เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท011 : มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401101302 นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง วท.บ.10
2 6401101305 นายกฤตชนะ เหมืองจา วท.บ.10
3 6401101309 นางสาวจันทวรรณ จันทร์อ่อน วท.บ.10
4 6401101316 นางสาวณิชา ติตะสี วท.บ.10
5 6401124305 นายธนเขตน์ กล้าหาญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
6 6401124317 นายธนวัฒน์ วังพลากร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
7 6401101363 นางสาวธัญญารัตน์ ซองเงิน วท.บ.10
8 6401101319 นางสาวนรินทิพย์ กันทิยะ วท.บ.10
9 6401101323 นางสาวปรีญาฎา อินตา วท.บ.10
10 6401101330 นายพงษ์พัฒน์ ถาบุญเรือง วท.บ.10
11 6401101332 นางสาวเพชรมณี กางนอก วท.บ.10
12 6401101335 นางสาวภูริชญา พันหนองหว้า วท.บ.10
13 6401101337 นางสาวยูถิกา แบนลี วท.บ.10
14 6401124307 นายวิทยา ใจหวัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
15 6401124308 นายวิทยา ปงลังกา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
16 6401101365 นางสาววิไลลักษณ์ ลายศิลา วท.บ.10
17 6401124311 นางสาวศิริรัตน์ ชุมจันทร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
18 6401124322 นายศุภณัฐ อินต๊ะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
19 6401101353 นางสาวสุรีย์นภา เสาร์ละวะ วท.บ.10
20 6401124312 นางสาวหนึ่งฤทัย โนนพยอม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
21 6401101357 นางสาวหฤทัย ทับทิม วท.บ.10
22 6401124313 นางสาวอรปรียา แซ่ผ่าน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
23 6401101361 นางสาวอินทิรา จุลจันทนโพธิ์ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
24 6303101310 นายทัศน์พล ภูวเกียรติกุล วศ.บ.10
25 6303101317 นายธีรภัทร สกลทัศน์ วศ.บ.10
26 6303101321 นายบุญเกิด จินดาประภาพร วศ.บ.10
27 6303101329 นายภาคิน กองขุนทด วศ.บ.10
28 6303101335 นายศรายุทธ ธนันชัย วศ.บ.10
29 6303101337 นายสุภัควี อินดี วศ.บ.10
30 6303101338 นายสุรยุทธ์ กึกก้องโลกา วศ.บ.10
31 6403104318 นายอัฐชัย ศิรินัน วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
32 6405101432 นางสาวทิพย์ภาพร บัวไพจิตติ ร.บ.10
33 6405101350 นางสาวนรากร พรหมเมตตา ร.บ.10
34 6405101452 นางสาววรายุ อินบางแพ ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
35 6406102384 นายเอกกวี ก้องเรืองทรัพย์ บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
36 6409101311 นางสาวดาราทิพย์ เมืองมอง ศศ.บ.10
37 6409101355 นางสาวเบญจพร เฮ่าเมา ศศ.บ.10
38 6409101330 นายสิทธิโชค สมบูรณ์ศรี ศศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
39 6414102361 นางสาวกนกวรรณ พันภักดี B.A.10
40 6414102310 นางสาวจิราพร บุญปาน B.A.10
41 6414102312 นางสาวชนาธิป อุลูโคตร B.A.10
42 6414102317 นางสาวณัฏฐณิชา บุญรอด B.A.10
43 6414102435 นางสาวลลิตา วิทยพงษ์ B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
44 6418102311 นางสาวจิรดา ครองสัตย์ ศศ.บ.10
45 6418102314 นางสาวโชติกา วงศ์โอฬาร ศศ.บ.10
46 6418102331 นางสาวทิพรัตน์ ติระสา ศศ.บ.10
47 6418102332 นายธนกฤต คชบุตร ศศ.บ.10
48 6418102335 นางสาวธนธิฌา แก้วมา ศศ.บ.10
49 6418102342 นางสาวธรรมพร ตัณฑวิรัตน์ ศศ.บ.10
50 6418102343 นายธวัชชัย ใจปวง ศศ.บ.10
51 6418102346 นางสาวธัญญ์ชนก ดวงแข ศศ.บ.10
52 6418102349 นายธีรัตถ์ หาญฤทธิ์ ศศ.บ.10
53 6418102354 นายนรินทร์ นราไชย ศศ.บ.10
54 6418102360 นางสาวปุณณภา นาเมืองรักษ์ ศศ.บ.10
55 6418102361 นายพงษ์สุวรรณ สุริยะ ศศ.บ.10
56 6418102381 นางสาววชิรญาร์ บัวสมุย ศศ.บ.10
57 6418102392 นางสาวศิริวิมล โพธัง ศศ.บ.10
58 6418102400 นางสาวอธิติยา สังเกตุใจ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
59 6422101308 นายกฤษณพงศ์ ระโยธี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
60 6422101319 นางสาวกุลธิดา สุนทรกุมาร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
61 6422101341 นายชัยธวัช ชาติเสนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
62 6422101351 นางสาวณัฐชา เรือนมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
63 6422101352 นายณัฐนนท์ ธรรมนิยม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
64 6422101356 นางสาวณัฐพร อินหล่อ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
65 6422101359 นายตะวัน แซ่เล่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
66 6422101368 นายธนัชชา พุ่มทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
67 6422101369 นางสาวธนัชญา ธรรมสุขี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
68 6422101411 นายปัณณทัต บุรินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
69 6422101412 นางสาวปาริชาติ ขจรบุญญาฤทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
70 6422101414 นางสาวปุณยนุช สีดาโชติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
71 6422101422 นายพันธวัช มาที วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
72 6422101434 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทองขำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
73 6422101497 นางสาวสุภัสรา จอมมะเริง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
74 6422101502 นายสุวัฒน์ ตวงลาภ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
75 6422101503 นายสุวินชนันท์ ปานสมุทร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
76 6422101507 นางสาวอนัญลักษณ์ ลังกาตุง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
77 6422101513 นายอภิสิทธิ์ ขาวสลับ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
78 6422101514 นายอภิสิทธิ์โชคชัย หมายมั่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
79 6422101516 นางสาวอรุณศิริ เงาใส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47