เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6203101330 นางสาวพรชิตา แซ่เคอ วศ.บ.10
2 6203101338 นายมณฑล ปั้นเงิน วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
3 6004103325 นางสาวเปี่ยมรัก ริบไธสง วท.บ.10
4 5904102301 นายก่อกุศล คำภูษา วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)10
 บริหารธุรกิจ
5 6306102356 นายนราวิชญ์ คงเนียม บธ.บ.10
6 6306102302 นายกมล อินธิยศ บธ.บ.10
7 6306102303 นายกฤตมุข อธิปัญญาพันธุ์ บธ.บ.10
8 6306102305 นายกอไผ่ แซ่โค้ว บธ.บ.10
9 6306102324 นายชินวัตร กวินเดโช บธ.บ.10
10 6306102333 นายณัฐวุฒิ ภิระคำ บธ.บ.10
11 6306102350 นายธวัชชัย หนานปินใจ บธ.บ.10
12 6306102363 นายพนธกร จินะโกฏิ บธ.บ.10
13 6306102371 นายฟ้าษิณ ณ ลำพูน บธ.บ.10
14 6306102374 นายภัทรวรรธน์ ตั้งอารมณ์มั่น บธ.บ.10
15 6306102385 นายศักดิพงศ์ ใจทา บธ.บ.10
16 6306102401 นายเสริมชาติ อินทะนาม บธ.บ.10
17 6306102409 นายอรุณฉาย วิจิตร์ชยังกูร บธ.บ.10
18 6306102417 นางสาวภัทรนันท์ พ่อไชยราช บธ.บ.10
19 6306102411 นางสาววรรณสา สีดำ บธ.บ.10
20 6306102309 นางสาวจริยาสิริ แถวกระโทก บธ.บ.10
21 6306102316 นางสาวเจนจิรา ปุ้มแสง บธ.บ.10
22 6306102318 นางสาวชเนตตรี นาเมืองรักษ์ บธ.บ.10
23 6306102408 นางสาวอริสรา ศรีสุวรรณ์ บธ.บ.10
24 6306102399 นางสาวสุภัชชา ผินผัน บธ.บ.10
25 6306102397 นางสาวสุพรรนิศา สิงห์หาญ บธ.บ.10
26 6306102393 นางสาวสุทินา ไทยเดชา บธ.บ.10
27 6306102364 นางสาวพนัชกร นาชะ บธ.บ.10
28 6306102341 นางสาวทิพย์วรรณ เอี่ยมรอด บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
29 6312106313 นายธนิสร มงคลไชยเจริญ วท.บ.10
30 6312106314 นายธีรพงษ์ เถื่อนแท้ วท.บ.10
31 6312106311 นายธนดล บำรุงเพชร วท.บ.10
32 6312106310 นายณัฐชนน ใสหยด วท.บ.10
33 6312106305 นายจาฏุพัจน์ พิมพ์ชาติ วท.บ.10
34 6312106320 นายบุญมี แน่นอุดร วท.บ.10
35 6312106328 นายวีรภัทร ปิ่นปั่น วท.บ.10
36 6312106331 นายสาคร เกตุแสนลี วท.บ.10
37 6312106337 นางสาวจันทรรัตน์ ชัยสวัสดิ์ วท.บ.10
38 6312106309 นางสาวณัฏฐณิชา สิงห์ชัย วท.บ.10
39 6312106319 นางสาวนฤวร หอมพญา วท.บ.10
40 6312106326 นางสาววนัสนันท์ คีรีแสนภูมิ วท.บ.10
41 6312106327 นางสาววิริยา แอคำ วท.บ.10
42 6312106338 นายชลัช ก่ำศรี วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
43 6222101361 นางสาวนัทริกา จินะกาศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
44 6222101309 นายกันตพงษ์ เลาหาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
45 6222101367 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญมาตุ้ย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
46 6222101406 นายวรานนท์ นนท์ศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47