เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301105329 นางสาวสัณห์ฤทัย ฟักทองอยู่ วท.บ.10
2 6301105328 นางสาวสรัญญา แก้วเทศ วท.บ.10
3 6301105334 นายวรเมธ เครือวัลย์ วท.บ.10
4 6301105303 นายกรภัทร์ ตุ่นโนจา วท.บ.10
5 6301105307 นายจิตรกานต์ ทองดี วท.บ.10
6 6301105309 นายชลภัทร รอสูงเนิน วท.บ.10
7 6301105314 นายตะวัน ลองจำนงค์ วท.บ.10
8 6301105316 นายธนากร เกียรตินพคุณ วท.บ.10
9 6301105320 นายพีรณัฐ กาฬภักดี วท.บ.10
10 6301105324 นายวรวุฒิ พลอยขาว วท.บ.10
11 6301105336 นางสาวเปรมกมล ธุระวรณ์ วท.บ.10
12 6301105335 นางสาวสุกัญญา สงวนกลิ่น วท.บ.10
13 6301105301 นางสาวกชกร ดำสงค์ วท.บ.10
14 6301105305 นางสาวกัญญาณัฐ มีสมวัฒน์ วท.บ.10
15 6301105319 นางสาวฝนมณี สามสาลี วท.บ.10
16 6301105338 นายวรรัญญู ใหม่ตาคำ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
17 6204103309 นางสาวมานิตา วงค์ปะละ วท.บ.10
18 6204103313 นายธีรเดช สุขป้อม วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
19 6305101395 นางสาววิมลพร มังคละแสน ร.บ.10
20 6305101397 นางสาววีรดา ท้าวศิริ ร.บ.10
21 6305101380 นางสาวภัทรวดี แสนปงผาบ ร.บ.10
22 6305101367 นางสาวพจวรรณ ภิระลัย ร.บ.10
23 6305101331 นางสาวณัฐธิดา ด้วงวิเศษ ร.บ.10
24 6305101326 นางสาวฐิติมา อุตโรกุล ร.บ.10
25 6305101318 นางสาวชนนิกานต์ แซ่แต้ ร.บ.10
26 6305101311 นางสาวจิดาภา บำรุงเจียม ร.บ.10
27 6305101418 นายอนุวัฒน์ วรรณเสน ร.บ.10
28 6305101416 นายอธิบดี แสนใจบาล ร.บ.10
29 6305101415 นายหัสดินทร์ ใจอะโน ร.บ.10
30 6305101358 นายประเสริฐ ชาตรีวินิจทอง ร.บ.10
31 6305101355 นายปกรณ์ สิงห์ปัญญา ร.บ.10
32 6305101347 นายนพรัตน์ ศรีหนองฮ่าง ร.บ.10
33 6305101342 นายธนบดี วัชรพลางกูร ร.บ.10
34 6305101401 นายศิริชัย ทวีศักดิ์บวรกุล ร.บ.10
35 6305101389 นายยุทธภัณฑ์ มานาบุญ ร.บ.10
36 6305101385 นายภูวดล ชัยกาวิล ร.บ.10
37 6305101379 นายพุทธกานต์ จุติไพรร่มใจจริง ร.บ.10
38 6305101370 นายพรรษกร ใจสม ร.บ.10
39 6305101366 นายพงศ์พิทักษ์ วังธิยอง ร.บ.10
40 6305101362 นายปารย์คณิน เอี่ยมสมบัติ ร.บ.10
41 6305101306 นายกิตติศักดิ์ ไชยมงคล ร.บ.10
42 6305101433 นายพีรวิทญ์ พินเรา ร.บ.10
43 6305101407 นางสาวสิริกัญญา คำจันทร์ ร.บ.10
44 6305101409 นางสาวสุนิตา แก้วสาร ร.บ.10
45 6305101410 นางสาวสุพัตรา อินนวน ร.บ.10
46 6305101425 นางสาวอัจฉราพร ดวงดี ร.บ.10
47 6305101384 นางสาวภาวิดา มูลเงิน ร.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
48 6315123344 นายเจตนิพัทธ์ เลสัก วศ.บ.10
49 6315123345 นายดนุสรณ์ หมื่นอภัย วศ.บ.10
50 6315123347 นายพิสิทธิ์ สีม่วง วศ.บ.10
51 6315123313 นายธีรดนย์ ดวงไทย วศ.บ.10
52 6315123323 นายพฤกษ์ ปัทมานุช วศ.บ.10
53 6315123348 นายวริทธิ์ธร แพงเจริญ วศ.บ.10
54 6315123334 นายสมหวัง กล่อมดวงใจ วศ.บ.10
55 6315123338 นายอัศวราช เกิดผล วศ.บ.10
56 6315123339 นายอัษฎาวุฒิ คำแสน วศ.บ.10
57 6315123335 นางสาวสุธาสินี เชี่ยวชาญพฤกษา วศ.บ.10
58 6315123326 นายภาณุพงษ์ ถังสูงเนิน วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47