เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401101301 นางสาวกชกร คำเผือ วท.บ.10
2 6401101306 นายกลาง ลุงกอ วท.บ.10
3 6401126302 นายจิรศักดิ์ ยอดศร 10
4 6401101311 นางสาวชลธิชา ชื่นตา วท.บ.10
5 6401101312 นางสาวชลิดา ไตรยวงษ์ วท.บ.10
6 6401101362 นายณรงค์ฤทธิ์ สระทองโน วท.บ.10
7 6401101317 นายต่อตระกูล ดอนโอฬาร วท.บ.10
8 6401101320 นายนัฐตพล ภูทองเงิน วท.บ.10
9 6401101321 นางสาวนิชานนท์ ทับไธสง วท.บ.10
10 6401101324 นายปรุฬห์วิชญ์ วงโค้ง วท.บ.10
11 6401101331 นายพีรศุษม์ นาพรหม วท.บ.10
12 6401101332 นางสาวเพชรมณี กางนอก วท.บ.10
13 6401101333 นายภาณุพงษ์ พงษ์สมบัติ วท.บ.10
14 6401101341 นางสาววันนิชา กล้าแข็ง วท.บ.10
15 6401101342 นางสาววัลลภา ศิริสุวรรณ วท.บ.10
16 6401101345 นางสาวศิรประภา วัฒนพันธุ์สอน วท.บ.10
17 6401101347 นางสาวศิริรชา มหาบัน วท.บ.10
18 6401101348 นางสาวศุภาพิชย์ เต็มใจ วท.บ.10
19 6401101349 นายสงกรานต์ แสนใจ วท.บ.10
20 6401101350 นางสาวสินีนาฏ คำไชโย วท.บ.10
21 6401101351 นางสาวสุนันทา เทียมจันทร์ วท.บ.10
22 6401101354 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ วท.บ.10
23 6401101356 นางสาวโสภิดา ทองพขันธ์ วท.บ.10
24 6401101358 นายอนิรชิต คำไชโย วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
25 6404101308 นางสาวชมพูนุช สุภารัตน์ วท.บ.10
26 6404101309 นายชยณัฐ เชื้อเมืองพาน วท.บ.10
27 6404101359 นายณภัทร บัวบาน วท.บ.10
28 6404101316 นายตะวัน สุรินา วท.บ.10
29 6404101362 นายธนวันต์ อริยะ วท.บ.10
30 6404101330 นายภราดร ศรีทา วท.บ.10
31 6404101331 นายภัทรพล วังผา วท.บ.10
32 6404101335 นายรุ่งเจริญ โพธิ์ศรี วท.บ.10
33 6404101338 นายวชรพล ไชยวรรณ วท.บ.10
34 6404101342 นายศิระณัฐ จันทะกี วท.บ.10
35 6404101372 นายศิริชัย เกษมสุข วท.บ.10
36 6404101350 นายอดิศร วงศ์คำ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
37 6406102303 นายกรกช สิงห์แก้ว บธ.บ.10
38 6406101305 นางสาวกฤติยา วนาเฉลิมภูมิ บธ.บ.10
39 6406101443 นางสาวกัญญาพัชร บุญส่ง บธ.บ.10
40 6406101445 นางสาวขนิษฐา รางแดง บธ.บ.10
41 6406102467 นายจิรัฏฐ์ ผาภูมิ บธ.บ.10
42 6406101452 นางสาวจิราภรณ์ เครื่องคำ บธ.บ.10
43 6406102311 นางสาวจุติพร พรนำโชค บธ.บ.10
44 6406101322 นางสาวชนัญญา โยธาวัง บธ.บ.10
45 6406101328 นางสาวชุติมณฑน์ อินต๊ะ บธ.บ.10
46 6406102401 นายณัฐนนท์ ศฤงฆานนท์ บธ.บ.10
47 6406102403 นายณัฐภัทร น้ำสา บธ.บ.10
48 6406101340 นางสาวดรุณี สีเช้า บธ.บ.10
49 6406102323 นางสาวดวงฤดี ทองอิน บธ.บ.10
50 6406101344 นายตุลยวัฒน์ กล้าผจญ บธ.บ.10
51 6406101353 นางสาวนนท์ธิฌา หน่อเครือคำ บธ.บ.10
52 6406101355 นางสาวนพวรรณ ชะนะ บธ.บ.10
53 6406101360 นางสาวนภา ตะนะเกต บธ.บ.10
54 6406101362 นางสาวนลิน เธอจันทึก บธ.บ.10
55 6406103048 นางสาวปณิฏฐา ปรีชาวัชระ บช.บ.10
56 6406103121 นายพงศธร ชัยทอง บช.บ.10
57 6406103057 นางสาวพัชนิดา รักไม้ บช.บ.10
58 6406104312 นางสาวเมขลา เหล็กชาย บธ.บ.10
59 6406101402 นายรพีพัฒน์ ใจจำนงค์ บธ.บ.10
60 6406103074 นางสาวรุจิรดา ทวีกิจพัฒนกุล บช.บ.10
61 6406104316 นางสาววศินี อินทะขัน บธ.บ.10
62 6406104317 นางสาววัชราภา ปงก๋าวงค์ บธ.บ.10
63 6406104337 นางสาวศศิธร ทองสมบูรณ์ บธ.บ.10
64 6406103125 นางสาวศศิมา เต็มสี บช.บ.10
65 6406104320 นางสาวศินิศา ฤกษ์ประดับ บธ.บ.10
66 6406104338 นางสาวศิริพร หมื่อแล บธ.บ.10
67 6406101512 นายสิมะโรจน์ สิมะรักษ์อำไพ บธ.บ.10
68 6406102372 นางสาวอมลวรรณ แซ่เห่อ บธ.บ.10
69 6406102380 นางสาวอาทิตยา แก้วขาว บธ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
70 6414101399 นางสาวพรธิรา บุตรภักดี ศศ.บ.10
71 6414101416 นางสาววรัญญา ตาวะสุข ศศ.บ.10
72 6414101425 นายศุภวิชญ์ ไทยสมัคร ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
73 6418102506 นางสาวศิริรัตน์ ซุนสง่า ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47