เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301105319 นางสาวฝนมณี สามสาลี วท.บ.10
2 6301105313 นายดนุพล ล้านหล้า วท.บ.10
3 6301105315 นายธนกร เนียมเพราะ วท.บ.10
4 6301105320 นายพีรณัฐ กาฬภักดี วท.บ.10
5 6301105326 นายศุภัทรโชค วงค์เสือ วท.บ.10
6 6301105309 นายชลภัทร รอสูงเนิน วท.บ.10
7 6301105316 นายธนากร เกียรตินพคุณ วท.บ.10
8 6301105314 นายตะวัน ลองจำนงค์ วท.บ.10
9 6301105330 นางสาวสุดารัตน์ แบ่งเพ็ชร วท.บ.10
10 6301105305 นางสาวกัญญาณัฐ มีสมวัฒน์ วท.บ.10
11 6301105301 นางสาวกชกร ดำสงค์ วท.บ.10
12 6301105332 นางสาวสุธาทิพย์ คุ้มกุดขมิ้น วท.บ.10
13 6301105328 นางสาวสรัญญา แก้วเทศ วท.บ.10
14 6301105336 นางสาวเปรมกมล ธุระวรณ์ วท.บ.10
15 6301105304 นางสาวกัญจนพร ดำคำภา วท.บ.10
16 6301105312 นางสาวณัชชา ฉิมมา วท.บ.10
17 6301124310 นางสาวเสาวลักษณ์ คะวะดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
18 6301124303 นางสาวจุฬาลักษณ์ พาทีทิน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
19 6301124309 นางสาวสรัลพร ศรีหาตา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
20 6301105322 นางสาวรัชฎามนี คำภิโล วท.บ.10
21 6301105337 นางสาวภารดา คล้ายแก้วสกุล วท.บ.10
22 6301105324 นายวรวุฒิ พลอยขาว วท.บ.10
23 6301105325 นางสาวศิริมาศ มาลีการุณกิจ วท.บ.10
24 6301105329 นางสาวสัณห์ฤทัย ฟักทองอยู่ วท.บ.10
25 6301105302 นางสาวกนกพร คำปวง วท.บ.10
26 6301105311 นางสาวฐิติยาภรณ์ ญาณะตัน วท.บ.10
27 6301105323 นางสาวรัชรินทร์ บุรานนท์ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
28 6303104305 นายทนุวัฒน์ ไชยอุ่น วท.บ.10
29 6303104311 นางสาวหอมมณี คำแสง วท.บ.10
30 6303104310 นางสาววนิดา สุธรรม วท.บ.10
31 6303104306 นางสาวธัญญาพร รื่นนุสาร วท.บ.10
32 6303104307 นางสาวธัญวรัตน์ ใจขุน วท.บ.10
33 6303104301 นางสาวจันทร์จิรา เกษี วท.บ.10
34 6303104309 นายเมธวิน วงศ์เมธา วท.บ.10
35 6303104303 นางสาวฉัตรภัสรา พระเนตร วท.บ.10
36 6303104308 นายไพสิษฐิพัชร กาบุญก้ำ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
37 6304101367 นายศุภกฤต ปาละนันท์ วท.บ.10
38 6304101364 นายศิริมงคล ทาริน วท.บ.10
39 6304101372 นายสันติภาพ มะโนวงค์ วท.บ.10
40 6304101350 นายพิทยา ถาวรอ้าย วท.บ.10
41 6304101340 นายนพดล หอมจันทร์ วท.บ.10
42 6304101322 นายชาคริต เกตุสุจา วท.บ.10
43 6304101366 นายศุภกร สังข์ป้อม วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
44 6306101320 นางสาวเจนจิรา ปาแตงอ่อน บธ.บ.10
45 6306101366 นางสาวพรชนก โชคกิตติกุล บธ.บ.10
46 6306101419 นางสาวสุภาวินี ปัญญา บธ.บ.10
47 6306101379 นางสาวพิมพิศา ทองสุข บธ.บ.10
48 6306101414 นางสาวสุธิดา ประชุมรักษ์ บธ.บ.10
49 6306101417 นางสาวสุพิชญาย์ สุปินนะ บธ.บ.10
50 6306101413 นางสาวสุธาสินี พิมพิสาร บธ.บ.10
51 6306101324 นางสาวชฎารัตน์ จักรปา บธ.บ.10
52 6306101394 นางสาววราภรณ์ นันตา บธ.บ.10
53 6306101308 นางสาวกัญญาพัชร อาจธัญกรรม บธ.บ.10
54 6306101390 นางสาวยุพารัตน์ จินดาธรรม บธ.บ.10
55 6306101323 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล บธ.บ.10
56 6306101378 นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญาจันทร์ บธ.บ.10
57 6306101443 นางสาวสุธิดา อุบลจินดา บธ.บ.10
58 6306101449 นางสาวปาณิศา ทรงเจริญกุล บธ.บ.10
59 6306101404 นางสาวศีตลา ไชยมงคล บธ.บ.10
60 6306101370 นางสาวพัชราภรณ์ นงลัย บธ.บ.10
61 6306101375 นางสาวพิชชาภา ตาเมืองมูล บธ.บ.10
62 6306101322 นางสาวชฎาพร เพชรวงศ์ บธ.บ.10
63 6306101402 นางสาวศิริพร งามสุวรรณ บธ.บ.10
64 6306101321 นายฉัตรชัย ไพรสถิตสวาท บธ.บ.10
65 6306101411 นายสิทธิชัย สิทธิชยาพรกุล บธ.บ.10
66 6306101403 นายศิวศักดิ์ ด้วงสงกา บธ.บ.10
67 6306102406 นางสาวอรณิช ปันสกุล บธ.บ.10
68 6306102404 นางสาวอภิญญา โพธิตุ้ย บธ.บ.10
69 6306102405 นางสาวอมรรัตน์ วันนาหม่อง บธ.บ.10
70 6306102324 นายชินวัตร กวินเดโช บธ.บ.10
71 6306102419 นายอดิศร พรมหล่ำ บธ.บ.10
72 6306102322 นายชาญวิทย์ ยานะ บธ.บ.10
73 6306102321 นายชาญณรงค์ คุ้มปรางค์ บธ.บ.10
74 6306102409 นายอรุณฉาย วิจิตร์ชยังกูร บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
75 6309101387 นางสาวเหมย ลุงอ่อง ศศ.บ.10
76 6309101391 นางสาวอัยย์ลดา กรุตอินทร์ ศศ.บ.10
77 6309101379 นางสาวสุชาดา สุเค ศศ.บ.10
78 6309101384 นางสาวสุรีรัตน์ สิงห์สุวรรณ ศศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
79 6114101342 นายนิติ ร่มลมูล ศศ.บ.10
80 6314101379 นางสาวมณฑาทิพย์ หอมมาลี ศศ.บ.10
81 6314101361 นายพงศธร ศรีวิชัย ศศ.บ.10
82 6314101355 นายปัญญาพล เป็งนวล ศศ.บ.10
83 6314101384 นายรณกร อัศวบวรวงศ์ ศศ.บ.10
84 6314101362 นายพงศธร หมวกหลำ ศศ.บ.10
85 6314101370 นายพีรวิชญ์ อุตวัฒน์ ศศ.บ.10
86 6314101363 นายพชรพล ดวงเพ็ชร ศศ.บ.10
87 6114101337 นายนภัทรชาติ แสงคำ ศศ.บ.10
88 6314101316 นายไชยวัฒน์ จันทร์ดา ศศ.บ.10
89 6314101328 นายเดชาธร ณ ลำพูน ศศ.บ.10
90 6314101309 นายคามิน ลุงหนุ่ม ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
91 6318102455 นายภูวดล อรรถโกวิท ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47