เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10300411 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6510101301 นางสาวกนกวรรณ จักษุเรือง วท.บ.10
2 6510101379 นายกิตติภัช สดสะอาด วท.บ.10
3 6510101304 นางสาวกุลทิพย์ พรมภักดิ์ วท.บ.10
4 6510101305 นางสาวกุลสตรี สุขสมจิตร วท.บ.10
5 6510101306 นางสาวเกวลิน สุวรรณภักดี วท.บ.10
6 6510101307 นายไกรสร มีสิทธิ์ วท.บ.10
7 6510101308 นายจิรพัส สุนทรโชติ วท.บ.10
8 6510101310 นางสาวจิราพรรณ ยอดวงค์ วท.บ.10
9 6510101002 นายจีรพัฒน์ สีเสียดค้า วท.บ.10
10 6510101311 นางสาวจุตินันท์ ศรีอุบล วท.บ.10
11 6510101313 นางสาวชนพิชา สามหมอ วท.บ.10
12 6510101003 นางสาวชนากานต์ แก้วคีรี วท.บ.10
13 6510101315 นายชลชนก วรวัฒน์ วท.บ.10
14 6510101316 นายชัยธวัช คำภา วท.บ.10
15 6510101004 นางสาวชิชา ลิ้มไฉไล วท.บ.10
16 6510101318 นายชินเสฏฐ์ เอี่ยมเมือง วท.บ.10
17 6510101319 นายโชค เหมืองหม้อ วท.บ.10
18 6510101006 นายโชคอนันต์ ศรีนะ วท.บ.10
19 6510101321 นายฐากูร บุญสีสุข วท.บ.10
20 6510101324 นางสาวณัฏฐรินีย์ ลิ้มตระกูล วท.บ.10
21 6510101325 นายณัฐกิตติ์ ศรีนวลศรี วท.บ.10
22 6510101010 นายณัฐพงค์ บูรพงค์ วท.บ.10
23 6510101327 นายณัฐพงศ์ เจริญ วท.บ.10
24 6510101328 นายณัฐพล สุวรรณน้อย วท.บ.10
25 6510101329 นางสาวณัฐริณีย์ พองาม วท.บ.10
26 6510101330 นายณัฐวุฒิ แคนชัยภูมิ วท.บ.10
27 6510101011 นางสาวทวีพร วงษ์ขันธ์ วท.บ.10
28 6510101332 นายทัพพนนท์ ปีกนุช วท.บ.10
29 6510101013 นายธรรมกรณ์ สุวรรณหอม วท.บ.10
30 6510101014 นายธรรมยุต เขียวสี วท.บ.10
31 6510101015 นายธวัชชัย มีด้วง วท.บ.10
32 6510101333 นายธัชพล มงคลเวชวิไล วท.บ.10
33 6510101016 นายธัญเทพ สีทา วท.บ.10
34 6510101334 นางสาวธัญรดา วังทะพันธุ์ วท.บ.10
35 6510101335 นางสาวธิติยา เพ็ชรแท้ วท.บ.10
36 6510101336 นายนนทวัฒน์ พลนิกร วท.บ.10
37 6510101337 นายนภสินธุ์ ใจสม วท.บ.10
38 6510101338 นายนราชัย ประเสริฐสุจริต วท.บ.10
39 6510101019 นางสาวนริศรา คงชู วท.บ.10
40 6510101339 นางสาวนัชชนันท์ บุญญา วท.บ.10
41 6510101021 นายนัฐวุฒิ เตรียมไธสง วท.บ.10
42 6510101341 นายปรเมศน์ ศรีบุรินทร์ วท.บ.10
43 6510101342 นายประชารัฐ ขนายงาม วท.บ.10
44 6510101344 นางสาวปริยากร กิ่งสอน วท.บ.10
45 6510101346 นางสาวปาณิศา ฉิมดี วท.บ.10
46 6510101347 นางสาวปิยารัชกร เหลารอด วท.บ.10
47 6510101348 นายพงศพัศ บุญเลิศ วท.บ.10
48 6510101037 นางสาวพรไพลิน เชื้อเมืองพาน วท.บ.10
49 6510101349 นางสาวพรรณธิตา ทัพแป้น วท.บ.10
50 6510101022 นายพรรณสิงห์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ วท.บ.10
51 6510101350 นางสาวพอพริ้ว ถิ่นชีลอง วท.บ.10
52 6510101351 นายพาสกร อร่ามกชกร วท.บ.10
53 6510101352 นางสาวพิชญา เปรมเจริญจิตร วท.บ.10
54 6510101353 นางสาวพิชญาภา พิทักษ์วัชรีกุล วท.บ.10
55 6510101023 นายพิเชษฐ์ กวยกิจรุ่งเรือง วท.บ.10
56 6510101026 นายพีรพัฒน์ ช่างคำ วท.บ.10
57 6510101356 นางสาวพูนศรี เกาะม่วง วท.บ.10
58 6510101357 นายภัคพล ชุมศิลป์ วท.บ.10
59 6510101358 นางสาวภัสสิรา สิงห์อูป วท.บ.10
60 6510101359 นายภานุวัฒน์ เภาวฤทธิ์ วท.บ.10
61 6510101360 นายภูชิสส์ เม่งอำพัน วท.บ.10
62 6510101361 นายภูวฤทธิ์ ใจสันกลาง วท.บ.10
63 6510101363 นายมีโชคดี ชูชัย วท.บ.10
64 6510101365 นายรัชชานนท์ ผึ้งน่วม วท.บ.10
65 6510101366 นายรัตนศักดิ์ ผิวสลับ วท.บ.10
66 6510101367 นางสาวรัตนากร ช่วยบุญ วท.บ.10
67 6510101369 นางสาววณิชยา เสวะนาม วท.บ.10
68 6510101370 นายวรภาส อ่างคำ วท.บ.10
69 6510101371 นายวรเมธ ทิพชัย วท.บ.10
70 6510101372 นางสาววริศรา อิกำเนิด วท.บ.10
71 6510101373 นายวัฒนา ชะช่างรัมย์ วท.บ.10
72 6510101374 นายวุฒิภัทร บุรารักษ์ วท.บ.10
73 6510101030 นางสาวศศีวรรณ ถมทอง วท.บ.10
74 6510101375 นายศักดิ์ศิริ ศิริเชษฐ์ วท.บ.10
75 6510101031 นายศิขรินทร์ มัชฉิม วท.บ.10
76 6510101032 นายศุภากร เฮ็งเจริญสิงห์ วท.บ.10
77 6510101033 นางสาวสุปราณี มาลาสี วท.บ.10
78 6510101035 นางสาวอโณทัย ดวงแก้ว วท.บ.10
79 6510101376 นางสาวอธิติยา ไชยเจริญ วท.บ.10
80 6510101377 นางสาวอรปรียา วงค์จุมปู วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47