เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม16
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6306102353 นางสาวธีรกานต์ วงศา บธ.บ.10
2 6306102302 นายกมล อินธิยศ บธ.บ.10
3 6306102349 นางสาวธมนวรรณ เกตุมณี บธ.บ.10
4 6306102346 นางสาวธนัชชา สระทองคลื่น บธ.บ.10
5 6306102345 นางสาวธนรัตน์ กุลมอญ บธ.บ.10
6 6306102342 นางสาวทิพวรรณ ตั้งเพียร บธ.บ.10
7 6306102341 นางสาวทิพย์วรรณ เอี่ยมรอด บธ.บ.10
8 6306102340 นางสาวทักษิณา มะโนพันธ์ บธ.บ.10
9 6306102339 นางสาวเต็มสิริ กองคำ บธ.บ.10
10 6306102336 นางสาวดวงพร ศรีสุพรรณสุทธิ บธ.บ.10
11 6306102334 นางสาวดรัลพร จมรมงคลพิไล บธ.บ.10
12 6306102330 นางสาวณัฐกานต์ ล้วนสุคนธ์ บธ.บ.10
13 6306102329 นางสาวณัฐกานต์ ใบบอกบุญ บธ.บ.10
14 6306102328 นางสาวฐิติมา อินทร์สารีย์ บธ.บ.10
15 6306102323 นางสาวชาลีรัตน์ จันการ บธ.บ.10
16 6306102319 นางสาวชลธิชา บุญปราณีวงศ์ บธ.บ.10
17 6306102318 นางสาวชเนตตรี นาเมืองรักษ์ บธ.บ.10
18 6306102316 นางสาวเจนจิรา ปุ้มแสง บธ.บ.10
19 6306102314 นางสาวจิรภิญญา หมวดคง บธ.บ.10
20 6306102313 นางสาวจิตรลดา ถนอมใจ บธ.บ.10
21 6306102309 นางสาวจริยาสิริ แถวกระโทก บธ.บ.10
22 6306102306 นางสาวกัลยาณี ดีวิเศษ บธ.บ.10
23 6306102354 นายธีรเดช เกิดสันติสุข บธ.บ.10
24 6306102350 นายธวัชชัย หนานปินใจ บธ.บ.10
25 6306102348 นายธนาพัฒน์ เพชรหทัยกุล บธ.บ.10
26 6306102347 นายธนาคาร พลีพรม บธ.บ.10
27 6306102344 นายธนพล วงษ์ภา บธ.บ.10
28 6306102343 นายธงชัย พูนทิพย์ บธ.บ.10
29 6306102338 นายต้นน้ำ เด่นดี บธ.บ.10
30 6306102337 นายต้นข้าว พิมขนิษฐ บธ.บ.10
31 6306102333 นายณัฐวุฒิ ภิระคำ บธ.บ.10
32 6306102331 นายณัฐเกียรติ วัชรสุทธากุล บธ.บ.10
33 6306102326 นายฐิติกร เมืองคำ บธ.บ.10
34 6306102324 นายชินวัตร กวินเดโช บธ.บ.10
35 6306102322 นายชาญวิทย์ ยานะ บธ.บ.10
36 6306102321 นายชาญณรงค์ คุ้มปรางค์ บธ.บ.10
37 6306102315 นายจิระพงศ์ แจ้งน้อย บธ.บ.10
38 6306102305 นายกอไผ่ แซ่โค้ว บธ.บ.10
39 6306102303 นายกฤตมุข อธิปัญญาพันธุ์ บธ.บ.10
40 6306102352 นางสาวธาวิตา มินทขัติ บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47