เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม24
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 บริหารธุรกิจ
1 6306101426 นางสาวอังค์วรา แซ่ฉั่ว บธ.บ.10
2 6306101387 นายเมธาพัฒน์ อภิธราเลิศธนนท์ บธ.บ.10
3 6306101424 นางสาวอภิญญา ศิริภูมิ บธ.บ.10
4 6306101422 นางสาวอธิษฐาน คำภีระ บธ.บ.10
5 6306101419 นางสาวสุภาวินี ปัญญา บธ.บ.10
6 6306101417 นางสาวสุพิชญาย์ สุปินนะ บธ.บ.10
7 6306101416 นางสาวสุธีธิดา ขันเขียว บธ.บ.10
8 6306101414 นางสาวสุธิดา ประชุมรักษ์ บธ.บ.10
9 6306101413 นางสาวสุธาสินี พิมพิสาร บธ.บ.10
10 6306101405 นางสาวสกุลทิพย์ ศรีนาม บธ.บ.10
11 6306101404 นางสาวศีตลา ไชยมงคล บธ.บ.10
12 6306101402 นางสาวศิริพร งามสุวรรณ บธ.บ.10
13 6306101401 นางสาวศิรินภา โสดอินตา บธ.บ.10
14 6306101400 นางสาวศิรินภรณ์ เล่ห์กล บธ.บ.10
15 6306101399 นางสาวศศิวรรณ ปู่ทอน บธ.บ.10
16 6306101398 นางสาวศศิกานต์ บุญเปี่ยม บธ.บ.10
17 6306101397 นางสาวศศิกานต์ ไชยวงศ์ บธ.บ.10
18 6306101395 นางสาววริยาภรณ์ หล่อประเสริฐกุล บธ.บ.10
19 6306101394 นางสาววราภรณ์ นันตา บธ.บ.10
20 6306101393 นางสาววณิชตา ถาวรวิริยะหิรัญ บธ.บ.10
21 6306101390 นางสาวยุพารัตน์ จินดาธรรม บธ.บ.10
22 6306101385 นางสาวภิญญาพัชญ์ ใจหาญ บธ.บ.10
23 6306101382 นางสาวภัสรา กุลธรดิลก บธ.บ.10
24 6306101380 นางสาวเพียงดาว อินพรม บธ.บ.10
25 6306101379 นางสาวพิมพิศา ทองสุข บธ.บ.10
26 6306101378 นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญาจันทร์ บธ.บ.10
27 6306101375 นางสาวพิชชาภา ตาเมืองมูล บธ.บ.10
28 6306101372 นางสาวพัชรินทร์ ศรีชนะ บธ.บ.10
29 6306101370 นางสาวพัชราภรณ์ นงลัย บธ.บ.10
30 6306101369 นางสาวพัชราภรณ์ ตาเร็ว บธ.บ.10
31 6306101420 นายสุรชัย แข็งแรง บธ.บ.10
32 6306101411 นายสิทธิชัย สิทธิชยาพรกุล บธ.บ.10
33 6306101410 นายสหรัถ จันทร์ปัน บธ.บ.10
34 6306101409 นายสราวุธ ประทุมธา บธ.บ.10
35 6306101408 นายสรวิศ ธีระศิลป์ บธ.บ.10
36 6306101407 นายสรวิศ ดวงตา บธ.บ.10
37 6306101406 นายสมชาย ดวงเดือน บธ.บ.10
38 6306101403 นายศิวศักดิ์ ด้วงสงกา บธ.บ.10
39 6306101392 นายวชิราวุฒิ ป้องกัน บธ.บ.10
40 6306101389 นายยุทธภูมิ ผาสุก บธ.บ.10
41 6306101388 นายยุทธนา ทาชื่นจิตร บธ.บ.10
42 6306101425 นางสาวอรอมล วงศ์คำ บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47