เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม21
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6105101352 นายปาณวัฒน์ คําบุรี ร.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
2 6209102303 นางสาวเขมรุจิ ธรรมรงค์พัฒน์ ศศ.บ.10
3 6209102301 นางสาวกชกร จิตใจฉ่ำ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4 6222101418 นายศุภกานต์ ใจน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
5 6222101410 นายว่าจ้าง แซ่ว่าง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
6 6222101445 นางสาวอินธุอร ยอดคีรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
7 6222101435 นางสาวหนึ่งฤทัย มีโชคชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6222101430 นางสาวสุดารัตน์ พุงขาว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
9 6222101428 นางสาวสอางค์ทิพย์ นวลศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6222101421 นางสาวศุภิสรา ชัยมงคล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6222101414 นางสาวศรัญญา ทานิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6222101446 นายทนันชิต ยศคำลือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
13 6222101427 นายสหรัฐ สูบกำปัง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
14 6222101433 นางสาวสุธิดา เฟื่องฟู วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6222101415 นางสาวศศิธร อินต๊ะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6222101420 นายศุภวิชญ์ วงษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6222101424 นายสรวิศ ภู่สมบูรณ์ไพศาล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6222101432 นางสาวสุทธิดา โนจา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
19 6222101437 นายอนุรักษ์ มุ่งพันกลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
20 6222101434 นางสาวสุพัตรา มาคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47