เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102359 นางสาวนวภรณ์ หลำเคลา วท.บ.10
2 6301102304 นายกฤตภาส สิงหนาท วท.บ.10
3 6301102328 นางสาวชนินาถ โพธิ์ศรี วท.บ.10
4 6301102327 นางสาวชนิตา อินตาพวง วท.บ.10
5 6301102319 นางสาวฆนณัฐ ทองดัง วท.บ.10
6 6301102318 นางสาวคันธนีรา พละเสน วท.บ.10
7 6301102348 นายธนกร อินทุรัตน์ วท.บ.10
8 6301102320 นายจตุพล เพ็งแจ่ม วท.บ.10
9 6301102317 นายไกรครุบฑ์ นามเลย วท.บ.10
10 6301102358 นางสาวนลินญา จอมทะรักษ์ วท.บ.10
11 6301102354 นางสาวธิดารัตน์ โยชพนัส วท.บ.10
12 6301102352 นางสาวธนิษฐา เนาะดู วท.บ.10
13 6301102347 นางสาวเทพปรียา ไกรอาสา วท.บ.10
14 6301102338 นางสาวณัฐนันท์ แก้วกุดเลาะ วท.บ.10
15 6301102331 นางสาวชาลินี อ่อนนางรอง วท.บ.10
16 6301102325 นางสาวจุรีภรณ์ สมุทร วท.บ.10
17 6301102324 นางสาวจุฑามาส วงษ์วิทยา วท.บ.10
18 6301102321 นางสาวจารุวรรณ มามาก วท.บ.10
19 6301102315 นางสาวเกสรา ดาวไธสง วท.บ.10
20 6301102313 นางสาวกิตติมา ภูสดศรี วท.บ.10
21 6301102346 นายเตชากร ดีคำ วท.บ.10
22 6301102345 นายตฤณพรรดิ์ สุทธานุกูล วท.บ.10
23 6301102343 นายดรัณภพ แซ่วื้อ วท.บ.10
24 6301102335 นายฐิติภักดิ์ พรมราช วท.บ.10
25 6301102333 นายไชยชาญ มหาวงษ์ วท.บ.10
26 6301102332 นายโชติรัตน ภาวะโคตร วท.บ.10
27 6301102311 นายกานต์กร ปานเพชร วท.บ.10
28 6301102344 นางสาวดรุณี ธนะสมบัติ วท.บ.10
29 6301102337 นางสาวณัฐธิดา วงค์อารี วท.บ.10
30 6301102336 นางสาวณัฏฐริณีย์ เชิดฉาย วท.บ.10
31 6301102310 นางสาวกาญจนา กันทิยะวงษ์ วท.บ.10
32 6301102303 นางสาวกรรณิกา อริวรรณา วท.บ.10
33 6301102302 นางสาวกนิษฐา ชัยวุฒิ วท.บ.10
34 6301102301 นางสาวกนกวรรณ ยะภูมิน วท.บ.10
35 6301102360 นายนัฐพงญ์ เมฆยะพิสิทธิ์ วท.บ.10
36 6301102356 นายธีรพัฒน์ ใจการ วท.บ.10
37 6301102355 นายธีทัต คงเหล่า วท.บ.10
38 6301102351 นายธนาชัย ใจเรือน วท.บ.10
39 6301102350 นายธนวัฒน์ เขื่อนใจ วท.บ.10
40 6301102349 นายธนกฤต เทพโพธา วท.บ.10
41 6301102342 นายดนุพล เสบู่ วท.บ.10
42 6301102341 นายณัฐวุธ แสนสองแคว วท.บ.10
43 6301102340 นายณัฐพล สมภักดี วท.บ.10
44 6301102339 นายณัฐพงศ์ แก้วเล็ก วท.บ.10
45 6301102330 นายชัยนันท์ ท้าวพรหม วท.บ.10
46 6301102329 นายชัยธวัช ใจรังษี วท.บ.10
47 6301102326 นายชญานิน บัวผัน วท.บ.10
48 6301102323 นายจิระพงศ์ มหาวงค์ วท.บ.10
49 6301102322 นายจิรพัฒน์ พงษ์ดัด วท.บ.10
50 6301102314 นายกึ่งพุทธกาล รักษาชนม์ วท.บ.10
51 6301102312 นายกิตติภณ อินหันต์ วท.บ.10
52 6301102309 นายกันต์พงษ์ ตันเจริญคีรี วท.บ.10
53 6301102307 นายกฤษดา ประสิทธิ์ วท.บ.10
54 6301102306 นายกฤษณะ วรรณภิละ วท.บ.10
55 6301102305 นายกฤษฎา ครูเล่งกี่ วท.บ.10
56 6301102353 นางสาวธัญลักษณ์ คุ้มเขต วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47