เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201126306 นางสาวฐิติมา เขื่อนแก้ว 10
2 6201101321 นายนวพล ยืนยงค์ วท.บ.10
3 6201102359 นายธนวัฒน์ ทวีหอม วท.บ.10
4 6201102467 นางสาวอัญญามณี ยอดอ้อย วท.บ.10
5 6201126307 นางสาวฐิติยา ณ พัทลุง 10
6 6201102489 นายภูมิปณิธาน ขัติยะ วท.บ.10
7 6201102351 นายไตรภพ ฉิมโห้ วท.บ.10
8 6201126319 นายศุภกร คำฮ้อ 10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9 6203105304 นายนิติพงศ์ สุริยะ วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
10 6204106332 นายสุวันไชย ชุ่มพงษ์พันธ์ วท.บ.10
11 6204106309 นายไตรภพ พวงชื่น วท.บ.10
12 6204106316 นายพชร สมบูรณ์ชัย วท.บ.10
13 6204106303 นายเจษฎา วันดี วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
14 6205105381 นางสาวอนันตญา สุทธนู รป.บ.10
15 6205105388 นางสาวอิษฎา บุญธรรม รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
16 6206103315 นายจักรกฤต สินเปียง บช.บ.10
17 6206103367 นายพันนฤทธิ์ โสมปาน บช.บ.10
18 6206103423 นายนัทธพงศ์ แดงฟู บช.บ.10
19 6206103407 นายสุธากุล หยังสู บช.บ.10
20 6206103375 นางสาวรัตนพร ไพรสมพงษ์ บช.บ.10
21 6206103404 นางสาวสิทธิพร จิตมะโน บช.บ.10
22 6206103386 นางสาววิมพ์วิภา ต้องใจ บช.บ.10
23 6206103340 นางสาวธัญลักษณ์ จันทรัศมี บช.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
24 6212102339 นายทรงพล พรมมี 10
25 6212102311 นายเด่นภูมิ มามาก 10
26 6212102306 นายเฉลิมชัย วงศ์เจริญ 10
27 6212102320 นายพัสกร คุ้มเมฆ 10
28 6212102324 นางสาวเพิ่มพูน ต้นวรรณา 10
 ศิลปศาสตร์
29 6214102325 นางสาวณัฐธิชา เสื้อมา ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
30 6118102369 นายศุภกิตติ์ แสงสว่าง ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
31 6122101383 นางสาวปิยะธิดา พฤษกิจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47