เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม10
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6305101420 นางสาวอภิญญา พัฒน์ธิพงษ์ ร.บ.10
2 6305101362 นายปารย์คณิน เอี่ยมสมบัติ ร.บ.10
3 6305101413 นางสาวสุวิดา บุญใส ร.บ.10
4 6305101412 นางสาวสุภัสสรา ศรีมอยน้อย ร.บ.10
5 6305101411 นางสาวสุพิชชา บัวพันธ์ ร.บ.10
6 6305101410 นางสาวสุพัตรา อินนวน ร.บ.10
7 6305101409 นางสาวสุนิตา แก้วสาร ร.บ.10
8 6305101407 นางสาวสิริกัญญา คำจันทร์ ร.บ.10
9 6305101403 นางสาวศุภรัตน์ ทวีเลิศวุฒิกุล ร.บ.10
10 6305101402 นางสาวศิริญญา บิดาคำ ร.บ.10
11 6305101400 นางสาวศศิวิมล สุจาแสน ร.บ.10
12 6305101399 นางสาวศศิกานต์ ฟักแก้ว ร.บ.10
13 6305101398 นางสาววีราดา อยู่เอม ร.บ.10
14 6305101397 นางสาววีรดา ท้าวศิริ ร.บ.10
15 6305101395 นางสาววิมลพร มังคละแสน ร.บ.10
16 6305101394 นางสาววาสนา หลวงอภิรักษ์ ร.บ.10
17 6305101393 นางสาววัลภา แลวฤทธิ์ ร.บ.10
18 6305101391 นางสาวรัตนาวดี นิลวัฒน์ ร.บ.10
19 6305101384 นางสาวภาวิดา มูลเงิน ร.บ.10
20 6305101381 นางสาวภัทราพร สอนเสนา ร.บ.10
21 6305101380 นางสาวภัทรวดี แสนปงผาบ ร.บ.10
22 6305101378 นางสาวพิชยดา จันทร์แก้ว ร.บ.10
23 6305101377 นางสาวพิชญา ภัทรบรรพต ร.บ.10
24 6305101375 นางสาวพัชริฎา ต๊ะเป็ง ร.บ.10
25 6305101374 นางสาวพลอยสุรีย์ สายบุญเรือง ร.บ.10
26 6305101373 นางสาวพลอยวรินทร์ คงนุ่น ร.บ.10
27 6305101372 นางสาวพรสรวง สอาดศรี ร.บ.10
28 6305101371 นางสาวพรวิไล หล้าจู ร.บ.10
29 6305101369 นางสาวพรนภา บัวลี ร.บ.10
30 6305101368 นางสาวพรทิพา พรหมถา ร.บ.10
31 6305101367 นางสาวพจวรรณ ภิระลัย ร.บ.10
32 6305101365 นางสาวเปรมยุดา วัฒกีเจริญ ร.บ.10
33 6305101364 นางสาวปิยพัชร เสี่ยงสอาด ร.บ.10
34 6305101363 นางสาวปาริชาติ สุขสมโชติ ร.บ.10
35 6305101361 นางสาวปาจรีย์ จะแจ้ง ร.บ.10
36 6305101418 นายอนุวัฒน์ วรรณเสน ร.บ.10
37 6305101416 นายอธิบดี แสนใจบาล ร.บ.10
38 6305101415 นายหัสดินทร์ ใจอะโน ร.บ.10
39 6305101414 นายสุวิทย์ เทพมา ร.บ.10
40 6305101408 นายสิริวัฒน์ เลิศธนวิรัตน์ ร.บ.10
41 6305101406 นายสิทธิโชค ผิวทน ร.บ.10
42 6305101405 นายสิทธิกร ดู่คำ ร.บ.10
43 6305101401 นายศิริชัย ทวีศักดิ์บวรกุล ร.บ.10
44 6305101392 นายวัชรพล แสนภักดี ร.บ.10
45 6305101389 นายยุทธภัณฑ์ มานาบุญ ร.บ.10
46 6305101388 นายยศพนธ์ พันธวัฒน์ ร.บ.10
47 6305101387 นายเมธาวี สารพัตร ร.บ.10
48 6305101386 นายมงคล ทองพิมพ์ ร.บ.10
49 6305101385 นายภูวดล ชัยกาวิล ร.บ.10
50 6305101383 นายภานุเดช กองวี ร.บ.10
51 6305101382 นายภาครินท์ พนมนิเวศน์ ร.บ.10
52 6305101379 นายพุทธกานต์ จุติไพรร่มใจจริง ร.บ.10
53 6305101370 นายพรรษกร ใจสม ร.บ.10
54 6305101366 นายพงศ์พิทักษ์ วังธิยอง ร.บ.10
55 6305101419 นางสาวอภิชญา ข้าวหอมหาง ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47