เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102373 นางสาวนริศรา จินดา วท.บ.10
2 6201102483 นายรัฐธรรมนูญ แก้วมะณี วท.บ.10
3 6201102489 นายภูมิปณิธาน ขัติยะ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4 6203101338 นายมณฑล ปั้นเงิน วศ.บ.10
5 6203101350 นายอรรถชัย สังข์วงค์ วศ.บ.10
6 6203101301 นายกฤษฎากร กอพล วศ.บ.10
7 6203102312 นายพิวัฒน์ อุทธกัง วศ.บ.10
8 6203101302 นายกฤษฎากร บุญธรรม วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
9 6204106332 นายสุวันไชย ชุ่มพงษ์พันธ์ วท.บ.10
10 6204106316 นายพชร สมบูรณ์ชัย วท.บ.10
11 6204106309 นายไตรภพ พวงชื่น วท.บ.10
12 6204106326 นายศุภฐิติ สำลีร่วง วท.บ.10
13 6204101353 นางสาวสกุณา ธนาเสถียร วท.บ.10
14 6204101307 นายคณาธิป คุณยศยิ่ง วท.บ.10
15 6204101319 นายธนะรัชต์ ซ่ามยอง วท.บ.10
16 6204106306 นางสาวณัฐธยาน์ ปาวงศ์ วท.บ.10
17 6204106302 นายกรณ์พงศ์ จำปาจิรัตน์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
18 6205105303 นายกฤษณศักดิ์ สุรารักษ์ รป.บ.10
19 6205101407 นายกรกช วนาพันธ์ ร.บ.10
20 6205101367 นางสาวเพ็ญพิชญ์ชา อ่ำทิม ร.บ.10
21 6205105347 นายปรเมษฐ์ อินต๊ะหงษ์ รป.บ.10
22 6205105311 นายจิรพัชร น้อยจ้อย รป.บ.10
23 6205105336 นายธีรพงษ์ พัดเจริญ รป.บ.10
24 6105105355 นายพงษ์สิริ วงษ์รพีพรรณ รป.บ.10
25 6205105358 นายวธิรวิศธ์ อิ่นแก้ว รป.บ.10
26 6205105301 นางสาวกนกวรรณ สุขแสน รป.บ.10
27 6205105308 นางสาวจิณห์นิภา ชาวงศ์ศรี รป.บ.10
28 6205105407 นางสาวศิรินารถ ยวงเงิน รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
29 6206103347 นางสาวนราพร ใจกล้า บช.บ.10
30 6206102452 นางสาวภาสินี กาวรรณ์ บธ.บ.10
31 6206103315 นายจักรกฤต สินเปียง บช.บ.10
32 6206102301 นางสาวกนกกร ภู่เปี่ยม บธ.บ.10
33 6206103423 นายนัทธพงศ์ แดงฟู บช.บ.10
34 6206102428 นางสาวกิตติมา สุขเจริญ บธ.บ.10
35 6106102312 นายกิตติพศ เตจ๊ะสา บธ.บ.10
36 6206103326 นางสาวณัฐณิชา จุ่มเย็น บช.บ.10
37 6206103367 นายพันนฤทธิ์ โสมปาน บช.บ.10
38 6206103427 นางสาวสุพัตรา กุลาชัย บช.บ.10
39 6206103377 นางสาวรุ่งรัตน์ ลมพัฒนา บช.บ.10
40 6206103411 นางสาวสุมินทร์ตรา ปะนามะสา บช.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
41 6109101384 นางสาวหนึ่งฤทัย สีทอง ศศ.บ.10
42 6109101330 นางสาวธิดา ใจคง ศศ.บ.10
43 6109101328 นางสาวธัญทิพย์ ทรงมณี ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
44 6210102311 นายธนพล ทับทิมศรี วท.บ.10
45 6210101345 นางสาวพัชนิดา ขวัญมาศ วท.บ10
46 6210102312 นางสาวธันยาภรณ์ ปัญโญวาท วท.บ.10
47 6210102316 นางสาวปันนธร วงษ์สาจันทร์ วท.บ.10
48 6210102325 นางสาวเบญจวรรณ ชัยรัตน์ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
49 6212102339 นายทรงพล พรมมี 10
50 6212101315 นายปิติภัทร อินต๊ะวิชา ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
51 6014101331 นางสาวธนพร ดงประหลาด ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์บูรณาการ)10
52 6214101345 นางสาววิธนาภา ประภาตะนันท์ ศศ.บ.10
53 6214101366 นางสาวสุวริณีย์ ไชยราช ศศ.บ.10
54 6214101352 นางสาวรัญชรี สุขแคะ ศศ.บ.10
55 6214102365 นายพีรสิทธ์ นิลพฤกษ์ ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
56 6215123316 นางสาวทิพวรรณ ใจนวล วศ.บ.10
57 6215123301 นางสาวกมลกาญจน์ เสร็จซี วศ.บ.10
58 6215123353 นางสาวอาทิมา ใจคำ วศ.บ.10
59 6215123328 นางสาวพรกนก ภู่เปี่ยม วศ.บ.10
60 6215123355 นางสาวอารีญา วงศ์สอน วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
61 6218102354 นายปุณณวิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
62 6222101020 นายปิยะพงษ์ ทองหล่อ วท.บ.10
63 6222101349 นายธนาธิป ศิริญาณ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
64 6222101360 นางสาวนฤมล สุวรรณโน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
65 6222101310 นางสาวกัลยาณี ปวงจักร์ทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
66 6222101396 นางสาวรวิสรา โรจน์นครินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
67 6222101379 นายพงสกร อุดติ๊บ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47