เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม8
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102419 นางสาวสรินยา ปวริศร วท.บ.10
2 6301102362 นายนิติ พรสมบูรณ์ศรี วท.บ.10
3 6301102393 นางสาวรวินันทร์ คุ้มศิริ วท.บ.10
4 6301102391 นางสาวเมธินี สิงห์สู่ วท.บ.10
5 6301102372 นางสาวปิยาภัสร์ เจริญสลุง วท.บ.10
6 6301102374 นายพงษ์ภิวัฒน ชะนะภู วท.บ.10
7 6301102371 นายปิยวัตน์ ศรีโยธา วท.บ.10
8 6301102361 นายนัฐวุฒิ ศรีสรรค์ วท.บ.10
9 6301102416 นางสาวสนธิยา อริยโกมุท วท.บ.10
10 6301102413 นางสาวศิวปรียา อำพันธ์ วท.บ.10
11 6301102411 นางสาวศศิกานต์ อัสพันธ์ วท.บ.10
12 6301102402 นางสาววรัญญา แสนวงษา วท.บ.10
13 6301102401 นางสาววรรณพร แจ่มเลิศ วท.บ.10
14 6301102398 นางสาววนันญา ตาลำ วท.บ.10
15 6301102397 นางสาวลออรัตน์ บุญโตนด วท.บ.10
16 6301102396 นางสาวรุ่งอรุณ บวรเกษตร วท.บ.10
17 6301102394 นางสาวรักษิณา ไชยสิทธิ์ วท.บ.10
18 6301102392 นางสาวรมิตา ปากองวัน วท.บ.10
19 6301102389 นางสาวมัลลิกา ก๋งฉิน วท.บ.10
20 6301102383 นางสาวภัททิยา เค็มมาก วท.บ.10
21 6301102379 นางสาวพริ้มเพรา ธูปประโคม วท.บ.10
22 6301102377 นางสาวพรพรรณ นามวงษา วท.บ.10
23 6301102376 นางสาวพรนภา ถึงเป้ วท.บ.10
24 6301102368 นางสาวปณิดา ปัญญาดิบวงศ์ วท.บ.10
25 6301102363 นางสาวนิราวรรณ สุนันตา วท.บ.10
26 6301102414 นายศุภกิจ การมั่งมี วท.บ.10
27 6301102408 นายเวสารัช สารสุวรรณ์ วท.บ.10
28 6301102406 นายวีรพงศ์ สืบศรีวิชัย วท.บ.10
29 6301102400 นายวรเมธ ทวีอภิรดีวุฒิ วท.บ.10
30 6301102385 นายภานุพงษ์ ยิ่งยง วท.บ.10
31 6301102367 นายบูรฉัตร แซ่ท้าว วท.บ.10
32 6301102366 นายบุญธรรม ศักดิ์บำเพ็ญกุล วท.บ.10
33 6301102365 นายบริสุทธิ์ รอดสรรเสริญ วท.บ.10
34 6301102418 นางสาวสมพร พรหมนุช วท.บ.10
35 6301102405 นางสาววิภานันท์ จันทะภา วท.บ.10
36 6301102403 นางสาววริษา อินยานวล วท.บ.10
37 6301102399 นางสาววนัสสิตา เจาะโพ วท.บ.10
38 6301102395 นางสาวรัตนาภรณ์ แปงแก้ว วท.บ.10
39 6301102378 นางสาวพรรณกาญจน์ วังวัล วท.บ.10
40 6301102375 นางสาวพรชิตา ทรายคำ วท.บ.10
41 6301102420 นายสันติภาพ แก้วประดิษฐ์ วท.บ.10
42 6301102417 นายสมชาย พูลเทพ วท.บ.10
43 6301102415 นายสถาพร แตงทอง วท.บ.10
44 6301102410 นายศวัสกร น้อยเสาธง วท.บ.10
45 6301102409 นายศรายุทธ มโนทา วท.บ.10
46 6301102407 นายวีรากร อินทร์ทรา วท.บ.10
47 6301102388 นายภูตะวัน ไชยเลิศ วท.บ.10
48 6301102387 นายภีชาพัช ใจก้อน วท.บ.10
49 6301102386 นายภานุวัศ เพ็ชรแสง วท.บ.10
50 6301102384 นายภัทราวุธ ทิโน วท.บ.10
51 6301102382 นายภวดล โพธิสวัสดิ์ วท.บ.10
52 6301102381 นายพีรพัฒน์ บัวแสน วท.บ.10
53 6301102380 นายพศวัต ชดพรมราช วท.บ.10
54 6301102373 นายพงศ์ภาณิช คะใจ วท.บ.10
55 6301102370 นายประยูรศักดิ์ ทาบัว วท.บ.10
56 6301102369 นายปรเมศวร์ คิดแสวง วท.บ.10
57 6301102364 นายเนติพงษ์ แสนสุขอุดมบุญ วท.บ.10
58 6301102404 นางสาววิภาดา ลุงต๊ะ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47