เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301125332 นางสาวมาลีวัลย์ ยาวิชัย วท.บ.10
2 6301125333 นางสาวรวี ขุนลาว วท.บ.10
3 6301125350 นายกิตติธร จันทร์มา วท.บ.10
4 6301125353 นายพีรพัฒน์ โรจนปกรณ์ วท.บ.10
5 6301125348 นายอัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว วท.บ.10
6 6301125304 นายกิตติพร ดวนใหญ่ วท.บ.10
7 6301125312 นายชิติพัทธ์ รัตนชัยประสิทธิ์ วท.บ.10
8 6301125325 นายชัชวิทย์ พฤกษ์ภิรมย์รัก วท.บ.10
9 6301125331 นายภูริวิทย์ พรหมตัน วท.บ.10
10 6301125339 นายศิวัช ทวิติยกุล วท.บ.10
11 6301125340 นายศุภณัฏ ทองมี วท.บ.10
12 6301125342 นายสหรัฐ ผลชูศรี วท.บ.10
13 6301125343 นายสุขุมพันธ์ พยาราช วท.บ.10
14 6301125310 นางสาวชัญญา น้ำวน วท.บ.10
15 6301125311 นางสาวชิดชนก ส่างสุ วท.บ.10
16 6301125328 นางสาวพิชชา ผัด วท.บ.10
17 6301125344 นางสาวสุพิชญา จันทร์จู วท.บ.10
18 6301125338 นางสาวศสิประภา พาวิชา วท.บ.10
19 6301125337 นางสาวศศิธร คำปวง วท.บ.10
20 6301125360 นายวิศวรรษ สืบสอน วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
21 6104103343 นางสาวอาศิตา รังสรรค์ วท.บ.10
22 6204101344 นายรฐพล ดวงชื่น วท.บ.10
23 6204101358 นายสิทธินันท์ ศิริจันทร์ วท.บ.10
24 6204101310 นายจิรวัฒน์ โปธา วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
25 6306104312 นางสาวนภสร ก๋งอุบล บธ.บ.10
26 6306104328 นางสาวศิริวิภา ทองสุข บธ.บ.10
27 6306104308 นายธนะพัฒน์ สกุลทับ บธ.บ.10
28 6306104314 นายพัฐจักร ปัญญ์อภิลักษณ์ บธ.บ.10
29 6306104310 นางสาวธัญรดา ณ มณี บธ.บ.10
30 6306104322 นางสาวจณิสตา วงศ์ศรีวิชัย บธ.บ.10
31 6306104325 นางสาวอรทัย สายคำดี บธ.บ.10
32 6306104309 นางสาวธัญญลักษณ์ จอมวุฒิ บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
33 6210101301 นางสาวกนกวรรณ โกสุมภ์ วท.บ10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
34 6219102503 นางสาวชนิกานต์ เงินเลิศสกุล ภ.สถ.บ.10
35 6219102517 นางสาวปชิตา แก้วสิงขรณ์ ภ.สถ.บ.10
36 6219102510 นายธนาธร ชำนาญ ภ.สถ.บ.10
37 6219102528 นายศตวรรษ จันดา ภ.สถ.บ.10
38 6219102519 นางสาวปัณฑิตา บุญศรี ภ.สถ.บ.10
39 6219102523 นางสาวพัชรพร แสงรัชตินันท์ ภ.สถ.บ.10
40 6219102516 นางสาวเบญญภา เกตุแก้ว ภ.สถ.บ.10
41 6219102526 นางสาวรุ้งตะวัน บุญพร้อม ภ.สถ.บ.10
42 6219102504 นางสาวฐิตารีย์ ชลิตเลิศรัตน์ ภ.สถ.บ.10
43 6219102513 นางสาวนภัสสร ทองมูล ภ.สถ.บ.10
44 6219102506 นางสาวณัฐริกา เต็มบางงอน ภ.สถ.บ.10
45 6219102514 นางสาวนิษิตา สุบิดา ภ.สถ.บ.10
46 6219102522 นายพงศพล ศรีบุญเรือง ภ.สถ.บ.10
47 6219102521 นายปิยภัทร์ แซะตุ ภ.สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47