เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401105311 นางสาวปริยากร อยู่เย็น วท.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 6110101331 นายธนากร สุธรรม วท.บ10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3 6422102001 นางสาวกุลนิภา ปราณีตพลกรัง วท.บ.10
4 6422102002 นางสาวเกษณี พิทักษ์ถาวรกุล วท.บ.10
5 6422102003 นายโกสินทร์ มูลป้อ วท.บ.10
6 6422102004 นางสาวงามตา ชัยเขต วท.บ.10
7 6422101011 นางสาวจิตติมา กลิ่นดอกแก้ว วท.บ.10
8 6422102005 นายโชติกานต์ ป้อปาลี วท.บ.10
9 6322101330 นายณธีวิชญ์ ศิระวิมลพงพษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6322101333 นางสาวณัฐธยาน์ ปวงคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6422101002 นางสาวณัฐมน ปัตแวว วท.บ.10
12 6422102007 นางสาวนิศาชน แพ่งรักษ์ วท.บ.10
13 6422102008 นายปรีชา ตนขัน วท.บ.10
14 6422101004 นางสาวปาณิสรา เอี่ยมกลิ่น วท.บ.10
15 6422102009 นางสาวพรวนัช เปอลอย วท.บ.10
16 6422102010 นายพีระพงค์ อุตโร วท.บ.10
17 6422101005 นางสาวรพีพรรณ กุลนาภูษิต วท.บ.10
18 6422102011 นางสาวระพีพรรณ หมดสังข์ วท.บ.10
19 6422101006 นางสาวระวิวรรณ วิศวกุล วท.บ.10
20 6422102012 นางสาววราภรณ์ สืบดี วท.บ.10
21 6322101403 นางสาววารีเพลิน จวบสมัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6322101404 นางสาววิภาดา บุญเลิศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
23 6322101405 นางสาววิวิศนา กุลชา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6422102013 นายวิษณุ ปลอดโปร่ง วท.บ.10
25 6422101012 นายวีระยุทธ เจนถูกใจ วท.บ.10
26 6422102014 นายศักดาวุฒิ พวงมาลา วท.บ.10
27 6322101407 นางสาวศิรินันท์ กันทะอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6422102015 นางสาวสกลภัทร เรือนเงิน วท.บ.10
29 6422101007 นางสาวสิริรัตน์ ตั้งกระจ่างจิตร วท.บ.10
30 6422102016 นางสาวสุประวีณ์ หล้าเดือน วท.บ.10
31 6422101013 นางสาวหมีตู้ เชอมือ วท.บ.10
32 6422101008 นายอนันต์ สุดาจันทร์ วท.บ.10
33 6422102017 นายอรัณย์ธรรม อินทสุวรรณ วท.บ.10
34 6422102018 นางสาวอริศรา กึกกอง วท.บ.10
35 6422102019 นางสาวอัญวรรณ อุสวะโสภากุล วท.บ.10
36 6422102020 นางสาวอัมพร กุลปรียาพงศ์ วท.บ.10
37 6422101010 นายอาฉ่า เชอหมื่อ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47