เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6205101317 นางสาวชนัญชิดา อุดอ้าย ร.บ.10
2 6205101316 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม ร.บ.10
3 6205101315 นางสาวชญาทิพย์ วงค์แฉ่ง ร.บ.10
4 6205101313 นางสาวจินดารัตน์ พลอยเจ๊ก ร.บ.10
5 6205101312 นางสาวจิตราภรณ์ จันทิมา ร.บ.10
6 6205101311 นางสาวจรุณี วงศ์บุญชัยเลิศ ร.บ.10
7 6205101309 นางสาวขวัญฤดี มีนันท์ ร.บ.10
8 6205101308 นางสาวเกตุมาลา เทียมธรรม ร.บ.10
9 6205101304 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล ร.บ.10
10 6205101301 นางสาวกมลภัทร์ พระตลับ ร.บ.10
11 6205101408 นางสาวพัทธ์ธีรา แสนยศ ร.บ.10
12 6205101406 นางสาวเอกวลี ธีรฐิติธรรม ร.บ.10
13 6205101404 นางสาวอาริตา วันแก้ว ร.บ.10
14 6205101402 นางสาวอัญญรัตน์ เชิงค้า ร.บ.10
15 6205101401 นางสาวอัญชลิกา ตระกลสาทร ร.บ.10
16 6205101400 นางสาวอรสา นิลสุวรรณ์ ร.บ.10
17 6205101397 นางสาวอทิตยา รัตนวงศ์ ร.บ.10
18 6205101395 นางสาวหทัยภัทร ตังกุลา ร.บ.10
19 6205101392 นางสาวสุภธิดา โขงจักร์ ร.บ.10
20 6205101391 นางสาวสุนิษา ปานันท์ ร.บ.10
21 6205101390 นางสาวสุทธิชา ตุ่มรังษี ร.บ.10
22 6205101389 นางสาวสุดารัตน์ ศรีเพ็ง ร.บ.10
23 6205101382 นางสาวศุภลักษณ์ กุหลาบ ร.บ.10
24 6205101381 นางสาวศุภมาส เผือกเหลือง ร.บ.10
25 6205101377 นางสาวศิรินทร์รัตน์ มีปัญญา ร.บ.10
26 6205101376 นางสาวศศิภรณ์ กิมสอ ร.บ.10
27 6205101375 นางสาววิภาภรณ์ วงษ์จุ้ย ร.บ.10
28 6205101373 นางสาววราภรณ์ นะตา ร.บ.10
29 6205101371 นางสาววรัสยา ลุงคำ ร.บ.10
30 6205101369 นางสาวภิญญดา ปันกุน ร.บ.10
31 6205101367 นางสาวเพ็ญพิชญ์ชา อ่ำทิม ร.บ.10
32 6205101366 นางสาวกัญจน์ณาภัทร ชุมภูงาม ร.บ.10
33 6205101365 นางสาวเพชรรัตน์ โนจา ร.บ.10
34 6205101363 นางสาวพิมพ์นภา ปัญญามี ร.บ.10
35 6205101361 นางสาวพลอยไพลิน ชั่งไชย ร.บ.10
36 6205101360 นางสาวพรวิภา จำรัสฉาย ร.บ.10
37 6205101358 นางสาวปิยะธิดา แก้วกาหลง ร.บ.10
38 6205101357 นางสาวปาลิดา อุตะมา ร.บ.10
39 6205101356 นางสาวปานวรินทร์ อิ่นคำ ร.บ.10
40 6205101355 นางสาวปฐมาวดี ดอกดวง ร.บ.10
41 6205101353 นางสาวนลิษา เรืองยงค์ ร.บ.10
42 6205101351 นางสาวนภัสสร ตาละคำ ร.บ.10
43 6205101349 นางสาวธีรารัตน์ ฝั้นวีระ ร.บ.10
44 6205101347 นางสาวธัญสุดา ปัญญาใจ ร.บ.10
45 6205101346 นางสาวธวัลรัตน์ โยกาศ ร.บ.10
46 6205101344 นางสาวธนัชญา ศรีบุญมา ร.บ.10
47 6205101341 นางสาวธนภรณ์ คำเขื่อน ร.บ.10
48 6205101340 นางสาวธดากรณ์ เชื้อสอาด ร.บ.10
49 6205101337 นางสาวทวิพร วีระ ร.บ.10
50 6205101334 นางสาวณัตติกุล อินต๊ะวงค์ ร.บ.10
51 6205101328 นางสาวณัฐฐาพร สุโพธิ์ ร.บ.10
52 6205101327 นางสาวณัฎธีรา สังคำ ร.บ.10
53 6205101326 นางสาวณรีรัศม์ มนุชิต ร.บ.10
54 6205101325 นางสาวณธิกา สุทิน ร.บ.10
55 6205101323 นางสาวฐานิยา มูลขียน ร.บ.10
56 6205101320 นางสาวชลดา ขำดี ร.บ.10
57 6205101319 นางสาวชนิสรา เหล็กมั่น ร.บ.10
58 6205101318 นางสาวชนาภา แซ่ซี้ ร.บ.10
59 6205101310 นายคณิตธิพล บุญอยู่ ร.บ.10
60 6205101307 นายกานต์ ลายคำ ร.บ.10
61 6205101306 นายกฤษดา หาโส๊ะ ร.บ.10
62 6205101303 นายกฤตชัย ปีมั่น ร.บ.10
63 6205101302 นายกรวิชญ์ อินแถลง ร.บ.10
64 6205101409 นายรัฐศาสตร์ ธิรินทอง ร.บ.10
65 6205101407 นายกรกช วนาพันธ์ ร.บ.10
66 6205101405 นายอำนาจ อาจหาญ ร.บ.10
67 6205101403 นายอานันท์ แสนหาญชัย ร.บ.10
68 6205101398 นายอธิวัฒน์ แสนเพชร ร.บ.10
69 6205101396 นายอชิตพล ตากันธะ ร.บ.10
70 6205101394 นายสุรศักดิ์ ทัพวงษ์ ร.บ.10
71 6205101393 นายสุเมธ สรรเพชร ร.บ.10
72 6205101388 นายสิรวิชญ์ สุปผล ร.บ.10
73 6205101385 นายสรายุทธ แซ่อึ้ง ร.บ.10
74 6205101384 นายสมบัติ เชอหมื่อ ร.บ.10
75 6205101383 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ ร.บ.10
76 6205101380 นายศุภโชค สมพงษ์ ร.บ.10
77 6205101379 นายศุภโชค จันต๊ะ ร.บ.10
78 6205101374 นายวศิน โกฏิยานนท์ ร.บ.10
79 6205101370 นายรัฐนนท์ พิทักษ์กิตติกร ร.บ.10
80 6205101368 นายภานุวัฒน์ สุวรัตนากุล ร.บ.10
81 6205101364 นายพิษณุ ไชยพรม ร.บ.10
82 6205101354 นายนัทธพนธ์ ขอบเหลือง ร.บ.10
83 6205101352 นายนรภัทร อิ่นแก้ว ร.บ.10
84 6205101350 นายนพรัตน์ ชมภูธัญ ร.บ.10
85 6205101348 นายธีรภัทร์ อิ่นติ๊บ ร.บ.10
86 6205101345 นายธวัชชัย พลอยหาญการ ร.บ.10
87 6205101342 นายธนภัทร โสภา ร.บ.10
88 6205101336 นายดีพร้อม ใจน้อย ร.บ.10
89 6205101332 นายณัฐวุฒิ มณีวัน ร.บ.10
90 6205101331 นายณัฐพล มหาวรรณ์ ร.บ.10
91 6205101329 นายณัฐนันท์ สมร ร.บ.10
92 6205101321 นายชัชวาล ชัยศรี ร.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
93 6110101383 นางสาวสุขุมาลย์ สุภาพ วท.บ10
94 6110101384 นางสาวสุชารวี ดอกคำแดง วท.บ10
95 6110101363 นางสาวมลฑาทิพย์ ชูเทียน วท.บ10
96 6110101373 นางสาววิยดา หมื่นพิลมทอง วท.บ10
97 6110101313 นายชยรัตน์ ชลุยรัตน์ วท.บ10
98 6110101372 นางสาววันอาสาฬ์ นนกระโทก วท.บ10
99 6110101371 นายวัฒนกร ปัญญาเฟือน วท.บ10
100 6110101322 นายณัฐพงศ์ คงเพ็ชรศักดิ์ วท.บ10
101 6110101358 นางสาวเพียงฤทัย อินทวิสัย วท.บ10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47