เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม22
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6506101421 นางสาวนรมน ทัดชวด บธ.บ.10
2 6506101423 นายนัทชพัฒน์ กันทาสุวรรณ์ บธ.บ.10
3 6506101425 นางสาวนันท์นภัส ศรีบุญลือ บธ.บ.10
4 6506101424 นางสาวนันท์นภัส นันทานนท์ บธ.บ.10
5 6506101426 นางสาวนันทิกานต์ โกวงค์ บธ.บ.10
6 6506101427 นางสาวนารดา ณ น่าน บธ.บ.10
7 6506101429 นายนิรัช หม่อเจริญทรัพย์ บธ.บ.10
8 6506101431 นางสาวเนตรชนก สาวิสิทธิ์ บธ.บ.10
9 6506101432 นางสาวบงกชกร กองโชค บธ.บ.10
10 6506101433 นางสาวบัณฑิตา บุญญานนท์โชติ บธ.บ.10
11 6506101434 นางสาวบุญญาอร จันทร์สวัสดิ์ บธ.บ.10
12 6506101435 นายบุญธรรม จะแฮลา บธ.บ.10
13 6506101436 นางสาวเบญญพร จันรส บธ.บ.10
14 6506101437 นายปฏิญญา จันทร์หอม บธ.บ.10
15 6506101438 นายปฏิพัทธ์ จริยาคุณา บธ.บ.10
16 6506101439 นางสาวปณิดา นพคุณปูทอง บธ.บ.10
17 6506101440 นางสาวปภาวรินทร์ สุวรรณทอง บธ.บ.10
18 6506101441 นางสาวปรวรรณ แจ้งศรี บธ.บ.10
19 6506101442 นางสาวประภาภรณ์ อุปนันไชย บธ.บ.10
20 6506101443 นางสาวปานพวรรณ ปันปา บธ.บ.10
21 6506101444 นายปานสิน นามบ้าน บธ.บ.10
22 6506101445 นายปารเมศ สังข์เสือ บธ.บ.10
23 6506101446 นางสาวปาริชาต ศรีอ่ำ บธ.บ.10
24 6506101447 นางสาวปาริชาติ ยางนอก บธ.บ.10
25 6506101448 นางสาวปาลิตา ทายะ บธ.บ.10
26 6506101449 นางสาวปิยดา กลัดหงิม บธ.บ.10
27 6506101451 นางสาวปิยะธิดา บุญศักดิ์ บธ.บ.10
28 6506101452 นายปิยะศักดิ์ จงรักษ์ บธ.บ.10
29 6506101453 นางสาวปุญธินันต์ โหกระโทก บธ.บ.10
30 6506101454 นายปุณณวิช ทองประเสริฐสม บธ.บ.10
31 6506101455 นางสาวปุณยนุช เย็นใจ บธ.บ.10
32 6506101456 นายปุริม พงษ์พานิช บธ.บ.10
33 6506101457 นายพงศกร ดวงวะนา บธ.บ.10
34 6506101458 นายพนัสพล อยู่วัฒนะ บธ.บ.10
35 6506101460 นางสาวพรรพะษา สุภาติ บธ.บ.10
36 6506101462 นายพรหมพิพัฒ พรหมสิทธิ์ บธ.บ.10
37 6506101463 นางสาวพฤกษา อวยพร บธ.บ.10
38 6506101464 นางสาวพลอยชมภู เหมือนโพธิ์ทอง บธ.บ.10
39 6506101465 นางสาวพัชรพร นาระกันทา บธ.บ.10
40 6506101466 นางสาวพัชราภรณ์ ขวัญใจ บธ.บ.10
41 6506101467 นายพัดยศ แก้วหนองยาง บธ.บ.10
42 6506101468 นายพัสกร จันทร์หอม บธ.บ.10
43 6506101469 นางสาวพิชญธิดา ชัยวัง บธ.บ.10
44 6506101470 นางสาวพิชญา สิทธิโม่ง บธ.บ.10
45 6506101471 นางสาวพิชาพร บุญยะรัตน์ บธ.บ.10
46 6506101472 นางสาวพิณธิพร อิ่มชาวสวน บธ.บ.10
47 6506101473 นางสาวพิมลรัตน์ วังสมบัติ บธ.บ.10
48 6506101474 นายพีรพงษ์ หงิมดี บธ.บ.10
49 6506101475 นายพุฒิพงศ์ จันทร์อ่อน บธ.บ.10
50 6506101476 นางสาวเพชรประกาย กุมเงิน บธ.บ.10
51 6506101477 นางสาวเพ็ญพิชชา กันทะแก้ว บธ.บ.10
52 6506101479 นางสาวภัทรกัญจน์ ชุ่มใจ บธ.บ.10
53 6506101480 นางสาวภัทรรัตน์ พระวงศ์รัตน์ บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47