เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301101305 นางสาวกัลยพัชร จ่ายจันทร์ วท.บ.10
2 6301124301 นายกนกนภัส ตั๋นกำเลิศ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
3 6301101301 นางสาวกนกภรณ์ คำเฮียง วท.บ.10
4 6301101302 นางสาวกมลลักษณ์ เลิศวิลัย วท.บ.10
5 6301101343 นางสาวสุวณี ยุภา วท.บ.10
6 6301101322 นางสาวบุษกร พนาพัฒน์ วท.บ.10
7 6301101340 นางสาวสุขฤทัย วิเชียรจำนง วท.บ.10
8 6301101350 นางสาวชิดชนก ตัดโส วท.บ.10
9 6301101332 นางสาวรัชดากร โสดา วท.บ.10
10 6301101349 นางสาววิชุดา สืบชาติ วท.บ.10
11 6301101324 นางสาวปวริศา พิลึก วท.บ.10
12 6301101319 นางสาวนริศรา แก้วสุวรรณ์ วท.บ.10
13 6301101334 นางสาวลลิตา อมฤกษ์ วท.บ.10
14 6301101308 นางสาวปุญยวีร์ อิสรีย์กรทอง วท.บ.10
15 6301101307 นางสาวจันทิมา สนโต วท.บ.10
16 6301101329 นางสาวภูศนิษา ชมกลาง วท.บ.10
17 6301101347 นางสาวอังค์วรา บุญแท้ วท.บ.10
18 6301101345 นางสาวอริสรา มธุรส วท.บ.10
19 6301101339 นางสาวศุลีพร อยู่สุขสบาย วท.บ.10
20 6301101338 นางสาวศศินา จันทร์บ่อโพธิ์ วท.บ.10
21 6301101315 นายธรณินทร์ สายปิ๋ว วท.บ.10
22 6301101320 นายบุญชัย แซ่ย่าง วท.บ.10
23 6301101311 นายดุริยะ ชื่นสงวน วท.บ.10
24 6301101344 นายอนันตชัย บัวทอง วท.บ.10
25 6301101348 นายพงศ์พล ดวงวงศ์พร วท.บ.10
26 6301101346 นายอัครชา มะติยาภักดิ์ วท.บ.10
27 6301101342 นายสุรยุทธ บุตรดี วท.บ.10
28 6301101318 นายนนธนรัฐ สุขผล วท.บ.10
29 6301101328 นายภูมิพัฒน์ ตาติวงค์ วท.บ.10
30 6301101313 นายเทพพารักษ์ นามวิจิตร วท.บ.10
31 6301101323 นายปฏิพัทธ์ คิดอ่าน วท.บ.10
32 6301101312 นายเดชดนัย กุลใจ วท.บ.10
33 6301101327 นายภาณุพงษ์ อนันต์อาณากร วท.บ.10
34 6301101330 นายระพีพัฒน์ ระวังพรมราช วท.บ.10
35 6301101335 นายวชิรวิทย์ คำสุหล้า วท.บ.10
36 6301101314 นายธนกร นิลคง วท.บ.10
37 6301101331 นายรักษ์ รอดรื้อผิด วท.บ.10
38 6301101316 นายธีรศักดิ์ มามั่น วท.บ.10
39 6301101325 นายปุณยวีร์ จินะโต้ง วท.บ.10
40 6301113305 นางสาววิลาวรรณ ชมภูเทพ วท.บ.10
41 6301113302 นายณัฐพล ตั้งเตี้ย วท.บ.10
42 6301113303 นายธนวัฒน์ ใจประเสริฐ วท.บ.10
43 6301126304 นางสาวณัชธภากร สบายสุข 10
44 6301126311 นางสาวสุพิชญา ต่อมดวงแก้ว 10
45 6301126303 นางสาวจุฬารัตน์ สุมทุม 10
46 6301126313 นางสาวกิรณา โคกสีอำนวย 10
47 6301126307 นางสาวนุชสรา นันต๊ะนา 10
48 6301126310 นายสรรเสริญ แซ่ฟุ้ง 10
49 6301126306 นายนวฤทธิ์ จันทร์ผ่อง 10
50 6301126309 นายศุภกิตต์ สิทธิธรรม 10
51 6301126314 นายชาญชล อิ่มใจ 10
52 6301126312 นายนัฐพล แก้วเขียว 10
53 6301126301 นายกฤษฎา ทองคำ 10
54 6201126322 นายบุลากร กิตตินภาดล 10
55 6301126305 นายนนทวัฒน์ ยอดปานันท์ 10
56 6301124308 นางสาววิรัญญา ขันคำ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
57 6301124307 นางสาวพรธิดา ชัยสงคราม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
58 6301124312 นางสาวอลิสา สรงนวล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
59 6301124304 นางสาวชนิสรา ผ่องศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
60 6301124311 นายอภิรักษ์ ชุมภูวัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
61 6301124305 นายชินวัตร สุขต้อ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
62 6301101303 นางสาวกฤติยากร โภคาเทพ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
63 6303105301 นายกฤษฎา มุ่งพูนกลาง วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
64 6303105303 นายรณกร เครือหงษ์ วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
65 6303105302 นายดนัย ชัยภูมิเสรี วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
66 6104103319 นางสาวนฤมล นามกันยา วท.บ.10
67 6304104303 นายกฤติชัย โรจะนะ วท.บ.10
68 6304106340 นางสาวอรพินท์ จันทา วท.บ.10
69 6304106335 นางสาวศศินา เฮงสิน วท.บ.10
70 6304106311 นางสาวชนาพร ภูนสุวรรณ์ วท.บ.10
71 6304106341 นางสาวอัญญารัตน์ อินทรมงคล วท.บ.10
72 6304106307 นางสาวจุฑามาศ พงษ์เถื่อน วท.บ.10
73 6304106334 นางสาววาสนา กิมอ่อน วท.บ.10
74 6304106339 นางสาวหัสยา ขาวใหม่ วท.บ.10
75 6304106342 นางสาวสกุลดี ลิ้มวัฒนะ วท.บ.10
76 6304106338 นายสุรเชษฐ ลาภโต วท.บ.10
77 6304106316 นายทักษ์ดนัย ฤกษ์สกุลชัย วท.บ.10
78 6304106308 นายเจตนิพัทธ์ ทองรอด วท.บ.10
79 6304106325 นายบวรทัต จำปาทอง วท.บ.10
80 6304106315 นายถิระพจน์ ถีระพันธ์ วท.บ.10
81 6304106304 นายเกียรติกุล กิจสงวน วท.บ.10
82 6304106306 นายจารุกิตติ์ กัญญา วท.บ.10
83 6304106314 นายณัฐพล นวนอ่อน วท.บ.10
84 6304106321 นายธนศักดิ์ ราชล้อม วท.บ.10
85 6304106318 นายธนกร วงศ์ลังกา วท.บ.10
86 6304106310 นายเจษฎาภรณ์ ปุ๊ดใจ วท.บ.10
87 6304106337 นายศุภมงคล นนฤาชา วท.บ.10
88 6304106322 นายธนัญชัย ไชยชะนะ วท.บ.10
89 6304106309 นายเจษฎาพงษ์ ปุ๊ดใจ วท.บ.10
90 6304106323 นายนิธิวิทย์ แสนขาว วท.บ.10
91 6304106336 นายศุภกร เปียงเจริญ วท.บ.10
92 6304106333 นายรัชชานนท์ เพ็ชรหาญ วท.บ.10
93 6304106330 นายภูรินท์ ทองแดง วท.บ.10
94 6304106329 นายภัคพล ปานบัว วท.บ.10
95 6304106327 นายพันธกานต์ คนเที่ยง วท.บ.10
96 6304106324 นายบรรพต รัตนดิลกกุล วท.บ.10
97 6304106331 นายภูวิศ คำสุขา วท.บ.10
98 6304106319 นายธนธรรม ขัติวงษ์ วท.บ.10
99 6304106303 นายกิตติพงศ์ พรหมเรืองฤทธิ์ วท.บ.10
100 6304106305 นางสาวจณิตตา เจริญศิริ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
101 6306105314 นายปิยวัช กาวิน บธ.บ.10
102 6306105313 นายทีปกร ไชยมงคล บธ.บ.10
103 6306101450 นายจีรภาส สุระจิตต์ บธ.บ.10
104 6306103336 นางสาวธัญสุดา แสนเขื่อน บช.บ.10
105 6306103401 นางสาวสวรรญา จิตต์ปราณี บช.บ.10
106 6306103417 นางสาวอริยา ปราณีทะ บช.บ.10
107 6306103419 นางสาวอาชิว แซ่เจ้า บช.บ.10
108 6306103418 นางสาวอังค์วรา ทนันชัย บช.บ.10
109 6306103413 นางสาวอนันตญา อาษา บช.บ.10
110 6306103330 นางสาวทันญา บริสุทธิ์ บช.บ.10
111 6306103363 นางสาวพิมพิศา พันมะโน บช.บ.10
112 6306103327 นางสาวณัฐิดา มณีขัติย์ บช.บ.10
113 6306103328 นางสาวณิชากร แหวนทอง บช.บ.10
114 6306103332 นางสาวทิพากร แสงนูญ บช.บ.10
115 6306103409 นางสาวนราวดี นวลคำ บช.บ.10
116 6306103329 นางสาวถิรพร กุศลทาน บช.บ.10
117 6306103307 นางสาวเขมิกา ภูดอนตอง บช.บ.10
118 6306103362 นางสาวพิมพิวรรณ กิริยา บช.บ.10
119 6306103421 นางสาวพรทิพา บุญช่วย บช.บ.10
120 6306103353 นางสาวปราณปริยา แก้วมามือ บช.บ.10
121 6306103358 นางสาวพนิดา บริสุทธิ์ บช.บ.10
122 6306103355 นางสาวปิยวดี สมบูรณ์ บช.บ.10
123 6306103381 นางสาวรัตติยา ปัญญา บช.บ.10
124 6306103395 นางสาวศิรดา สามัคคีสาธร บช.บ.10
125 6306103369 นางสาวภัสราพร จันเลน บช.บ.10
126 6306103391 นางสาววิภารัตน์ เขียวหล้า บช.บ.10
127 6306103406 นางสาวสุชาดา สังเทพ บช.บ.10
128 6306103394 นางสาวศรัณย์พร เมืองก้อน บช.บ.10
129 6306103424 นางสาวสุพร แสงซา บช.บ.10
130 6306103335 นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์สายปัน บช.บ.10
131 6306103361 นางสาวพิชสินี เอี่ยมโพธิ์ บช.บ.10
132 6306103407 นางสาวสุธินี ชัยยะ บช.บ.10
133 6306103411 นางสาวสุภาพร สุทธเขต บช.บ.10
134 6306103380 นางสาวระพีพัฒน์ เพชรศรีงาม บช.บ.10
135 6306103403 นางสาวสิริกัลยา บุญชัย บช.บ.10
136 6306103359 นางสาวพรพรรณ วิเศษศรี บช.บ.10
137 6306103393 นางสาวศกาวรัตน์ วิทยาเลิศวจี บช.บ.10
138 6306103405 นางสาวสิริอัยการ ทะขุ่ย บช.บ.10
139 6306103345 นางสาวนริศรา ทานัน บช.บ.10
140 6306103410 นางสาวสุภชา ยาปะนะ บช.บ.10
141 6306103333 นางสาวธนัชชา ทองแท่น บช.บ.10
142 6306103326 นางสาวณัฐริกา วงษ์ถา บช.บ.10
143 6306103392 นางสาววิยดา สีกล่อม บช.บ.10
144 6306103397 นางสาวศิริวิมล เรือนหน้อย บช.บ.10
145 6306103351 นายประภวิษณุ์ นิลโขง บช.บ.10
146 6306103370 นายภาณุวัฒน์ แก้ววงค์ บช.บ.10
147 6306103423 นายสิทธิโชค นิลนุ้ย บช.บ.10
148 6306103408 นายสุปรีชา ดีอินทร์ บช.บ.10
149 6306103352 นายปราชญ์ ขาวนุช บช.บ.10
150 6306103312 นายจิรายุ คงคร้าม บช.บ.10
151 6306103400 นายศุภวิชญ์ คิดอ่าน บช.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
152 6309102340 นายพีรภัทร จันทะวงค์ ศศ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
153 6312102324 นางสาวศิริวิภา วิชัยดิษฐ 10
154 6312102323 นายศรัณย์ภัทร มั่นคง 10
155 6312102306 นางสาวจิราภรณ์ อินเสาร์ 10
156 6312102308 นางสาวชัชฎาภรณ์ แก้วบัวดี 10
157 6312102325 นางสาวสรวีย์ อดิสรณกุล 10
158 6312102301 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์วิศิษฐ์ 10
159 6312102314 นางสาวปรียาลักษณ์ มูลแก้ว 10
160 6312102309 นางสาวญาณิศา วิมลสมบัติ 10
161 6312102320 นางสาวมัลลิกา มูลซาว 10
162 6312102322 นางสาวราณีร์ เทพวิชา 10
163 6312102303 นางสาวกาญจนา ศรีวิชัย 10
164 6312102311 นางสาวฐิติกาญจน์ ไพรสิงห์ 10
165 6312102302 นางสาวกัลยรัตน์ อวดสุข 10
166 6312102326 นางสาวสุพัตรา ธรรมขัดดุก 10
167 6312102321 นางสาวรอยพิมพ์ โคกเขา 10
168 6312102312 นายน้ำเพชร เทศทอง 10
169 6312102317 นายพีระพล จินดา 10
170 6312102318 นายภัทร สังขวิสุทธิ์ 10
171 6312102310 นายถิรพิทย์ สุพร 10
172 6312102328 นายชัยณรงค์ ผันยอด 10
173 6312102319 นายภูมินทร์ นำหน้าวงษ์สุข 10
174 6312102315 นางสาวปัญญดา เจริญสุข 10
 ศิลปศาสตร์
175 6314102445 นางสาวสาวิตรี เทียนแก้ว B.A.10
176 6314102403 นางสาวมณีนพรัษน์ สว่างคำ B.A.10
177 6314102308 นางสาวกฤติมา ถนอมกล่อม B.A.10
178 6314102406 นางสาวเมทินี ประโยชน์มี B.A.10
179 6314102454 นางสาวสุภัสสรา ลีเลิศตระกูล B.A.10
180 6314102419 นางสาวลาภิสรา บุนนาค B.A.10
181 6314102468 นางสาวอารียา หอมบุญ B.A.10
182 6314102323 นางสาวชนกนาถ ปู่หวาน B.A.10
183 6314102472 นางสาวอนีตา ชัยรัตน์ B.A.10
184 6314102462 นางสาวอรุณี มาเยอะ B.A.10
185 6314102439 นางสาวศิรินภา ศรีคำ B.A.10
186 6314102344 นางสาวณัฐมน เตชะขจรเกียรติ B.A.10
187 6314102408 นางสาวยศวดี เพ็ญพิชัย B.A.10
188 6314102426 นางสาววรินธร โขพิมพ์ B.A.10
189 6314102322 นางสาวฉัตรพร สกุลธนาภา B.A.10
190 6314102331 นางสาวฐิติกานต์ มากรด B.A.10
191 6314102361 นางสาวธันย์ชนก ด้วงทอง B.A.10
192 6314102463 นายอัครพงศ์ กันใจ B.A.10
193 6314102328 นายชัยวัฒน์ ปัญญาศิริ B.A.10
194 6314102349 นายทิชานนท์ กันยาประสิทธิ์ B.A.10
195 6314102464 นายอัครวินท์ คงสมฤทธิ์ B.A.10
196 6314102335 นายณรงค์ฤทธิ์ แช่มช้อย B.A.10
197 6314102435 นายวชิรวิชญ์ ลุนจักร B.A.10
198 6314102428 นายวาสุกรี ขุนทอง B.A.10
199 6314102355 นายธวัชชัย มาลี B.A.10
200 6314102309 นายกฤษณ์ เชื้อเมืองพาน B.A.10
201 6314102336 นายณรงค์วัฒน์ เพชรสวัสดิ์ B.A.10
202 6314102442 นายสรายุธ ป้องคำ B.A.10
203 6314102364 นายธีรภัทร์ นามซื่อ B.A.10
204 6314102457 นายอดิศร เทียนใส B.A.10
205 6314102334 นายณทกฤท สุวรรณศรี B.A.10
206 6314102329 นายชินวรากรณ์ อินต๊ะ B.A.10
207 6314102363 นายธาณุพงษ์ ทำทอง B.A.10
208 6314102327 นายชัชนันท์ สัตรูพ่าย B.A.10
209 6314102460 นายอภิวัฒน์ สุทธิพัฒน์อนันต์ B.A.10
210 6314102407 นายยศนันท์ มอญเต้ B.A.10
211 6314102314 นายกีรดิต หีมบุญช่วย B.A.10
212 6314102450 นายสุทธิชัย ใจมุข B.A.10
213 6314102338 นายณัฎฐากร กูรุง B.A.10
214 6314102341 นายณัฐชนน เซ็งปี B.A.10
215 6314102353 นายจิรรรรรร พันทนาภูมิ B.A.10
216 6314102354 นายธนภัทร ไชยลังการ์ B.A.10
217 6314102333 นายฐิตินัยน์ ดีใส B.A.10
218 6314102434 นายศตกฤต ผลประเสริฐ B.A.10
219 6214102412 นายเอกอภิสิทธิ์ สุดเสาร์ ศศ.บ.10
220 6214102341 นายนิติพงษ์ บ่อแก้ว ศศ.บ.10
221 6314102414 นางสาวรินลณี ครูบรรณ์ B.A.10
222 6314102422 นางสาววรรณทสา ขืนเขียว B.A.10
223 6314102436 นางสาวศรุตา สุทธิฤทธิ์ B.A.10
224 6314102467 นางสาวอารีญา ปู่อ่อน B.A.10
225 6314102368 นางสาวนริศรา อำนวยพร B.A.10
226 6314102456 นางสาวหทัยกานต์ ต้นสวรรค์ B.A.10
227 6314102365 นางสาวนภัสวรรณ ไชยพูน B.A.10
228 6314102446 นางสาวสาวินี กวินวรรณา B.A.10
229 6314102362 นางสาวธันยา รมนา B.A.10
230 6314102409 นางสาวยอดชีวัน ผาทอง B.A.10
231 6314102437 นางสาวศศลักษณ์ เรือนใจแก่น B.A.10
232 6314102312 นางสาวกัญญารัตน์ คงกะพันธ์ B.A.10
233 6314102421 นางสาววธิดา นันตาดี B.A.10
234 6314102425 นางสาววราลี ทองใส B.A.10
235 6314102356 นางสาวธวัลรัตน์ จันทรัตน์ B.A.10
236 6314102350 นางสาวทิพย์อาภา ชัยชนะชมภู B.A.10
237 6314102366 นางสาวนภัสวรรณ สวรรค์ไพร B.A.10
238 6314102440 นางสาวศิรินาถ เทียมเทศ B.A.10
239 6314102473 นางสาวรวีวร ก้างออนตา B.A.10
240 6314102429 นางสาววิชุดา ขำฉนวน B.A.10
241 6314102315 นางสาวกุลภิกา ไหวพริบ B.A.10
242 6314102449 นางสาวสิริลักษณ์ ด้วงทอง B.A.10
243 6314102321 นางสาวจุฑารัตน์ ติ๊บแดง B.A.10
244 6314102438 นางสาวศิรินญา วงษ์กิ่ง B.A.10
245 6314102470 นางสาวอุมาพร ฟักสุวรรณ B.A.10
246 6314102443 นางสาวสโรชา คำพุด B.A.10
247 6314102348 นางสาวถิรพร คำโสม B.A.10
248 6314102471 นางสาวอาอีซะห์ สาลัง B.A.10
249 6314102432 นางสาววีรดา นิถาทานัง B.A.10
250 6314102347 นางสาวดุสิตา แย้มกลิ่นพุฒ B.A.10
251 6314102423 นางสาววราพร คุ้มนก B.A.10
252 6314102357 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีไพศาล B.A.10
253 6314102418 นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกุล B.A.10
254 6314102337 นางสาวณัชชา คงกล่ำ B.A.10
255 6314102346 นางสาวดารัตน์ ลียูนาน B.A.10
256 6314102339 นางสาวณัฏฐณิชา ถวิลรักษ์ B.A.10
257 6314102404 นางสาวมนัสชนก เสริมศักดิ์วรกุล B.A.10
258 6314102360 นางสาวธัญวรัตน์ นิธิธรรมจริยา B.A.10
259 6314102413 นางสาวรัชวิภา สว่างอารมณ์ B.A.10
260 6314102351 นางสาวทิพรัตน์ บำรุงวุฒิ B.A.10
261 6314102416 นางสาวลภัสรดา วงค์ราชสีห์ B.A.10
262 6314102417 นางสาวลักษิกา ทะทุมมา B.A.10
263 6314102420 นางสาววณพันธน์ อิงควระ B.A.10
264 6314102465 นางสาวอาณาประกาย ไชยวงค์ B.A.10
265 6314102304 นางสาวกนกวรรณ พุ่มพวง B.A.10
266 6314102466 นางสาวอานีส ลานง B.A.10
267 6314102424 นางสาววราภรณ์ แซ่ห่วง B.A.10
268 6314102345 นางสาวดนุนุช สุจา B.A.10
269 6314102452 นางสาวสุพัตรา เพ็งหมู B.A.10
270 6314102330 นางสาวญาณิศา อุดมวงษ์ B.A.10
271 6314102332 นางสาวฐิตินันท์ ดอนทิพย์ทราย B.A.10
272 6314102318 นางสาวจันทร์ธิดา เปียงแหล่ B.A.10
273 6314102412 นางสาวรัชนีกร ดาวประดับ B.A.10
274 6314102316 นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คำ B.A.10
275 6314102302 นางสาวกนกพร บุญเฉลียว B.A.10
276 6314102451 นางสาวสุปริญา หมายมั่น B.A.10
277 6314102313 นางสาวกัญญารัตน์ แจ้งอุบล B.A.10
278 6314102410 นางสาวเยาวลักษณ์ นอสร้อยทอง B.A.10
279 6314102405 นางสาวมาลินี ลำสกุล B.A.10
280 6314102430 นางสาววิญาดา ห้าด่านจาก B.A.10
281 6314102340 นางสาวณัฏฐพิชา อารีพรสมสุข B.A.10
282 6314102431 นางสาววิลาสินี เที่ยงทุกข์ B.A.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
283 6322101407 นางสาวศิรินันท์ กันทะอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
284 6322101372 นางสาวพลอยวรินทร์ นวลจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
285 6322101422 นางสาวอนันตญาภรณ์ ทองปลอด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
286 6322101426 นางสาวอรัญญา โกฏธิ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
287 6322101348 นางสาวธัญพิชชา สว่างอารมณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
288 6322101301 นางสาวกษิณัฏฐ์ ภัคมิ่งศิษฐ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
289 6322101330 นายณธีวิชญ์ ศิระวิมลพงพษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
290 6322101368 นายพงศกร ทองนอก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
291 6322101313 นางสาวจันทิมา นาขาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
292 6322101339 นางสาวณิชารีย์ ปรีชารัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
293 6322101419 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
294 6322101308 นางสาวกุสุมา มัธเรศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
295 6322101347 นางสาวธัญญลักษณ์ พรมตัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
296 6322101434 นางสาวอาภาภัทร หัวดอน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
297 6322101307 นางสาวกิติยารัตน์ เลิศล้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
298 6322101312 นางสาวจันจิรา สุภาษี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
299 6322101400 นางสาววริศรา เขียวน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
300 6322101374 นางสาวพิชชานันท์ ปินไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
301 6322101416 นางสาวสุมิตรา สามัคคี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
302 6322101425 นางสาวอรนุช ดุจเฟื่องฟ้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
303 6322101405 นางสาววิวิศนา กุลชา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
304 6322101317 นายจิรายุ หวันมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
305 6322101379 นายภูวนัย กันธิยะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
306 6322101326 นายชัยทัศน์ กลึงสำโรง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
307 6322101321 นายเจษฎา พานทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
308 6322101332 นายณัฐชนน วาดสูงเนิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
309 6322101310 นายจตุพร เพ็ชรเเพ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
310 6322101382 นายไมเคิล ฟานเนียฟัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
311 6322101428 นายอรุณ แซ่ลี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
312 6322101327 นายชายชาญ พรมประสิทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
313 6322101350 นายนพดล ศึกษาภักดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
314 6322101421 นางสาวอชิรญา ฮุยเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
315 6322101342 นางสาวทินสิรี สุดแสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
316 6322101336 นางสาวณัฐรินทร์ เตชะพงศ์ธนโชติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
317 6322101363 นางสาวปิยดา ป้อเครือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
318 6322101370 นางสาวพรพิมล สืบพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
319 6322101380 นางสาวมนธิญา สุตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
320 6322101384 นางสาวเยาวลักษณ์ หวังสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
321 6322101311 นางสาวจอมขวัญ เมืองมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
322 6322101333 นางสาวณัฐธยาน์ ปวงคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
323 6322101303 นางสาวกาญจนา รงค์รัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
324 6322101335 นางสาวณัฐนรี สารีวงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
325 6322101306 นายกิตติพงศ์ วงศ์คำนวน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
326 6322101305 นายกิตติพงศ์ ดีสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
327 6322101440 นายฐิติพงษ์ กองรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
328 6322101414 นายสิรวิชญ์ คำมอญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
329 6322101441 นายวัฒนาการ เงินขาว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
330 6322101304 นายกิตติกร เนตรบังอร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
331 6322101375 นางสาวพีระนันท์ ทองแม้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
332 6322101415 นางสาวสุธิดา งำเมืองตึง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
333 6322101429 นางสาวอลิตา โพธิจักร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
334 6322101314 นางสาวจารุวรรณ ใจแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
335 6322101318 นางสาวจีรนันท์ ผ่านผิว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
336 6322101413 นางสาวสิรปภา ชื่นประทุม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
337 6322101364 นางสาวปิยธิดา นวลกรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
338 6322101393 นางสาววรนุช พนาจำปาสถิต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
339 6322101338 นางสาวณิชา ลมราษฎร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
340 6322101427 นางสาวอริสรา จำปาสัก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
341 6322101366 นางสาวปิยะฉัตร คำแปง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
342 6322101424 นางสาวอมราวดี กรุ่นทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
343 6322101395 นางสาววรรณิกา สุดใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
344 6322101329 นางสาวฌาลิณีย์ ใจนันตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
345 6322101343 นางสาวธนานันต์ วงษ์เทศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
346 6322101404 นางสาววิภาดา บุญเลิศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
347 6322101402 นางสาววัทนวิภา ใหม่ทองดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
348 6322101341 นางสาวทัศติพร จักรปา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
349 6322101361 นางสาวปัญญาพร ลุงลอย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
350 6322101401 นางสาววศินี เวนวล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
351 6322101322 นายชนิสร สวัสดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
352 6322101394 นางสาววรรณกร วิภาจักษณกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
353 6322101367 นางสาวปิยะฉัตร วิเชียรดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
354 6322101365 นางสาวปิยธิดา บูชากุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47