เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม12
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401125301 นางสาวกนกพร จุ๋มปี๋ วท.บ.10
2 6401125307 นางสาวฐิติชา คำเหลือง วท.บ.10
3 6401125328 นางสาวเสาวณีย์ ดาพัด วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
4 6412106301 นางสาวกัณฐิกา บุญหนัก วท.บ.10
5 6412106321 นางสาวเกวลิน ศรีพบบุญดี วท.บ.10
6 6412106302 นายจักรพันธุ์ บุญสนธิ วท.บ.10
7 6412106322 นางสาวจันทร์เพ็ญ เรืองขวัญ วท.บ.10
8 6412106323 นายจิรกิตติ์ คำแก้ว วท.บ.10
9 6412106304 นางสาวณัฎฐณิชา ติณรัตน์ วท.บ.10
10 6412106305 นางสาวณัฐชยา ดวงแก้ว วท.บ.10
11 6412106306 นางสาวณิชา ทองคำ วท.บ.10
12 6412106325 นายธีรโชติ พุ่มแก้ว วท.บ.10
13 6412106307 นายธีรเมธ คำมี วท.บ.10
14 6412106327 นายนนทนันท์ คำวิมุด วท.บ.10
15 6412106308 นางสาวนันทิชา จำปาแดง วท.บ.10
16 6412106328 นางสาวบุษยาภรณ์ บุษบรรณ วท.บ.10
17 6412106310 นายพลวัฒน์ นพคุณ วท.บ.10
18 6412106312 นางสาวภูษณิศา มุ่งดี วท.บ.10
19 6412106313 นางสาววริยา สุดสาย วท.บ.10
20 6412106314 นายวิโพ โตเชอ วท.บ.10
21 6412106315 นายศุภกานต์ ดวงมะลิ วท.บ.10
22 6412106330 นายเศวตศิลา คํานาง วท.บ.10
23 6412106316 นางสาวสราลักษณ์ ขาวใหม่ วท.บ.10
24 6412106318 นายสุรศักดิ์ มาคำ วท.บ.10
25 6412106319 นางสาวสุวิมล เหง้าพรมมินทร์ วท.บ.10
26 6412106320 นางสาวอลีนา อังคะรา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47