เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401101303 นางสาวกมลชนก เมืองนาค วท.บ.10
2 6401101304 นางสาวกมลลักษณ์ แสนว่าง วท.บ.10
3 6401101307 นางสาวกันทิยา ขานทอง วท.บ.10
4 6401101308 นายกิตติคุณ ศรีคำมา วท.บ.10
5 6401101314 นายฐาปนา ทองมนต์ วท.บ.10
6 6401101315 นางสาวณัฐวดี ยอดแสง วท.บ.10
7 6401101318 นายธีรภัทร ดีขามป้อม วท.บ.10
8 6401101322 นางสาวเบญญทิพย์ นนทะนำ วท.บ.10
9 6401101328 นายพงศธร จันทร์สิงขรณ์ วท.บ.10
10 6401101364 นางสาวพลอยชมพู จำวิเศษ วท.บ.10
11 6401101339 นางสาววรัชยา ประไพเพชร วท.บ.10
12 6401101343 นางสาววาสินี โสภาบุตร วท.บ.10
13 6401101354 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ วท.บ.10
14 6401101360 นางสาวอาภัสรา ใหม่มามูล วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15 6303103301 นางสาวกนกกาญจน์ นันท์ชัย วท.บ.10
16 6303103303 นางสาวกรรณิการ์ กาวิชัย วท.บ.10
17 6403104304 นายทฤนห์ ชัยวรรณ์ วท.บ.10
18 6403104307 นายพงศธร นาน้อย วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
19 6404105303 นางสาวตวงรัตน์ รอดศรีสมุทร์ วท.บ.10
20 6404105304 นายธนายุทธ เเซ่ยับ วท.บ.10
21 6404105306 นางสาวนันทิชา ทิพโชติ วท.บ.10
22 6204102315 นางสาววิจิตรา รุ้งพิมาย 10
23 6204102314 นางสาวอุไรวรรณ เทียบแก้ว 10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
24 6010101382 นายรัชพัชร พรหมศร วท.บ10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
25 6315124009 นายจิรศักดิ์ สวมทอง วศ.บ.10
26 6315124010 นายชัชธพล ช่างทอง วศ.บ.10
27 6315124014 นายณัฐกิตติ์ รินสินจ้อย วศ.บ.10
28 6415124030 นายธีรศักดิ์ แก้วมา วศ.บ.10
29 6315124031 นายนิติการณ์ เจริญ วศ.บ.10
30 6315124039 นายพงศ์ภัค ดีจันทร์ วศ.บ.10
31 6315124046 นายภานุวัฒน์ ศึกษา วศ.บ.10
32 6315124051 นายรัชพล ไข่ทา วศ.บ.10
33 6315124055 นายวรากร กุหลาบแสง วศ.บ.10
34 6315124081 นายเอกชัย ปัญญา วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
35 6318102307 นายกิตติพงษ์ จินายะ ศศ.บ.10
36 6418102304 นายกิตติพิชญ์ มาตะพาน ศศ.บ.10
37 6318102313 นายคิมหันต์ จอมอินตา ศศ.บ.10
38 6418102308 นายจักรพันธ์ เนินลาด ศศ.บ.10
39 6318102318 นายจิรภัทร ลีลาวัฒน์ศรีชัย ศศ.บ.10
40 6418102321 นายณัฐ ลุงวิ ศศ.บ.10
41 6418102355 นายนฤนาถ สามารถ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47