เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม3
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6308114340 นางสาวรมณา บัวทอง วท.บ.10
2 6308114306 นายจิรศักดิ์ สายทอง วท.บ.10
3 6308114338 นางสาวมธุรส โทแก้ว วท.บ.10
4 6308114336 นางสาวพรรษมน วงค์ศา วท.บ.10
5 6308114335 นางสาวพรรณภัสษา เทาศิริ วท.บ.10
6 6308114334 นางสาวพรรณนภา อมราภรณ์ วท.บ.10
7 6308114333 นางสาวพรนภา บำรุงตา วท.บ.10
8 6308114332 นางสาวพรชิตา จินาวรณ์ วท.บ.10
9 6308114330 นางสาวปาวลี ภัยวงค์ วท.บ.10
10 6308114329 นางสาวปรัตดา ผ่องจำรัส วท.บ.10
11 6308114326 นางสาวน้ำฝน ปืนสุข วท.บ.10
12 6308114325 นางสาวนันท์นภัส เชื่อมทอง วท.บ.10
13 6308114324 นางสาวนัถฐวดี แลต่อง วท.บ.10
14 6308114323 นางสาวนฤมล ชื่นวงศ์ วท.บ.10
15 6308114322 นางสาวนพวรรณ เลี่ยมใจดี วท.บ.10
16 6308114320 นางสาวธันยาภรณ์ ทองภูธร วท.บ.10
17 6308114319 นางสาวธัญญารัตน์ พืชเพี้ยน วท.บ.10
18 6308114318 นางสาวธมลวรรณ ไกรรักษ์ วท.บ.10
19 6308114317 นางสาวธนัชพร ผัดนาเมือง วท.บ.10
20 6308114315 นางสาวถิรดา ประเสริฐกระดึง วท.บ.10
21 6308114314 นางสาวตุลาลักญ์ เพิ่มนิตย์ วท.บ.10
22 6308114313 นางสาวณัฐกานต์ แซ่ย่าง วท.บ.10
23 6308114309 นางสาวชลดา จิณเสน วท.บ.10
24 6308114308 นางสาวชญาน์ทิพย์ แก้วเชียงกุล วท.บ.10
25 6308114307 นางสาวจีรนันท์ ใจเที่ยง วท.บ.10
26 6308114305 นางสาวจิตรา พิมพ์วงศ์เขียว วท.บ.10
27 6308114303 นางสาวกัลยา แมลงภู่ วท.บ.10
28 6308114302 นางสาวกัลยกร แป้นทอง วท.บ.10
29 6308114301 นางสาวกัญญาณัฐ สานิง วท.บ.10
30 6308114337 นายภูมินทร์ สุกันทา วท.บ.10
31 6308114321 นายธีรเทพ สาธิยามาศ วท.บ.10
32 6308114316 นายธนกร ขุนนคร วท.บ.10
33 6308114311 นายชาตรี บู่อินทร์ วท.บ.10
34 6308114339 นางสาวมุทิตา ก้อนเกษ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47