เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม320 : ชีวเคมีเบื้องต้น
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6408109323 นายกุลธร สุขเจริญ วท.บ.10
2 6408115315 นางสาวจันทร์ธิตา สีแดง วท.บ.10
3 6408116301 นางสาวจิรัชญา ภมรมงคลกุล วท.บ.10
4 6408116303 นางสาวชลดา ฉลวย วท.บ.10
5 6408116304 นางสาวชลธิชา รูจี วท.บ.10
6 6408116305 นายโชติมนต์ รักชาติ วท.บ.10
7 6408116328 นายณภัทร ตันนารัตน์ วท.บ.10
8 6408115309 นายณัฐดนัย อุ่นจันเงิน วท.บ.10
9 6408116306 นายณัฐวุฒิ กรรณิกา วท.บ.10
10 6408115310 นางสาวดวงตะวันฉาย คำอุบล วท.บ.10
11 6408115302 นางสาวดารารัตน์ ทับวิเศษ วท.บ.10
12 6508109001 นายทีม โยธี วท.บ.10
13 6408116308 นายธัชชัย พิริยะสกุลพงษ์ วท.บ.10
14 6408116309 นางสาวธัญญารัตน์ สีนวล วท.บ.10
15 6408116310 นางสาวธีรนุช เกตุสด วท.บ.10
16 6408116311 นายธีรภัทร เรื่องลือ วท.บ.10
17 6408115311 นายนลิต กวางทอง วท.บ.10
18 6408116326 นางสาวปภาพินน์ อรัญทอง วท.บ.10
19 6408116313 นางสาวปิยวรรณ แสงทอง วท.บ.10
20 6408115312 นายปิยวัฒน์ บุตรจันทร์ วท.บ.10
21 6408116314 นายพงศธร ศิริขันธ์ วท.บ.10
22 6408115305 นายพชรดิษฐ์ เจริญคำ วท.บ.10
23 6408116315 นายพบธรรม ทองเทพ วท.บ.10
24 6408115317 นางสาวพิมลวรรณ ภูมิบ้านค้อ วท.บ.10
25 6408116316 นางสาวพีระดา พึ่งเจริญ วท.บ.10
26 6408116317 นางสาวมาติกา ยาง วท.บ.10
27 6508109002 นายโยธิน คชรินทร์ วท.บ.10
28 6408116318 นางสาววรรณวิสาข์ บุญประจวบ วท.บ.10
29 6408115316 นางสาววิภารัตน์ เงินขาว วท.บ.10
30 6408116319 นางสาววิรดี จิตรตั้ง วท.บ.10
31 6408116320 นายวิโรจน์ ไปนาน วท.บ.10
32 6408116321 นางสาวศศินันท์ อาจารย์ วท.บ.10
33 6408116322 นางสาวศศินา ฟักคง วท.บ.10
34 6408115306 นางสาวศิญารัตน์ ทิพย์สูงเนิน วท.บ.10
35 6408115307 นายศุภกร สุวรรณไตรย์ วท.บ.10
36 6408116324 นางสาวสุนิสา ขาวเครือ วท.บ.10
37 6408115314 นายอนพัช สุขสงวน วท.บ.10
38 6408116329 นางสาวอภิญญา ตระกูลชัยชนะ วท.บ.10
39 6408115308 นายอภิภวัส กระจาย วท.บ.10
40 6408116325 นางสาวอรสา ทางประโยชน์ วท.บ.10
41 6408116327 นายอิทธิพล วงค์อุตส่าห์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47