เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301122057 นายวรโชติ ป่าไม้งาม วท.บ.10
2 6301122060 นายวรากร กันทะสอน วท.บ.10
3 6301122062 นายวราวุธ คลองรั้ว วท.บ.10
4 6301122063 นายวิษณุ ประมูลทรัพย์ วท.บ.10
5 6301122066 นายศิวกร ดำกลึง วท.บ.10
6 6301122070 นายสุรชาติ จันเป็ง วท.บ.10
7 6301122072 นายอดิศร โนนนอก วท.บ.10
8 6301122074 นายอรุณ มุละสิวะ วท.บ.10
9 6301122076 นายอาภากร สำแดงภัย วท.บ.10
10 6301125344 นางสาวสุพิชญา จันทร์จู วท.บ.10
11 6301125338 นางสาวศสิประภา พาวิชา วท.บ.10
12 6301125337 นางสาวศศิธร คำปวง วท.บ.10
13 6301125336 นางสาววันทนา เครือทัต วท.บ.10
14 6301125335 นางสาววรัญญา หล้าคอม วท.บ.10
15 6301125333 นางสาวรวี ขุนลาว วท.บ.10
16 6301125332 นางสาวมาลีวัลย์ ยาวิชัย วท.บ.10
17 6301125329 นางสาวเพ็ญพร จันทพูล วท.บ.10
18 6301125328 นางสาวพิชชา ผัด วท.บ.10
19 6301125327 นางสาวพัชริญา ภิราราม วท.บ.10
20 6301125326 นางสาวพรลภัส ฟูสอน วท.บ.10
21 6301125321 นางสาวนิศารัตน์ ศรีสุทัศน์ วท.บ.10
22 6301125315 นางสาวฐิติพร เกษตรสุขใจ วท.บ.10
23 6301125311 นางสาวชิดชนก ส่างสุ วท.บ.10
24 6301125310 นางสาวชัญญา น้ำวน วท.บ.10
25 6301125309 นางสาวชฎาภรณ์ ตาบุญ วท.บ.10
26 6301125302 นางสาวกานต์ธีรา คาลี วท.บ.10
27 6301125349 นางสาวอาภัสรา ฤทธิ์มาศ วท.บ.10
28 6301125347 นางสาวออมสิน ปินคำ วท.บ.10
29 6301125357 นางสาววรรณวิสา ราชปรีชายุทธ วท.บ.10
30 6301125356 นางสาววนิดา จะที วท.บ.10
31 6301125343 นายสุขุมพันธ์ พยาราช วท.บ.10
32 6301125342 นายสหรัฐ ผลชูศรี วท.บ.10
33 6301125341 นายสรรค์โสภาคย์ หลัดโส๊ะ วท.บ.10
34 6301125340 นายศุภณัฏ ทองมี วท.บ.10
35 6301125339 นายศิวัช ทวิติยกุล วท.บ.10
36 6301125334 นายวรรษชล นนทโคตร วท.บ.10
37 6301125331 นายภูริวิทย์ พรหมตัน วท.บ.10
38 6301125330 นายภูริวัฒน์ ปรีดี วท.บ.10
39 6301125325 นายพงศกร พัฒนากุล วท.บ.10
40 6301125324 นายปวเรศ นามะเสน วท.บ.10
41 6301125323 นายปวริศ บุญเพิ่ม วท.บ.10
42 6301125322 นายประสิทธิ์ ยาวิละ วท.บ.10
43 6301125320 นายธณธร คำภีระ วท.บ.10
44 6301125318 นายณัฐพงษ์ ศรีวิชัย วท.บ.10
45 6301125317 นายณัฐพงศ์ มณเฑียรรัตน์ วท.บ.10
46 6301125316 นายฐิติพันธ์ จันต๊ะวงค์ วท.บ.10
47 6301125313 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน วท.บ.10
48 6301125312 นายชิติพัทธ์ รัตนชัยประสิทธิ์ วท.บ.10
49 6301125307 นายจิรพนธ์ ทองแก้ว วท.บ.10
50 6301125306 นายคุณากร บดีรัฐ วท.บ.10
51 6301125305 นายเกริกพล พิทาคำ วท.บ.10
52 6301125304 นายกิตติพร ดวนใหญ่ วท.บ.10
53 6301125348 นายอัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว วท.บ.10
54 6301125353 นายพีรพัฒน์ โรจนปกรณ์ วท.บ.10
55 6301125350 นายกิตติธร จันทร์มา วท.บ.10
56 6301125360 นายวิศวรรษ สืบสอน วท.บ.10
57 6301122005 นางสาวกิตติมา มณีวงษ์ วท.บ.10
58 6301122009 นางสาวขวัญจิรา โพเก วท.บ.10
59 6301122012 นางสาวชมพูนิกข์ แสงมณี วท.บ.10
60 6301122016 นางสาวฐิติมา มูลตรี วท.บ.10
61 6301122018 นางสาวณัฐฐ์ริษสา วงษ์เจริญ วท.บ.10
62 6301122019 นางสาวณัฐธิชา พงษ์แสงสุริยะ วท.บ.10
63 6301122036 นางสาวปณิตา หมานปุเต๊ะ วท.บ.10
64 6301122037 นางสาวปภัสสร กลุ่มบ้านหัน วท.บ.10
65 6301122039 นางสาวปริญานันท์ แพงแก้ว วท.บ.10
66 6301122077 นางสาวอุไรวรรณ มาโต วท.บ.10
67 6301122079 นางสาวพัชราภรณ์ ไพฑูรย์ วท.บ.10
68 6301122043 นางสาวพรทิพา คำทำ วท.บ.10
69 6301122044 นางสาวพรรพิรา จันทะชาติ วท.บ.10
70 6301122046 นางสาวพิชญ์สินี สิทธิศักดิ์ วท.บ.10
71 6301122049 นางสาวเมตตา ปานทสูตร วท.บ.10
72 6301122050 นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่หาญ วท.บ.10
73 6301122051 นางสาวรัชณีกร จำปา วท.บ.10
74 6301122052 นางสาวรัตติกร ดอกป๋อ วท.บ.10
75 6301122053 นางสาวรัตติยา ต่อมคำ วท.บ.10
76 6301122054 นางสาวรัตนาภรณ์ พรศิริโสภา วท.บ.10
77 6301122058 นางสาววรดา ปัญญาบุญ วท.บ.10
78 6301122059 นางสาววรรณวิทู วิเศษปัสสา วท.บ.10
79 6301122061 นางสาววราพร สะอาดชัยกุล วท.บ.10
80 6301122064 นางสาวศลิตา ปองพัฒนาทรัพย์ วท.บ.10
81 6301122065 นางสาวศิริพร โพธิ์ภักดิ์ วท.บ.10
82 6301122067 นางสาวสมฤดี นิยมทอง วท.บ.10
83 6301122069 นางสาวสุมินตรา กรกิ่ง วท.บ.10
84 6301122073 นางสาวอภัสรา ธุระกิจ วท.บ.10
85 6301122075 นางสาวอรุณยุพา พรมเพียร วท.บ.10
86 6301122003 นายกิตติธัช ต้นโนนเชียง วท.บ.10
87 6301122004 นายกิตติธัช อมรเลิศวิทย์ วท.บ.10
88 6301122006 นายกีรติ นิคมไพบูลย์ วท.บ.10
89 6301122007 นายเกียรติศักดิ์ บัวดำ วท.บ.10
90 6301122008 นายโกเมศ บุญเกตุ วท.บ.10
91 6301122010 นายจักรพงษ์ ศรีอำนวยโชค วท.บ.10
92 6301122011 นายจิรโชติ อุทัย วท.บ.10
93 6301122013 นายชำนาญ ศรีคำวัง วท.บ.10
94 6301122014 นายชำนิ ศรีคำวัง วท.บ.10
95 6301122015 นายชีวัธนัย ยะอนันต์ วท.บ.10
96 6301122017 นายฐิติศักดิ์ แสงเจือ วท.บ.10
97 6301122020 นายณัฐพล ชัยสม วท.บ.10
98 6301122021 นายตะวัน เทียนเงิน วท.บ.10
99 6301122022 นายธนกร กาญจนะ วท.บ.10
100 6301122025 นายธนวัฒน์ น้อยติ๊บ วท.บ.10
101 6301122026 นายธนาพร อนันต์ วท.บ.10
102 6301122027 นายธนาวุฒิ ปู่เที่ยง วท.บ.10
103 6301122028 นายธวัชชัย ปานสงค์ วท.บ.10
104 6301122029 นายธีรภัทร์ วงษ์แก้ว วท.บ.10
105 6301122030 นายธีรภัทร วงษ์เวทเทวันท์ วท.บ.10
106 6301122031 นายนนทชัย ฉันทะ วท.บ.10
107 6301122032 นายนริศ พระวิเศษ วท.บ.10
108 6301122033 นายบรรณ ตีรพิสุทธิ์ วท.บ.10
109 6301122034 นายปกรณ์ ศรีวรรณุ วท.บ.10
110 6301122035 นายปฐมพร ไชยรัตน์ วท.บ.10
111 6301122038 นายประชา เจริญวงศ์เกียรติ วท.บ.10
112 6301122040 นายปวินท์ วงศ์ละคร วท.บ.10
113 6301122078 นายปฎิภาณ ปฎิมินทร์ วท.บ.10
114 6301122080 นายอนิรุท บุญสาร วท.บ.10
115 6301122042 นายพงศกร มั่งมูล วท.บ.10
116 6301122045 นายพิจิตร นิธิทวีคูณ วท.บ.10
117 6301122047 นายพิเชษฐ์ นาสวนจำรัส วท.บ.10
118 6301122048 นายพิษณุพงศ์ ธิใจเงิน วท.บ.10
119 6301122055 นายวงค์เทพ ชัยบุญแก้ว วท.บ.10
120 6301122056 นายวรเชษฐ์ ธารหอมชื่น วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
121 6104103310 นางสาวชลลดา สุภาธง วท.บ.10
122 6104103315 นางสาวทิพย์วรรณ ปัตพี วท.บ.10
123 6104103342 นางสาวอัมพร หว่างไม วท.บ.10
124 6104103338 นางสาวอนุชสรา โพธิ์ทอง วท.บ.10
125 6104103303 นางสาวกรณ์กาญจน์ รัชกรณ์พรรณ วท.บ.10
126 6104103311 นางสาวชาริณี นุ่มนิ่ม วท.บ.10
127 6104103343 นางสาวอาศิตา รังสรรค์ วท.บ.10
128 6104103329 นางสาววรรณพร กิจโชคประเสริฐ วท.บ.10
129 6104103314 นางสาวตวิษา ปังสกุลยานนท์ วท.บ.10
130 6204101346 นางสาวรัตนาพร บุตรวงศ์ วท.บ.10
131 6204101349 นางสาวศตพร ทองสกุล วท.บ.10
132 6204101348 นางสาววิภาวี เครื่องพนัด วท.บ.10
133 6204101336 นางสาวพิมพ์ประภา ชามะรัตน์ วท.บ.10
134 6204101342 นางสาวมนทกานต์ แก้วโต วท.บ.10
135 6204101352 นายศิลาดล ประคองธนะพันธุ์ วท.บ.10
136 6204101351 นายศิริวุฒิ ภูวนาสันติ วท.บ.10
137 6204101318 นายธนโชติ พงษ์ปัญญา วท.บ.10
138 6204101320 นายธีระวัฒน์ เลาว้าง วท.บ.10
139 6204101310 นายจิรวัฒน์ โปธา วท.บ.10
140 6204101343 นายเมฆินทร์ จีนะวรรณ วท.บ.10
141 6204101331 นายปรีดา สดศรีทอง วท.บ.10
142 6204101344 นายรฐพล ดวงชื่น วท.บ.10
143 6204101302 นายกรเกียรติ จันทร์ต๊ะนิต วท.บ.10
144 6204101314 นายณัฐกร มอเมือง วท.บ.10
145 6204101312 นายชาญสิริ บุญจันทร์ วท.บ.10
146 6204101364 นายอานนท์ แซ่เฮ้ง วท.บ.10
147 6204101309 นายจารุวัฒน์ เเต่งนวล วท.บ.10
148 6204101311 นายชยพล ลาภเปี่ยม วท.บ.10
149 6204101358 นายสิทธินันท์ ศิริจันทร์ วท.บ.10
150 6204101315 นายณัฐกิตติ์ หงษ์ทอง วท.บ.10
151 6204101322 นายนรภัทร แคว้งใจ วท.บ.10
152 6204101354 นายสรสิช ไชยราษฎร์ วท.บ.10
153 6204101347 นายวรพล ใจดี วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
154 6306104317 นางสาวมานิตา นิลลออ บธ.บ.10
155 6306104310 นางสาวธัญรดา ณ มณี บธ.บ.10
156 6306104315 นางสาวพรธวัล คำทิพย์ บธ.บ.10
157 6306104313 นางสาวปภาวี เป็งคำวัน บธ.บ.10
158 6306104312 นางสาวนภสร ก๋งอุบล บธ.บ.10
159 6306104311 นางสาวธัญเรศ วงศ์วรมัยกุล บธ.บ.10
160 6306104328 นางสาวศิริวิภา ทองสุข บธ.บ.10
161 6306104322 นางสาวจณิสตา วงศ์ศรีวิชัย บธ.บ.10
162 6306104323 นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม บธ.บ.10
163 6306104325 นางสาวอรทัย สายคำดี บธ.บ.10
164 6306104318 นางสาววชิรญาณ์ พันแสง บธ.บ.10
165 6306104319 นางสาววรนุช วีจันทร์ บธ.บ.10
166 6306104301 นางสาวกัญญ์วรา ทิวาวงษ์ บธ.บ.10
167 6306104302 นางสาวกัญญาณัฐ พวงจันทร์ บธ.บ.10
168 6306104303 นางสาวกุลนิษฐ ล่ำสวย บธ.บ.10
169 6306104304 นางสาวเกวลิน ละคำลือ บธ.บ.10
170 6306104305 นางสาวจิดาภา เรืองขำ บธ.บ.10
171 6206103378 นางสาวฤทัยรัตน์ อย่างคุณธรรม บช.บ.10
172 6206103388 นางสาววิไลวรรณ เกษมบริบูรณ์ บช.บ.10
173 6306104326 นายธนวัฒน์ กันธะวงค์ บธ.บ.10
174 6306104308 นายธนะพัฒน์ สกุลทับ บธ.บ.10
175 6306104314 นายพัฐจักร ปัญญ์อภิลักษณ์ บธ.บ.10
176 6306104306 นางสาวฉิง - บธ.บ.10
177 6306104307 นางสาวณัฐณิชา เปลี่ยนสันเทียะ บธ.บ.10
178 6306104309 นางสาวธัญญลักษณ์ จอมวุฒิ บธ.บ.10
179 6306104316 นางสาวภัทรลภา สุยะการ บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
180 6110101358 นางสาวเพียงฤทัย อินทวิสัย วท.บ10
181 6110101321 นางสาวณัฐกุล มีแท้ วท.บ10
182 6210101319 นางสาวปริฉัตร ปรากฎรัตน์ วท.บ10
183 6210101301 นางสาวกนกวรรณ โกสุมภ์ วท.บ10
184 6210101339 นางสาวสุนันทา สมแก้ว วท.บ10
185 5910101368 นายพฤทธิ์ บุรงค์ วท.บ. (การประมง)10
186 5910101340 นายธนพงษ์ อินชัย วท.บ. (การประมง)10
 เศรษฐศาสตร์
187 6112107308 นางสาวณัฐวิภา มานะยิ่ง ศ.บ.10
188 6112107313 นางสาวพิมลวรรณ หีบแก้ว ศ.บ.10
189 6112107318 นางสาวลลิตา พรมจักร์ ศ.บ.10
190 6112107316 นางสาวภูริชญา สุวรรณศรี ศ.บ.10
191 6112107323 นางสาวไอย์ลดา พรหมพนัส ศ.บ.10
192 6112107322 นางสาวสุรีรัตน์ พุ่มพวง ศ.บ.10
193 6112107309 นางสาวทิพย์สุภา แซ่หว้า ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
194 6214102369 นางสาวมัญณัฎฐ์ รชานนท์ปวงมณี ศศ.บ.10
195 6214102368 นางสาวภัสสร บัวขาว ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
196 6218102339 นางสาวธัญชนิต ผจงภักดีกุล ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
197 6219102519 นางสาวปัณฑิตา บุญศรี ภ.สถ.บ.10
198 6219102503 นางสาวชนิกานต์ เงินเลิศสกุล ภ.สถ.บ.10
199 6219102517 นางสาวปชิตา เเก้วสิงขรณ์ ภ.สถ.บ.10
200 6219102523 นางสาวพัชรพร แสงรัชตินันท์ ภ.สถ.บ.10
201 6219102516 นางสาวเบญญภา เกตุแก้ว ภ.สถ.บ.10
202 6219102526 นางสาวรุ้งตะวัน บุญพร้อม ภ.สถ.บ.10
203 6219102504 นางสาวฐิตารีย์ ชลิตเลิศรัตน์ ภ.สถ.บ.10
204 6219102513 นางสาวนภัสสร ทองมูล ภ.สถ.บ.10
205 6219102506 นางสาวณัฐริกา เต็มบางงอน ภ.สถ.บ.10
206 6219102514 นางสาวนิษิตา สุบิดา ภ.สถ.บ.10
207 6219102521 นายปิยภัทร์ แซะตุ ภ.สถ.บ.10
208 6219102510 นายธนาธร ชำนาญ ภ.สถ.บ.10
209 6219102528 นายศตวรรษ จันดา ภ.สถ.บ.10
210 6219102522 นายพงศพล ศรีบุญเรือง ภ.สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47