เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102308 นางสาวกัญญารัตน์ ปิยะวงศ์ วท.บ.10
2 6201126319 นายศุภกร คำฮ้อ 10
3 6201102343 นางสาวณัฐณิชา โพธิ์กูล วท.บ.10
4 6201102325 นายจิรโรจน์ กาญจน์พาณิชย์ วท.บ.10
5 6201102317 นายคุณานนต์ เฟื่องฟู วท.บ.10
6 6201102471 นางสาวอารีญา อินตาโย วท.บ.10
7 6201102355 นางสาวธนพร คำหอม วท.บ.10
8 6201102466 นางสาวอริสรา ศรีสถาน วท.บ.10
9 6201102433 นางสาววิลาสินี แปงบุญเลิศ วท.บ.10
10 6201102307 นางสาวกฤษติกา สืบอ้าย วท.บ.10
11 6201102377 นางสาวนารีนาฏ ไชยอาม วท.บ.10
12 6201102324 นางสาวจิรภาภรณ์ สุมาลี วท.บ.10
13 6201102410 นางสาวภัทราวดี ติ๊บผัด วท.บ.10
14 6201102434 นายศตวรรษ สุขุมิน วท.บ.10
15 6201102337 นายชินกร บับพาน วท.บ.10
16 6201102414 นายภูวดล ปริวันตา วท.บ.10
17 6201102358 นายธนวัฒน์ ชูรัตน์ วท.บ.10
18 6201102378 นายนำโชค ใจหล้า วท.บ.10
19 6201102359 นายธนวัฒน์ ทวีหอม วท.บ.10
20 6201102472 นางสาวอารีรัตน์ วรรณภิระ วท.บ.10
21 6201102479 นางสาวธาดา ยังมั่น วท.บ.10
22 6201102430 นางสาววาสินี ขันแก้ว วท.บ.10
23 6201102373 นางสาวนริศรา จินดา วท.บ.10
24 6201102413 นายภูชิต หงษ์แก้ว วท.บ.10
25 6201102306 นายกฤษดง ขาวเถิน วท.บ.10
26 6201102338 นายฐรภัทร ใหม่กันทะ วท.บ.10
27 6201102340 นายณชพล พละสมบูรณ์ วท.บ.10
28 6201102474 นายอิศรพงศ์ ไชยตน วท.บ.10
29 6201102380 นายบรรพต สมิด วท.บ.10
30 6201102489 นายภูมิปณิธาน ขัติยะ วท.บ.10
31 6201102351 นายไตรภพ ฉิมโห้ วท.บ.10
32 6201102429 นายวริศ ศัลยประดิษฐ วท.บ.10
33 6201102406 นายพีระพงษ์ อักษร วท.บ.10
34 6201102411 นายภานุวัฒน์ ใจจะดี วท.บ.10
35 6201102305 นายกฤษณพงค์ จอมใจ วท.บ.10
36 6201102391 นายปิยะเวช ศรีวิชัยแก้ว วท.บ.10
37 6101125353 นายธนาวุฒิ รัตนมงคล วท.บ.10
38 6101125352 นายธันวา อาจชอบการ วท.บ.10
39 6201101334 นางสาวภาณุมาศ ศรีทะวงศ์เรือง วท.บ.10
40 6201101364 นางสาวศิริธร ศรีภูมิ วท.บ.10
41 6201101344 นางสาววิภาวี ก๋าใจ วท.บ.10
42 6201101307 นางสาวจิราวรรณ ยินดี วท.บ.10
43 6201101336 นางสาวมาริสา จันทร์ตี วท.บ.10
44 6201101309 นางสาวชนิดา ผู้มีทรัพย์ วท.บ.10
45 6201101358 นางสาวอคิราภ์ แสนยากุล วท.บ.10
46 6201101302 นางสาวกวินนา เต่าเอก วท.บ.10
47 6201101347 นางสาวศศิธร จันทะมุด วท.บ.10
48 6201101359 นางสาวอธิตญา ย่อมเยาว์ วท.บ.10
49 6201101335 นางสาวมฆวัน สุทธิ วท.บ.10
50 6201101341 นางสาววรวรรณ โมเทียน วท.บ.10
51 6201101321 นายนวพล ยืนยงค์ วท.บ.10
52 6201101337 นายระพีพัฒน์ แสงสว่าง วท.บ.10
53 6201101331 นายพิพงษ์ ปิยศักดิ์สันติกุล วท.บ.10
54 6201113313 นายธเนศ สุทธโลก วท.บ.10
55 6201113310 นายโชคชัย มณีวงษ์ วท.บ.10
56 6201126301 นางสาวฆฤณา ฟูศรี 10
57 6201126306 นางสาวฐิติมา เขื่อนแก้ว 10
58 6201126317 นางสาววิมลสิริ ดวงแก้ว 10
59 6201126310 นางสาวบุปผา นุ้ยย่อง 10
60 6201126307 นางสาวฐิติยา ณ พัทลุง 10
61 6201126308 นายทนุธรรม ปิฏฐปาตี 10
62 6201126304 นายเจตนัตว์ เพ็ญแก้ว 10
63 6201126318 นายวิศรุต บุญเสม 10
64 6201102467 นางสาวอัญญามณี ยอดอ้อย วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
65 6203105301 นางสาวณัฏฐ์อัปสร ไผ่ชู วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
66 6203105304 นายนิติพงศ์ สุริยะ วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
67 6204106306 นางสาวณัฐธยาน์ ปาวงศ์ วท.บ.10
68 6204106323 นายศรายุทธ์ ราชฤทธิ์ วท.บ.10
69 6204106326 นายศุภฐิติ สำลีร่วง วท.บ.10
70 6204106316 นายพชร สมบูรณ์ชัย วท.บ.10
71 6204106309 นายไตรภพ พวงชื่น วท.บ.10
72 6204106302 นายกรณ์พงศ์ จำปาจิรัตน์ วท.บ.10
73 6204106332 นายสุวันไชย ชุ่มพงษ์พันธ์ วท.บ.10
74 6204106303 นายเจษฎา วันดี วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
75 6205105381 นางสาวอนันตญา สุทธนู รป.บ.10
76 6205105342 นางสาวนฤชา เจริญวิทย์ธนเดช รป.บ.10
77 6205105308 นางสาวจิณห์นิภา ชาวงศ์ศรี รป.บ.10
78 6205105309 นางสาวจินดาพร วงศ์ชัย รป.บ.10
79 6205105388 นางสาวอิษฎา บุญธรรม รป.บ.10
80 6205105319 นายชาคร อุปละ รป.บ.10
81 6205105363 นายวัชรพล เอี่ยมสืบนุ่ม รป.บ.10
82 6205105400 นายพีรวิชญ์ มณีดวงฤทธิ์ รป.บ.10
83 6205105362 นายวรวุฒิ แจ่มใส รป.บ.10
84 6205105314 นายเจษฎาวุฒิ กันทะวัง รป.บ.10
85 6205105310 นายจิรพงศ์ ใจน้อย รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
86 6206102453 นางสาวสโรชา มะลิวรรณ บธ.บ.10
87 6206103345 นายธีรภัทร อภินันทนกูล บช.บ.10
88 6206103340 นางสาวธัญลักษณ์ จันทรัศมี บช.บ.10
89 6206103393 นางสาวศศิวรรณ มะนุภา บช.บ.10
90 6206103406 นางสาวสุจิตา หวานแท้ บช.บ.10
91 6206103342 นางสาวธาริณี ตันกุระ บช.บ.10
92 6206103320 นางสาวชมพูนุช วัสธูป บช.บ.10
93 6206103389 นางสาวศตพร ไชยยศ บช.บ.10
94 6206103380 นางสาววรลักษณ์ หลินศุวนนท์ บช.บ.10
95 6206103394 นางสาวศศิวิมล ไชยวงค์ บช.บ.10
96 6206103326 นางสาวณัฐณิชา จุ่มเย็น บช.บ.10
97 6206103411 นางสาวสุมินทร์ตรา ปะนามะสา บช.บ.10
98 6206103386 นางสาววิมพ์วิภา ต้องใจ บช.บ.10
99 6206103428 นางสาวอรณัญช์ ชนะจิตทอง บช.บ.10
100 6206103414 นางสาวอรหทัย สีชะเดช บช.บ.10
101 6206103404 นางสาวสิทธิพร จิตมะโน บช.บ.10
102 6206103402 นางสาวศุมณฑา คำแหลง บช.บ.10
103 6206103401 นางสาวศุภิสรา การกิ่งไพร บช.บ.10
104 6206103347 นางสาวนราพร ใจกล้า บช.บ.10
105 6206103375 นางสาวรัตนพร ไพรสมพงษ์ บช.บ.10
106 6206103383 นางสาววริศรา วรรณหลวง บช.บ.10
107 6206103407 นายสุธากุล หยังสู บช.บ.10
108 6206103423 นายนัทธพงศ์ แดงฟู บช.บ.10
109 6206103336 นายธนชาติ ชัยฤทธิ์ บช.บ.10
110 6206103367 นายพันนฤทธิ์ โสมปาน บช.บ.10
111 6206103315 นายจักรกฤต สินเปียง บช.บ.10
112 6206102452 นางสาวภาสินี กาวรรณ์ บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
113 6212102324 นางสาวเพิ่มพูน ต้นวรรณา 10
114 6212102316 นางสาวปรียาภรณ์ รากพุดซา 10
115 6212102305 นางสาวจีราวรรณ ไหมดี 10
116 6212102344 นางสาวรุ่งประภา ทาสุนย์ 10
117 6212102338 นายโชติวิทย์ คุ้มสว่าง 10
118 6212102303 นายกษิดิศ ชมชวน 10
119 6212102339 นายทรงพล พรมมี 10
120 6212102318 นายพงศธร สีจ๊ะแปง 10
121 6212102306 นายเฉลิมชัย วงศ์เจริญ 10
122 6212102302 นายกฤตเมธ ปะละมะกาศ 10
123 6212102345 นายวนารัฐ ช่วยแก้ว 10
124 6212102311 นายเด่นภูมิ มามาก 10
125 6212102320 นายพัสกร คุ้มเมฆ 10
 ศิลปศาสตร์
126 6214102409 นางสาวอารยา อารยพิทยา ศศ.บ.10
127 6214102307 นางสาวเกทเสมนี ศิลปะไพรวรรณ ศศ.บ.10
128 6214102309 นางสาวจารุกัญญ์ ปิมปะ ศศ.บ.10
129 6214102389 นางสาวสิรินันท์ สุขุมพรรณ ศศ.บ.10
130 6214102328 นางสาวดวงพร มาสา ศศ.บ.10
131 6214102400 นายอธิษฐ์ แก้วเขียว ศศ.บ.10
132 6214102325 นางสาวณัฐธิชา เสื้อมา ศศ.บ.10
133 6214102401 นางสาวอรณิชา คำจา ศศ.บ.10
134 6214102310 นางสาวจารุภา ศรีคิรินทร์ ศศ.บ.10
135 6214102390 นางสาวสุกัลยา เจือสุข ศศ.บ.10
136 6214102404 นางสาวอริสรา ด้วงช้าง ศศ.บ.10
137 6214102399 นางสาวอชิรญา ยาวิลาศ ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
138 6118102369 นายศุภกิตติ์ แสงสว่าง ศศ.บ.10
139 6118102313 นายจรินทร์ บุญวิจิตร ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
140 6122101383 นางสาวปิยะธิดา พฤษกิจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47