เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6308115314 นางสาวมณีเฟิร์น กันธะหมื่น วท.บ.10
2 6308114370 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทร์เจริญ วท.บ.10
3 6308115309 นางสาวธัญชนก กระเซ็น วท.บ.10
4 6308115323 นายวัชรินทร์ ทนหมัด วท.บ.10
5 6308115320 นายแสงอรุณ ยอดจักร์ วท.บ.10
6 6308115318 นายสัณหภาส ประสุนิง วท.บ.10
7 6308115317 นายรุ่งเรือง วงศ์แพทย์ วท.บ.10
8 6308115312 นายพัฒนา วงค์สิทธิ์ วท.บ.10
9 6308115307 นายณัฐวัฒน์ ระโรงสูงเนิน วท.บ.10
10 6308115305 นายชาญณรงค์ เชื้อนัก วท.บ.10
11 6308115302 นายเฉลิมศักดิ์ ปานเอี่ยม วท.บ.10
12 6308115301 นายกิตติ สวัสดิรักษ์ วท.บ.10
13 6308109305 นางสาวณัฐณิชา ภูอภิชาติดำรง วท.บ.10
14 6308109317 นางสาวอาทิตยา มาบจะบก วท.บ.10
15 6308109315 นางสาวรมณี โตเรือง วท.บ.10
16 6308109313 นางสาวพิมลรัตน์ แพ่งสภา วท.บ.10
17 6308109322 นายสมลักษณ์ แซ่ฟ่า วท.บ.10
18 6308109321 นายวศิน แข็งแรง วท.บ.10
19 6308109318 นายนภดล ทรวงโพธิ์ วท.บ.10
20 6308109309 นายธัชพล วันโนนาม วท.บ.10
21 6308109308 นายธนสิทธิ์ สิริทรัพย์พูนผล วท.บ.10
22 6308109307 นายทวีศักดิ์ บุญเชิญ วท.บ.10
23 6308109306 นายทนงไทย วิลาสวัฒนา วท.บ.10
24 6308109304 นายณัฐชนน คำกล้า วท.บ.10
25 6308109302 นายคณิติน หล้าทา วท.บ.10
26 6308109301 นายขิณฑณปราชญ์ ใจตั้ง วท.บ.10
27 6308109316 นายสิรวิชญ์ วงศ์ปิน วท.บ.10
28 6308109312 นายบุญนาค วิเชียร วท.บ.10
29 6308109311 นายนราธิป ศรีวิชัย วท.บ.10
30 6308109310 นายธิติวุฒิ บุญปั๋น วท.บ.10
31 6308109319 นายประพันธ์ วารีนิยม วท.บ.10
32 6308114369 นางสาวรัชนก จันทร์เกตุ วท.บ.10
33 6308115310 นางสาวเบญจมาศ ปรางทอง วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47