เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม1
วิทยาเขตชุมพร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1 6507108301 นางสาวกชพรรณ ขำอนันต์ ร.บ.10
2 6507108319 นางสาวกนกพร ลั่นคีรี ร.บ.10
3 6507104304 นางสาวจินดาพร สละชั่ว ศศ.บ.10
4 6507108302 นายเฉลิมพงษ์ รุ่มจิตร ร.บ.10
5 6507108303 นางสาวณัฐณิชา ชำนาญเรือ ร.บ.10
6 6507108304 นายณัฐวุฒิ หมื่นลาง ร.บ.10
7 6407101002 นายธนกิจ เพลินจิตต์ วท.บ.10
8 6507108305 นายธนพล บุญมา ร.บ.10
9 6507108306 นายธนวัฒน์ ภิญโญภาพ ร.บ.10
10 6507108307 นางสาวนภัสราภรณ์ พยัคฆ์ฤทธิ์ ร.บ.10
11 6507108308 นางสาวนวนันทน์ เรืองดิษฐ ร.บ.10
12 6507108309 นายนันทกานต์ ปัจฉิมมา ร.บ.10
13 6507108311 นางสาวเบญจมาศ สุภาวษี ร.บ.10
14 6507108312 นางสาวปนัดดา ภูมิระวิ ร.บ.10
15 6507108313 นางสาวประกายทิพย์ เสียงเลิศ ร.บ.10
16 6507108320 นางสาวประภัสศร สอนเปีย ร.บ.10
17 6507108321 นางสาวพรชนก ใจมูล ร.บ.10
18 6507108324 นางสาวพัชชา ย้อยไชยา ร.บ.10
19 6407104005 นางสาวพัชรี ลุ่งกี่ ศศ.บ.10
20 6407101003 นายภัทรพล ชะริทอง วท.บ.10
21 6507108314 นางสาวมุทิตา เสียมไหม ร.บ.10
22 6507108315 นางสาววรกานต์ โรยสุวรรณ ร.บ.10
23 6407108314 นายศักรินทร์ พุทธรักษ์ ร.บ.10
24 6407104006 นางสาวศิรภัสสร บูก้ง ศศ.บ.10
25 6507108316 นางสาวสุปรียา ชูพูล ร.บ.10
26 6507108323 นางสาวแสงตะวัน กล้าหาญ ร.บ.10
27 6507108317 นางสาวอติกานต์ เรืองนาม ร.บ.10
28 6507108318 นางสาวอรวรรณ สัสดีเหมาะ ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47