6401101319 นางสาวนรินทิพย์ กันทิยะ วท.บ.10
61 6401101320 นายนัฐตพล ภูทองเงิน วท.บ.10
62 6401102376 นายนันทพงศ์ เจริญอภัยกุล วท.บ.10
63 6401102377 นางสาวนันทิชา เสนามาต วท.บ.10
64 6401102378 นางสาวนาตยา ทิมกลั่น วท.บ.10
65 6401102380 นางสาวนิรพร สุรกิจมงคล วท.บ.10
66 6401102381 นางสาวนิรุชา ศรีสายธาร วท.บ.10
67 6401102382 นางสาวนิลาวัณ วิชัยนำโชค วท.บ.10
68 6401102383 นายบูรพา รุ่งโรจน์ประชาชื่น วท.บ.10
69 6401102384 นายบูราฮานูดิง สาและ วท.บ.10
70 6401102385 นายปฏิภาณ ขันท์ชาลี วท.บ.10
71 6401102387 นางสาวปพิชญา สารฤทธิ์ วท.บ.10
72 6401102388 นายประกอบบุญ ประดับวงษ์ วท.บ.10
73 6401102389 นางสาวประทุมรัตน์ แสงทอง วท.บ.10
74 6401102390 นายประเสริฐ สุประสงค์นิติ วท.บ.10
75 6401101324 นายปรุฬห์วิชญ์ วงโค้ง วท.บ.10
76 6401102392 นางสาวปานไพริน หน่อสันสี วท.บ.10
77 6401102393 นางสาวปิยธิดา คล่องดี วท.บ.10
78 6401102394 นางสาวปิยธิดา สิงห์ชัย วท.บ.10
79 6401102502 นางสาวปิยะมาศ เกตุฉลอง วท.บ.10
80 6401101326 นางสาวปิยาภรณ์ อุดดี วท.บ.10
81 6401101330 นายพงษ์พัฒน์ ถาบุญเรือง วท.บ.10
82 6401102503 นางสาวพรพิชญา แซ่เจียม วท.บ.10
83 6401102398 นางสาวพัชรภา ใจชอบ วท.บ.10
84 6401102399 นางสาวพิมพ์มณี พวงมณี วท.บ.10
85 6401102402 นายพีรพัฒน์ สุขฟอง วท.บ.10
86 6401101332 นางสาวเพชรมณี กางนอก วท.บ.10
87 6401102407 นางสาวภัทรมน ชลชี วท.บ.10
88 6401102505 นางสาวภัทราพร เงินทะนงค์ วท.บ.10
89 6401102408 นางสาวภัศรา โมกภา วท.บ.10
90 6401101333 นายภาณุพงษ์ พงษ์สมบัติ วท.บ.10
91 6401102409 นายภานุพงศ์ ยิ้มเจริญ วท.บ.10
92 6401102506 นางสาวภาวนา ชมภูวงษ์ วท.บ.10
93 6401102410 นางสาวภิชาพร ไชยอัษฎาพร วท.บ.10
94 6401101335 นางสาวภูริชญา พันหนองหว้า วท.บ.10
95 6401102412 นางสาวมัญฑิตา ฟองจันตา วท.บ.10
96 6401101337 นางสาวยูถิกา แบนลี วท.บ.10
97 6401102415 นางสาวระพีพรรณ นิลสนธิ วท.บ.10
98 6401102416 นายรักษ์พงศ์ ตันตระกูล วท.บ.10
99 6401102417 นางสาวรัชฎาภรณ์ เมาวงษ์ วท.บ.10
100 6401102418 นางสาวรัชฎาภรณ์ อ่างแก้ว วท.บ.10
101 6401102419 นายรัฐนันท์ คำฝั้น วท.บ.10
102 6401102420 นางสาวลัดดาวัลณ์ ขันตีเอี่ยม วท.บ.10
103 6401102422 นางสาวเลิศฤทธิ์ พิศดาร วท.บ.10
104 6401102424 นายวยุเดช มะโนทอง วท.บ.10
105 6401102507 นายวรพล ปานขาว วท.บ.10
106 6401124306 นางสาววรรณษา จิตรีพรต วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
107 6401102508 นางสาววิจิตรา เจริญไชย วท.บ.10
108 6401124308 นายวิทยา ปงลังกา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
109 6401124307 นายวิทยา ใจหวัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
110 6401124319 นางสาววิภารัตน์ จุมปาแฝด วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
111 6401124320 นางสาวศรันย์พร มณีรัตน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
112 6401102431 นายศรีนฤเดช กลิ่นมณฑา วท.บ.10
113 6401102510 นายศรุต แสงทอง วท.บ.10
114 6401124309 นางสาวศศิกาณต์ ฤทธิ์เอี่ยม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
115 6401124321 นางสาวศศินา ไกลถิ่น วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
116 6401124310 นายศิรศักดิ์ สีหนู วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
117 6401101347 นางสาวศิริรชา มหาบัน วท.บ.10
118 6401124311 นางสาวศิริรัตน์ ชุมจันทร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
119 6401102434 นายศุกฤษฎิ์ อินใจ วท.บ.10
120 6401102435 นายศุภกร จินดาธรรม วท.บ.10
121 6401124322 นายศุภณัฐ อินต๊ะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
122 6401102436 นายศุภวัทน์ วงค์หลวง วท.บ.10
123 6401102437 นายศุภวิชญ์ แป้นห้วย วท.บ.10
124 6401102438 นายศุภวิชญุ์ วงค์หลวง วท.บ.10
125 6401102439 นายสงกรานต์ จิตรอ่อน วท.บ.10
126 6401101349 นายสงกรานต์ แสนใจ วท.บ.10
127 6401102440 นางสาวสมจิตร แข็งแรง วท.บ.10
128 6401102441 นายสรวิศ สมอหมอบ วท.บ.10
129 6401102444 นายสิทธิศักดิ์ แพงสอน วท.บ.10
130 6401102445 นายสิรธีร์ กระบวนสง่า วท.บ.10
131 6401125346 นายสีหเดช เปาอินทร์ วท.บ.10
132 6401102451 นางสาวสุพรรษา สายวงค์ วท.บ.10
133 6401102517 นางสาวสุภัทรา พรมมี วท.บ.10
134 6401102453 นางสาวสุภาพร คำปันศักดิ์ วท.บ.10
135 6401102454 นางสาวสุภิริญา มหามณี วท.บ.10
136 6401102455 นายสุเมธี วงศ์นารี วท.บ.10
137 6401102458 นางสาวสุวิดา พิสมัย วท.บ.10
138 6401102459 นางสาวเสาวภา ตุละวิภาค วท.บ.10
139 6401101356 นางสาวโสภิดา ทองพขันธ์ วท.บ.10
140 6401102460 นางสาวหทัยรัตน์ อุตตะมา วท.บ.10
141 6401102461 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ยะ วท.บ.10
142 6401124312 นางสาวหนึ่งฤทัย โนนพยอม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
143 6401102466 นายอภิชาต กลับสุวรรณ์ วท.บ.10
144 6401124313 นางสาวอรปรียา แซ่ผ่าน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
145 6401102467 นางสาวอรรัมภา ประชายินดี วท.บ.10
146 6401102468 นางสาวอริยา ใจกิ่ง วท.บ.10
147 6401102470 นางสาวอริศรา ตาละสา วท.บ.10
148 6401102473 นางสาวอัญชลี บุญเป็ง วท.บ.10
149 6401102481 นายเอกราช มาหวัน วท.บ.10
150 6401102482 นายเอกลักษณ์ พรมเวียง วท.บ.10
151 6401102483 นางสาวเอื้อกานต์ แจ่มนัยน์ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
152 6204103301 นางสาวกมลพร ประเสริฐพรสุทธิ์ วท.บ.10
153 6404106305 นายจักษุรัตน์ จันเป็ง วท.บ.10
154 6404106307 นางสาวชลธิชา เอี่ยมเส็ง วท.บ.10
155 6404106308 นางสาวณัฐนรี อุประ วท.บ.10
156 6404106352 นายณัฐยศ จ้อยเจริญ วท.บ.10
157 6404106310 นายทักษ์ดนัย สุกาโก วท.บ.10
158 6404106314 นายธัญวรัตน์ มณเฑียรมณีรัตน์ วท.บ.10
159 6404106315 นางสาวธัญวรัตม์ พิมประสาร วท.บ.10
160 6404106317 นายธีระชัย สุปิงคลัด วท.บ.10
161 6404106318 นายเธียรเทวัญ มุ่งคิด วท.บ.10
162 6404106319 นายนครินทร์ นันทะเสน วท.บ.10
163 6404106355 นายนนทกร จันทรา วท.บ.10
164 6404106320 นายนันทวัฒน์ แปงกลาง วท.บ.10
165 6404106321 นายปฏิภาน กรุณา วท.บ.10
166 6404106322 นายปวเรศ ตมป่า วท.บ.10
167 6404106324 นางสาวพวงพลอย นายหน้า วท.บ.10
168 6204103306 นางสาวพิราพร ผดุงชาติ วท.บ.10
169 6404106326 นายภาสกร ถ้ำทอง วท.บ.10
170 6404106328 นายภูริศิษฎ์ แซ่จาง วท.บ.10
171 6404106330 นายรพีภัทร วงค์ขัติย์ วท.บ.10
172 6404106335 นายวิภาส หวานหวิน วท.บ.10
173 6404106366 นางสาวสุทธิลักษณ์ แสนพรหม วท.บ.10
174 6404106343 นายอดิศักดิ์ พุฒอิ วท.บ.10
175 6404106345 นายอนุชา บุญมา วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
176 6406101541 นางสาวกรรณิการ์ สัสดี บธ.บ.10
177 6406102469 นางสาวธนสรณ์ หินดำ บธ.บ.10
178 6406105318 นางสาวธนัชพร ภาคาหาญ บธ.บ.10
179 6406105324 นายปุญญภัทร ถัดหลาย บธ.บ.10
180 6406105319 นายวรโชติ ตาชนะ บธ.บ.10
181 6406105321 นายวรพรต วงค์คำมา บธ.บ.10
182 6406105323 นายอธิวัฒน์ อินต๊ะ บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
183 6412102307 นางสาวกรรณิการ์ คำมงคล 10
184 6412102301 นางสาวกัญญาณัฐ มูลวงษ์ 10
185 6412102308 นางสาวนูรลี เล๊าะเสะ 10
 ศิลปศาสตร์
186 6414102361 นางสาวกนกวรรณ พันภักดี B.A.10
187 6414102362 นางสาวกมลเนตร กริสประจันทร์ B.A.10
188 6414102365 นางสาวกันตยา ไพรอนุรักษ์คีรี B.A.10
189 6414102308 นางสาวจิณณพัต มาลีแก้ว B.A.10
190 6414102310 นางสาวจิราพร บุญปาน B.A.10
191 6414102370 นางสาวจิราภา ปลองคีรี B.A.10
192 6414102371 นางสาวจีรนันท์ กันทะเนตร B.A.10
193 6414102372 นางสาวจุฬิตา วงศ์ทวีกานต์ B.A.10
194 6414102375 นางสาวฉัตรกมล สระแพง B.A.10
195 6414102312 นางสาวชนาธิป อุลูโคตร B.A.10
196 6414102376 นางสาวชนาภา เดชชัยภูมิ B.A.10
197 6414102314 นางสาวช่อผกา แก้วสุวรรณ B.A.10
198 6414102380 นางสาวญาณิศา มูลไทย B.A.10
199 6414102381 นางสาวฐิติยากร นาคบุตร B.A.10
200 6414102317 นางสาวณัฏฐณิชา บุญรอด B.A.10
201 6414102382 นางสาวณัฐกานต์ อ่อนศรี B.A.10
202 6414102383 นางสาวณัฐชยา ศรีวรมย์ B.A.10
203 6414102384 นางสาวณัฐฐาพร ละอองศรี B.A.10
204 6414102388 นางสาวดวงฤทัย สนิทนวน B.A.10
205 6414102392 นางสาวธนัชพร สังสีแก้ว B.A.10
206 6414102393 นายธนากร ณ ลำพูน B.A.10
207 6414102394 นางสาวธนาภา สุขปุ๊ด B.A.10
208 6414102396 นางสาวธารทิพย์ อินทร์ประสิทธิ์ B.A.10
209 6414102321 นางสาวธิดา เลาเทาะ B.A.10
210 6414102397 นางสาวธิติพร แย้มวจี B.A.10
211 6414102398 นายธิติวุฒิ ยินดี B.A.10
212 6414102399 นางสาวนพมาศ พวงมาลา B.A.10
213 6414102403 นายนิธิกร คอง B.A.10
214 6414102404 นายนิรวิทย์ จักรแตร B.A.10
215 6414102407 นางสาวปภาวรินทร์ แซ่ย่าง B.A.10
216 6414102325 นางสาวปรียาภรณ์ ศรีโยธา B.A.10
217 6414102326 นางสาวปสุตา รุ่งสุริยัน B.A.10
218 6414102410 นางสาวปาณิสรา ศิริยาใจ B.A.10
219 6414102413 นายปิยะ ขันบันลังค์ B.A.10
220 6414102414 นางสาวเปรมา นุ่มเกิด B.A.10
221 6414102415 นางสาวฝ้าย - B.A.10
222 6414102417 นายพงศ์อมร กลิ่นมาลา B.A.10
223 6414102327 นางสาวพรวดี แสนโซ้ง B.A.10
224 6414102421 นางสาวพัณณิตา ผูกพันธ์ B.A.10
225 6414102422 นางสาวพิชญาภา จิวเดช B.A.10
226 6414102330 นางสาวพิมญาดา ประสิทธิกูล B.A.10
227 6414102427 นายพีรณัฐ เหลืองอ่อน B.A.10
228 6414102332 นายภราดร ธรรมทรรศนะดี B.A.10
229 6414102333 นางสาวมัณฑณา คลังประโคน B.A.10
230 6414102432 นางสาวเยาวภา แซ่เฮ้อ B.A.10
231 6414102335 นายรัชชานนท์ พาธะขัน B.A.10
232 6414102435 นางสาวลลิตา วิทยพงษ์ B.A.10
233 6414102339 นางสาววรรณ์วิษา เป็งดอก B.A.10
234 6414102443 นายสมพงษ์ เทิงสูงเนิน B.A.10
235 6414102445 นายสรัล แก้วมา B.A.10
236 6414102346 นางสาวสุชัญญา สกุลจรรยาดี B.A.10
237 6414102450 นางสาวสุภัทรา เนาว์ประดิษฐ์ B.A.10
238 6414102453 นางสาวอภิสรา ทินนัง B.A.10
239 6414102454 นายอรรถกร อุตรรักษ์ B.A.10
240 6414102455 นางสาวอรวรรณ จันทร์งาม B.A.10
241 6414102352 นายอัครชัย อุ่นสำราญ B.A.10
242 6414102353 นางสาวอัจฉราภรณ์ เวียงอินทร์ B.A.10
243 6414102457 นางสาวอาทิตยา ซุยสียา B.A.10
244 6414102458 นางสาวอุไรวรรณ โพธิ์ทอง B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
245 6418102301 นางสาวกฤตยา มั่งสายทอง ศศ.บ.10
246 6418102302 นางสาวกวิณทิพย์ กองทรัพย์ ศศ.บ.10
247 6418102318 นายฐิติวุฒน์ เลิศศิลป์ ศศ.บ.10
248 6418102320 นายณัฏฐภพ อินต๊ะ ศศ.บ.10
249 6418102327 นายเดชพงศ์ นพรัมภา ศศ.บ.10
250 6418102463 นางสาวภัทราพร พึ่งศรี ศศ.บ.10
251 6418102374 นายภูดิศ ศรีธัญรัตน์ ศศ.บ.10
252 6418102471 นางสาวรมิดา ไชยมงคล ศศ.บ.10
253 6418102472 นางสาวระพีพัฒน์ บือคำ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
254 6422101306 นายกฤษฎา ปลื้มสุด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
255 6422101308 นายกฤษณพงศ์ ระโยธี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
256 6422101310 นางสาวกังสดาน พูลประสาท วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
257 6422101527 นางสาวกัญญาณัฐ สะเดาว์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
258 6422101318 นางสาวกุลธิดา บุญมี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
259 6422101321 นายเกียรติศักดิ์ คำพร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
260 6422101322 นางสาวเขมจิรา สิงห์สา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
261 6422101323 นายคามิน มารแพ้ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
262 6422101325 นายคุณาสิน เดชพรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
263 6422101326 นางสาวจณิสตา นางวงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
264 6422101335 นายเจษฎา อรัญสุดประเสริฐ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
265 6422101336 นายชญานิศ ถนอมจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
266 6422101531 นายโชคชัย อินทร์สอน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
267 6422101346 นายฐานันดร หนูยิ้มซ้าย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
268 6422101348 นายณพปกรณ์ โสพิกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
269 6422101349 นางสาวณัชชา น้อยมหาพรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
270 6422101350 นายณัฐกานต์ ศิลธรรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
271 6422101351 นางสาวณัฐชา เรือนมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
272 6422101352 นายณัฐนนท์ ธรรมนิยม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
273 6422101353 นางสาวณัฐนรี คูนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
274 6422101355 นายณัฐพนธ์ สุทธวงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
275 6422101356 นางสาวณัฐพร อินหล่อ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
276 6422101358 นางสาวดวงกมล ใจหลวง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
277 6422101359 นายตะวัน แซ่เล่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
278 6422101362 นายธนกร บุญศิวัช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
279 6422101368 นายธนัชชา พุ่มทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
280 6422101371 นายธนัตถ์ ดวงแสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
281 6422101375 นางสาวธัญลักษณ์ สังฆกูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
282 6422101379 นายธีรภัทร สมสา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
283 6422101380 นายธีรเมธ ทองแสงแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
284 6422101385 นายนภพล บุตรการ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
285 6422101387 นางสาวนรบดี ศรีแดง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
286 6422101390 นายนัทธพงศ์ จิตอารีย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
287 6422101398 นางสาวบัณฑิตา กันธิมาพงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
288 6422101399 นายบุญฤทธิ์ บุตรแวง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
289 6422101401 นางสาวบุลพร ศรีสกุณาสีทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
290 6422101404 นางสาวปฐมภรณ์ วันรักชาติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
291 6422101408 นายปรัชญา พุดสูงเนิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
292 6422101409 นางสาวปรียานุช สำรวมจิตร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
293 6422101410 นายปัญญพล ประวะเค วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
294 6422101412 นางสาวปาริชาติ ขจรบุญญาฤทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
295 6422101414 นางสาวปุณยนุช สีดาโชติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
296 6422101416 นางสาวผกาวดี อังคะนาวิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
297 6422101422 นายพันธวัช มาที วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
298 6422101427 นายพิทักษ์พงศ์ ชนะภัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
299 6422101431 นายพีรกานต์ เม้าพิมพา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
300 6422101433 นางสาวเพชรดารินทร์ ธนดาวพิจารณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
301 6422101434 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทองขำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
302 6422101435 นายไพรัตน์ สวยล้ำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
303 6422101437 นางสาวภรภัทร ใจโพธา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
304 6422101442 นายภานุรักษ์ บุญเงิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
305 6422101446 นายมนต์ธัช คำลือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
306 6422101448 นางสาวยลดา สืบเกลี้ยง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
307 6422101452 นางสาวรัชฎาพร ใจเขื่อนแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
308 6422101454 นางสาวรัตติกาล ล้อมประเสริฐ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
309 6422101455 นางสาวรัตนพร วรรณศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
310 6422101456 นางสาวรุ่งนภา สุขทวี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
311 6422101462 นายวรากรณ์ ป้วนป้อม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
312 6422101468 นายวิทวัส คำน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
313 6422101470 นางสาวศศิกานต์ บุญมี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
314 6422101478 นางสาวศุภสุตา ธาดา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
315 6422101479 นายสมพร โบราญศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
316 6422101492 นายสุธิเดช วงษ์พรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
317 6422101494 นางสาวสุนทรี สีสนิท วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
318 6422101496 นางสาวสุพพัตรา มั่นใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
319 6422101550 นางสาวสุภมาศ คำปัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
320 6422101498 นางสาวสุภาภรณ์ สุรินทร์เซ็ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
321 6422101500 นางสาวสุเมษา ดวงแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
322 6422101502 นายสุวัฒน์ ตวงลาภ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
323 6422101503 นายสุวินชนันท์ ปานสมุทร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
324 6422101507 นางสาวอนัญลักษณ์ ลังกาตุง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
325 6422101512 นางสาวอภิษฐา ปันสอน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
326 6422101515 นางสาวอรนภา ไกรษร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
327 6422101516 นางสาวอรุณศิริ เงาใส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
328 6422101519 นางสาวอัมราพร มูลอำคา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
329 6422101523 นางสาวอินทิรา ประทูลทอด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
330 6422101526 นางสาวเอมมิกา ลครพล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47