เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม21
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6205105366 นางสาวศรัณย์พร ทะเทพ รป.บ.10
2 6205105344 นางสาวนุชรี เมืองมาละ รป.บ.10
3 6205105348 นางสาวประดิภา อินทอง รป.บ.10
4 6205105368 นางสาวศิริลักษณ์ ตันชะ รป.บ.10
5 6205105321 นางสาวณัฎฐริดา บุญวงค์ รป.บ.10
6 6205105407 นางสาวศิรินารถ ยวงเงิน รป.บ.10
7 6205105367 นางสาวศศิพิมพ์ พรมสุวรรณ์ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
8 6206105319 นางสาวณัฐธิยา สุขจิตร บธ.บ.10
9 6306101447 นายนวพล บุญล้ำ บธ.บ.10
10 6306101437 นายไชยธรณ์ กาดำ บธ.บ.10
11 6306101442 นายสุทจิรานุทักษ์ ไชยวงค์ บธ.บ.10
12 6306101445 นายอดิศักดิ์ สุดเฉลียว บธ.บ.10
13 6306101449 นางสาวปาณิศา ทรงเจริญกุล บธ.บ.10
14 6206101440 นางสาววรรณิภา ศรีคำมา บธ.บ.10
15 6306101438 นางสาวนาฎนารี ของงาม บธ.บ.10
16 6306101439 นางสาวภัทรนันท์ รัตนนิรมลสกุล บธ.บ.10
17 6306101440 นางสาวมัศยา แสงธิ บธ.บ.10
18 6306101443 นางสาวสุธิดา อุบลจินดา บธ.บ.10
19 6306101446 นางสาวอาทิตยา รัตนพงศ์ บธ.บ.10
20 6206105315 นางสาวพิชญา ช้อยเครือ บธ.บ.10
21 6206105313 นางสาวพราวพรรณ เมืองทอง บธ.บ.10
22 6206105316 นางสาวภัคจีรา แสนคำ บธ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
23 6214101314 นางสาวจิดาพร เณรแตง ศศ.บ.10
24 6214101356 นางสาววรปีร์ สุวรรณทัต ศศ.บ.10
25 6214101313 นางสาวจารุพักตร์ นพศรี ศศ.บ.10
26 6214101317 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีอุทยาน ศศ.บ.10
27 6214101373 นางสาวอิชฌนา บุญสมหมาย ศศ.บ.10
28 6214101348 นางสาวพิชามญธุ์ อ่อนแก้ว ศศ.บ.10
29 6214101359 นางสาวศิวาพร ปันดอนตอง ศศ.บ.10
30 6214101322 นายชรันดร์ กระแสร์สาย ศศ.บ.10
31 6214101347 นายพาทิศ แก่นจันทร์ ศศ.บ.10
32 6214101358 นายศิรากร เครือพิมาย ศศ.บ.10
33 6214101326 นายณัฐพงศ์ มะโนเสาร์ ศศ.บ.10
34 6214101328 นายณัฐพล คำปาเชื้อ ศศ.บ.10
35 6214101361 นายสมภพ บุญมาสุ ศศ.บ.10
36 6214101316 นางสาวจิราภรณ์ ทลทอง ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47