เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10305111 : คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501126586 นางสาวอิสริยา สีทอง วท.บ.10
2 6501126584 นางสาวอารียา เอี่ยมต่อ วท.บ.10
3 6501126582 นางสาวอาภัสรา เขียวน้อย วท.บ.10
4 6501126581 นางสาวอาทิตยา กรรณิกา วท.บ.10
5 6501126580 นายอัมฤทธิ์ สุจริต วท.บ.10
6 6501126579 นายอัครพล อวนมาก วท.บ.10
7 6501126578 นางสาวอรุณวดี หงอนไก่ วท.บ.10
8 6501126602 นางสาวอรจีราย์ สุวรรณศาสตร์ วท.บ.10
9 6501126577 นางสาวอรจิรา สินเพ็ง วท.บ.10
10 6501126576 นางสาวอมรลักคณา วิจิตรปัญญา วท.บ.10
11 6501126575 นายอมรเทพ กองโคกกรวด วท.บ.10
12 6501126574 นางสาวอภิษฎา ปฤษณภาณุรังษี วท.บ.10
13 6501126573 นายอภิชัย แซ่ซ้ง วท.บ.10
14 6501126572 นายอนุรักษ์ จันเจือ วท.บ.10
15 6501126571 นายอนุชา วรรณวินิจ วท.บ.10
16 6501126570 นายอนุกูล สุขเสริม วท.บ.10
17 6501126569 นายอธิศ มานนท์ วท.บ.10
18 6501126568 นายอติวัฒน์ โกติ วท.บ.10
19 6501126567 นายอชิตพล ขวัญธัญเลิศ วท.บ.10
20 6501126564 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญสิงห์ วท.บ.10
21 6501126563 นางสาวหนึ่งฤทัย ขันธ์เขียว วท.บ.10
22 6501126565 นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาศรี วท.บ.10
23 6501126562 นายเสฏธวัฒน์ ปานต๊ะระษี วท.บ.10
24 6501126561 นายเสฏฐวุฒิ รัตนกฤษฎาธาร วท.บ.10
25 6501126559 นายสุรัฐพงศ์ สุภัทรชัยวงศ์ วท.บ.10
26 6501126557 นายสุรชาติ ฝาชัยภูมิ วท.บ.10
27 6501126555 นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีบุญเรือง วท.บ.10
28 6501126554 นางสาวสุพนิดา ดวงทิพากร วท.บ.10
29 6501126553 นางสาวสุนันทา นาคกล่ำ วท.บ.10
30 6501126550 นางสาวสุชัญญา โสภณดิลก วท.บ.10
31 6501126549 นางสาวสุกัญญา อุดทาสุข วท.บ.10
32 6501126548 นางสาวสิรามล ยังช่วย วท.บ.10
33 6501126547 นางสาวสาธิตา อยู่ยงค์ วท.บ.10
34 6501126546 นายสหรัฎ คารมดี วท.บ.10
35 6501126593 นางสาวสริตา ฐิตินันท์ฤทธิกุล วท.บ.10
36 6501126545 นายสราวุฒิ นันทะชัย วท.บ.10
37 6501126544 นายสรไกร สัมภวมาน วท.บ.10
38 6501126543 นายสถาพร เงาทอง วท.บ.10
39 6501126542 นายเศรษฐพงค์ ศิริ วท.บ.10
40 6501126541 นายศุวิล นาแส วท.บ.10
41 6501126540 นางสาวศุภาวินี เพ็งสกุล วท.บ.10
42 6501126539 นายศุภฤกษ์ ทันใจ วท.บ.10
43 6501126538 นายศุภชัย มงคลสิริแสงซ้ง วท.บ.10
44 6501126537 นายศุภกิตติ์ ศรีพิชัย วท.บ.10
45 6501126536 นายศุภกิตติ์ เกลี้ยงไธสง วท.บ.10
46 6501126534 นายศิวกร ยามี วท.บ.10
47 6501126533 นางสาวศิริลักษณ์ ขาวฟอง วท.บ.10
48 6501126532 นางสาวศิริยากรณ์ ท้องฟ้างามตา วท.บ.10
49 6501126592 นางสาวศิรภัสสร สุขสมพงษ์ วท.บ.10
50 6501126531 นางสาวศิรประภา พูลทอง วท.บ.10
51 6501126530 นางสาวศศิวิมล ข่มพัด วท.บ.10
52 6501126529 นางสาวศศิประภา สีทา วท.บ.10
53 6501126528 นางสาวศศิธร สายสะอุด วท.บ.10
54 6501126525 นายวีรภัทร กลิ่นทุ่ง วท.บ.10
55 6501126524 นางสาววีรดา มหานิยม วท.บ.10
56 6501126523 นางสาววิไลพร แสนพล วท.บ.10
57 6501126521 นางสาววิลาวัณย์ สัมฤทธิ์ วท.บ.10
58 6501126522 นางสาววิลาวัณย์ สิทธิธรรม วท.บ.10
59 6501126589 นางสาวนันทิวาท์ ทิพเนตรบังอร วท.บ.10
60 6501126587 นางสาวฐานิดา รื่นเรณู วท.บ.10
61 6501126588 นายกันตพิชญ์ สอนทรัพย์ วท.บ.10
62 6501126596 นางสาวกฤษณาทิพย์ ชูช่วย วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
63 6522101511 นายวีรภัทร ดีพรมกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47