เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสด482 : นิทรรศการร่วมสมัย
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1 6218102301 นางสาวกนกนารถ ศะศินิล ศศ.บ.10
2 6218102393 นางสาวกรกมล คันธรส ศศ.บ.10
3 6218102302 นางสาวกรรณิกา แสงมาน ศศ.บ.10
4 6218102303 นายกฤษณะ ด่านปาน ศศ.บ.10
5 6218102304 นางสาวกัญญารัตน์ จำปา ศศ.บ.10
6 6218102305 นายเกษฎา สมเวที ศศ.บ.10
7 6218102306 นางสาวเกษราภรณ์ บัวเผียน ศศ.บ.10
8 6218102307 นายเกียรติศักดิ์ สิทธิวงศ์ ศศ.บ.10
9 6218102308 นางสาวขวัญณรางค์ พุ่มเพชร ศศ.บ.10
10 6218102309 นายขวัญเมือง ศรีคำ ศศ.บ.10
11 6218102310 นางสาวคุณัญญา กลมกลาง ศศ.บ.10
12 6218102311 นางสาวจริยาภรณ์ สุยะ ศศ.บ.10
13 6218102312 นางสาวจารุพร อู่อินทร์ ศศ.บ.10
14 6218102313 นางสาวจิราพรณ์ จิตกล้า ศศ.บ.10
15 6218102314 นางสาวจุฑามาศ จอมจันทร์ ศศ.บ.10
16 6218102316 นางสาวจุฬารัตน์ อภัยกาวี ศศ.บ.10
17 6218102394 นายเจตณัฐ อัศวลาภสกุล ศศ.บ.10
18 6218102317 นายเฉลิมชัย ใจพล ศศ.บ.10
19 6218102318 นางสาวชณัฐรวี ประจันทร์คีรี ศศ.บ.10
20 6218102319 นางสาวชมพูนุช สิงหนารถ ศศ.บ.10
21 6218102320 นางสาวชลดา จันต๊ะยศ ศศ.บ.10
22 6218102321 นายชลธิศ แก้วเป็ง ศศ.บ.10
23 6218102395 นางสาวชาลิสา อินยา ศศ.บ.10
24 6218102322 นางสาวชุติมา ไทยอู่ ศศ.บ.10
25 6218102323 นายโชคชัย นามใหม่ภักดี ศศ.บ.10
26 6218102324 นายโชคทวี อภิสุนทรกุล ศศ.บ.10
27 6218102325 นายฐิติวัสส์ อินต๊ะเสน ศศ.บ.10
28 6218102326 นายณัชพล จันทร์ทศ ศศ.บ.10
29 6218102327 นายณัฐนนท์ เลิศชัยมงคล ศศ.บ.10
30 6218102328 นายณัฐพงค์ กันสุยะ ศศ.บ.10
31 6218102329 นางสาวณิชนันทร์ ชวนชัย ศศ.บ.10
32 6218102330 นางสาวดารุณี พิงคะสัน ศศ.บ.10
33 6218102331 นายดุลยวัฒน์ ยะเลาะ ศศ.บ.10
34 6218102333 นางสาวตวงทอง ปาชนะวงค์ ศศ.บ.10
35 6418102033 นายทินกร จันทร์แจ่ม ศศ.บ10
36 6218102335 นายธนวัฒน์ ตุ่นหนิ้ว ศศ.บ.10
37 6218102336 นางสาวธนัชพร กวดสี ศศ.บ.10
38 6218102337 นายธนิสร ตีรอรุณศิริ ศศ.บ.10
39 6218102338 นายธรรมรัฐ ปิ่นเงิน ศศ.บ.10
40 6218102339 นางสาวธัญชนิต ผจงภักดีกุล ศศ.บ.10
41 6218102341 นางสาวธิมาทอง ทองมา ศศ.บ.10
42 6218102342 นายนพชัย เหมยแก้ว ศศ.บ.10
43 6218102343 นายนพรุจ อินต๊ะแสน ศศ.บ.10
44 6218102344 นายนภสิทธิ์ หิรัญพงค์พันธ์ ศศ.บ.10
45 6218102345 นางสาวนรีกานต์ แสงทา ศศ.บ.10
46 6218102347 นางสาวนลินี สืบสมุทร ศศ.บ.10
47 6218102348 นายนวมินทร์ กีตา ศศ.บ.10
48 6218102349 นางสาวนาตารี การี ศศ.บ.10
49 6218102351 นางสาวประวีร์ภร วชิระนครพันธ์ ศศ.บ.10
50 6218102352 นางสาวปวริศา แก้วมรกต ศศ.บ.10
51 6218102353 นางสาวปัญจาภรณ์ พวงมาลา ศศ.บ.10
52 6218102355 นายพลวัต เชี่ยวสุวรรณ ศศ.บ.10
53 6218102357 นายพัชรพล ศุภรัตนพงศ์ ศศ.บ.10
54 6218102358 นายพัศกรจรัส คำแดง ศศ.บ.10
55 6218102359 นางสาวพิจิกา เทพสิงห์ ศศ.บ.10
56 6218102360 นางสาวพิชญาพร มูลมินทร์ ศศ.บ.10
57 6218102361 นายพิชาน สุริยะรัศมี ศศ.บ.10
58 6218102362 นางสาวภัทราพร ฟองคำตัน ศศ.บ.10
59 6218102363 นางสาวภัสตราภรณ์ ปลอดโปร่ง ศศ.บ.10
60 6218102366 นายภูมิภัทท์ ทวีผล ศศ.บ.10
61 6218102367 นายภูวไนย พึ่งศรี ศศ.บ.10
62 6218102368 นายรัชชานนท์ สิงห์คะราช ศศ.บ.10
63 6218102369 นางสาวรัชดากร ใจคำแปง ศศ.บ.10
64 6218102370 นางสาวรัตนวรรณ อินต๊ะแก้ว ศศ.บ.10
65 6218102371 นางสาวรุ่งทิวา สุโพธิ์ชัย ศศ.บ.10
66 6218102372 นางสาวเรณุกา ขัดธิพงษ์ ศศ.บ.10
67 6218102373 นายวทัญญู ภิรมนา ศศ.บ.10
68 6218102374 นายวาชิต วงค์ษา ศศ.บ.10
69 6218102375 นางสาววิไลวรรณ ทองนวล ศศ.บ.10
70 6218102376 นางสาวศรัญญา สุนทรแก้ว ศศ.บ.10
71 6218102377 นายศรัณย์ สุขใจ ศศ.บ.10
72 6218102378 นายศรันย์ กาญจนรัตน์ ศศ.บ.10
73 6218102379 นายศราวุธ อนันคำ ศศ.บ.10
74 6218102380 นายศิรชัช ทาสา ศศ.บ.10
75 6218102381 นายศิราเศรษฐ์ ใจคำติ๊บ ศศ.บ.10
76 6218102383 นางสาวศิริพร เพชรพนารักษ์ ศศ.บ.10
77 6218102382 นางสาวศิริพร นวลละออง ศศ.บ.10
78 6218102384 นายสุทธิภัทร พรมปิงกา ศศ.บ.10
79 6218102397 นายหฤษฎ์กุล ธนะบารมี ศศ.บ.10
80 6218102385 นางสาวหวันยิหวา ปาลี ศศ.บ.10
81 6218102386 นางสาวอทิตยา สุดสูงเนิน ศศ.บ.10
82 6218102387 นางสาวอภิชญา ชัยวงศ์ ศศ.บ.10
83 6218102388 นายอภิเชษฐ์ อุโมง ศศ.บ.10
84 6218102389 นายอภิสิทธิ์ มะลิกา ศศ.บ.10
85 6218102390 นางสาวอรณี คล้ายเนียม ศศ.บ.10
86 6218102391 นายอรรถกร ก๋าทอง ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47