เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6308108313 นางสาวมัลลิกา ตุ้ยดา ศศ.บ.10
2 6308107316 นายศิริโรจน์ เสนียุทธ์ ร.บ.10
3 6308108316 นางสาวอริญทรา ทองสองแก้ว ศศ.บ.10
4 6308108304 นางสาวชมภูนุช มณีโชติ ศศ.บ.10
5 6308108314 นางสาววิลาวัลย์ กันทะ ศศ.บ.10
6 6308108318 นางสาวอุรัสยา ตัณโชติ ศศ.บ.10
7 6308108308 นางสาวปิยมาส ปรางทอง ศศ.บ.10
8 6308108317 นางสาวอารดา คำวงษา ศศ.บ.10
9 6308108307 นางสาวนันทวัน พันเทศ ศศ.บ.10
10 6308108302 นางสาวจิรภัทร วิจิตรจันทร์ ศศ.บ.10
11 6308108310 นางสาวพิมพิลาศ ชำนิกุล ศศ.บ.10
12 6308108306 นางสาวณัฐพร ทนุ ศศ.บ.10
13 6308108309 นายพศิน ขวัญกิจศักดา ศศ.บ.10
14 6308108301 นายกานต์ ทองสองแก้ว ศศ.บ.10
15 6308111301 นางสาวกนกวรรณ มูลเมือง บช.บ.10
16 6308111309 นางสาวสุจิตต์ตรา รัตนัง บช.บ.10
17 6308111302 นางสาวกุลจิรา คีรีรัตน์ บช.บ.10
18 6308111313 นางสาวโรสสุคล สีเถื่อน บช.บ.10
19 6308111304 นางสาวญาดาวดี ปราบมนตรี บช.บ.10
20 6308111308 นางสาวศิริยากร ประกาศ บช.บ.10
21 6308111310 นางสาวอรทัย ใจเปรี้ยว บช.บ.10
22 6308111312 นางสาวชยานันท์ ชูขำ บช.บ.10
23 6308111303 นางสาวขวัญฤดี เพิ่มนิตย์ บช.บ.10
24 6308111306 นางสาวเบญญาภา สุภาแก้ว บช.บ.10
25 6308107315 นางสาวศิริรัตน์ วงษ์สว่าง ร.บ.10
26 6308107302 นางสาวกรณิการ์ จำปา ร.บ.10
27 6308107303 นางสาวกัลยรัตน์ น้อยนิด ร.บ.10
28 6308107308 นางสาวพรพรหม ฆ้องเดช ร.บ.10
29 6308107309 นางสาวพรหมพร พันพิจิตร ร.บ.10
30 6308107306 นางสาวชริษา จันทร์จวน ร.บ.10
31 6308107314 นางสาวรัชฎาพร วิญคาม ร.บ.10
32 6308107317 นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์แต้ม ร.บ.10
33 6308107311 นายพีรพัฒน์ หางศร ร.บ.10
34 6308107318 นายอภิชา พึ่งแก้ว ร.บ.10
35 6308107320 นายพัทธดนย์ พุฒดง ร.บ.10
36 6308107307 นายปิยะณัฐ ทับนิล ร.บ.10
37 6308107313 นายภูมิกิจ กิจชระภูมิ ร.บ.10
38 6308107312 นายภานุพงศ์ ชุมแก้ว ร.บ.10
39 6308107319 นายวัชรพงศ์ แสนย่าง ร.บ.10
40 6308108303 นางสาวจิรัชยา สีนวล ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47