เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101102504 นางสาวอิสริยาพร อยู่ชั่วกัลป์ วท.บ.10
2 6301102433 นางสาวอาจรีย์ อ่อนโพนงาม วท.บ.10
3 6101102370 นางสาวธัชพรรณ สารคำ วท.บ.10
4 6301102328 นางสาวชนินาถ โพธิ์ศรี วท.บ.10
5 6101102372 นางสาวธันย์ชนก ค้างสำโรง วท.บ.10
6 6301102359 นางสาวนวภรณ์ หลำเคลา วท.บ.10
7 6101102481 นางสาวสุพรรษา คู่กระสังข์ วท.บ.10
8 6101102495 นางสาวอัญชลีพร จันทร์เติมต่อ วท.บ.10
9 6301102435 นางสาวอารุณรุ้ง จันทร์แรม วท.บ.10
10 6301102319 นางสาวฆนณัฐ ทองดัง วท.บ.10
11 6101102360 นางสาวทิพวัลย์ คำธารา วท.บ.10
12 6101102451 นางสาวศตกมล พรมจวง วท.บ.10
13 6301102353 นางสาวธัญลักษณ์ คุ้มเขต วท.บ.10
14 6101102457 นางสาวศิรินทิพย์ ขอนรัก วท.บ.10
15 6101102477 นางสาวสุชาวดี คล้ายเจ๊ก วท.บ.10
16 6301102327 นางสาวชนิตา อินตาพวง วท.บ.10
17 6301102372 นางสาวปิยาภัสร์ เจริญสลุง วท.บ.10
18 6301102391 นางสาวเมธินี สิงห์สู่ วท.บ.10
19 6101102333 นางสาวชลธิชา วงษ์น้อย วท.บ.10
20 6101102461 นางสาวศีวิกา สิงห์ลี วท.บ.10
21 6101102500 นางสาวอารดา รักศิริ วท.บ.10
22 6101102371 นางสาวธัญลักษณ์ สมสวัสดิ์ วท.บ.10
23 6101102330 นางสาวชนิกานต์ วาริน วท.บ.10
24 6301102419 นางสาวสรินยา ปวริศร วท.บ.10
25 6301102404 นางสาววิภาดา ลุงต๊ะ วท.บ.10
26 6301102318 นางสาวคันธนีรา พละเสน วท.บ.10
27 6101102438 นางสาววันวิสา สมนึก วท.บ.10
28 6301102443 นายภควัฒน์ โตเจริญ วท.บ.10
29 6301102361 นายนัฐวุฒิ ศรีสรรค์ วท.บ.10
30 6101102447 นายวีระชัย บุบผาสังข์ วท.บ.10
31 6101102406 นายพัฒน์ฐพงษ์ กันทา วท.บ.10
32 6301102374 นายพงษ์ภิวัฒน ชะนะภู วท.บ.10
33 6301102320 นายจตุพล เพ็งแจ่ม วท.บ.10
34 6101102498 นายอัมรินทร์ อาปัดชิง วท.บ.10
35 6301102348 นายธนกร อินทุรัตน์ วท.บ.10
36 6301102371 นายปิยวัตน์ ศรีโยธา วท.บ.10
37 6301102413 นางสาวศิวปรียา อำพันธ์ วท.บ.10
38 6301102376 นางสาวพรนภา ถึงเป้ วท.บ.10
39 6301102402 นางสาววรัญญา แสนวงษา วท.บ.10
40 6301102325 นางสาวจุรีภรณ์ สมุทร วท.บ.10
41 6301102429 นางสาวอัญมณี อินตาวงค์ วท.บ.10
42 6301102324 นางสาวจุฑามาส วงษ์วิทยา วท.บ.10
43 6301102394 นางสาวรักษิณา ไชยสิทธิ์ วท.บ.10
44 6301102313 นางสาวกิตติมา ภูสดศรี วท.บ.10
45 6301102440 นางสาวณิชกานต์ โตเจริญ วท.บ.10
46 6301102430 นางสาวอัฐภิญญา พรหมรักษา วท.บ.10
47 6301102439 นางสาวชฎาพรรณ นายจาย วท.บ.10
48 6301102315 นางสาวเกสรา ดาวไธสง วท.บ.10
49 6301102434 นางสาวอารญา พิทักษ์ไพรวัลย์ วท.บ.10
50 6301102379 นางสาวพริ้มเพรา ธูปประโคม วท.บ.10
51 6301102389 นางสาวมัลลิกา ก๋งฉิน วท.บ.10
52 6301102416 นางสาวสนธิยา อริยโกมุท วท.บ.10
53 6301102347 นางสาวเทพปรียา ไกรอาสา วท.บ.10
54 6301102428 นางสาวอรุณวดี ลาดทุ่ง วท.บ.10
55 6301102368 นางสาวปณิดา ปัญญาดิบวงศ์ วท.บ.10
56 6301102411 นางสาวศศิกานต์ อัสพันธ์ วท.บ.10
57 6301102331 นางสาวชาลินี อ่อนนางรอง วท.บ.10
58 6301102354 นางสาวธิดารัตน์ โยชพนัส วท.บ.10
59 6301102422 นางสาวสุกัญญา เรืองหนีชาติ วท.บ.10
60 6301102398 นางสาววนันญา ตาลำ วท.บ.10
61 6301102352 นางสาวธนิษฐา เนาะดู วท.บ.10
62 6301102363 นางสาวนิราวรรณ สุนันตา วท.บ.10
63 6301102392 นางสาวรมิตา ปากองวัน วท.บ.10
64 6301102358 นางสาวนลินญา จอมทะรักษ์ วท.บ.10
65 6301102397 นางสาวลออรัตน์ บุญโตนด วท.บ.10
66 6301102321 นางสาวจารุวรรณ มามาก วท.บ.10
67 6301102383 นางสาวภัททิยา เค็มมาก วท.บ.10
68 6301102396 นางสาวรุ่งอรุณ บวรเกษตร วท.บ.10
69 6301102377 นางสาวพรพรรณ นามวงษา วท.บ.10
70 6301102425 นางสาวสุพรรษา เพ็ชรชนะ วท.บ.10
71 6301102346 นายเตชากร ดีคำ วท.บ.10
72 6301102385 นายภานุพงษ์ ยิ่งยง วท.บ.10
73 6301102367 นายบูรฉัตร แซ่ท้าว วท.บ.10
74 6301102421 นายสัภยา มากเงิน วท.บ.10
75 6301102438 นายเจษฎา นันตา วท.บ.10
76 6301102414 นายศุภกิจ การมั่งมี วท.บ.10
77 6301102345 นายตฤณพรรดิ์ สุทธานุกูล วท.บ.10
78 6301102360 นายนัฐพงญ์ เมฆยะพิสิทธิ์ วท.บ.10
79 6301102343 นายดรัณภพ แซ่วื้อ วท.บ.10
80 6301102408 นายเวสารัช สารสุวรรณ์ วท.บ.10
81 6301102400 นายวรเมธ ทวีอภิรดีวุฒิ วท.บ.10
82 6301102406 นายวีรพงศ์ สืบศรีวิชัย วท.บ.10
83 6301102426 นางสาวสุภาพร พงษ์แผ่นสี วท.บ.10
84 6301102310 นางสาวกาญจนา กันทิยะวงษ์ วท.บ.10
85 6301102403 นางสาววริษา อินยานวล วท.บ.10
86 6301102378 นางสาวพรรณกาญจน์ วังวัล วท.บ.10
87 6301102442 นางสาวพิมพร ใจมา วท.บ.10
88 6301102303 นางสาวกรรณิกา อริวรรณา วท.บ.10
89 6301102393 นางสาวรวินันทร์ คุ้มศิริ วท.บ.10
90 6301102418 นางสาวสมพร พรหมนุช วท.บ.10
91 6301102302 นางสาวกนิษฐา ชัยวุฒิ วท.บ.10
92 6301102344 นางสาวดรุณี ธนะสมบัติ วท.บ.10
93 6301102405 นางสาววิภานันท์ จันทะภา วท.บ.10
94 6301102337 นางสาวณัฐธิดา วงค์อารี วท.บ.10
95 6301102336 นางสาวณัฏฐริณีย์ เชิดฉาย วท.บ.10
96 6301102424 นางสาวสุธีมนต์ ปาโมกข์ วท.บ.10
97 6301102420 นายสันติภาพ แก้วประดิษฐ์ วท.บ.10
98 6301102409 นายศรายุทธ มโนทา วท.บ.10
99 6301102388 นายภูตะวัน ไชยเลิศ วท.บ.10
100 6301102373 นายพงศ์ภาณิช คะใจ วท.บ.10
101 6301102431 นายอัทพล ปวงทุเลา วท.บ.10
102 6301102307 นายกฤษดา ประสิทธิ์ วท.บ.10
103 6301102423 นายสุทธิพงษ์ แร่กระสินธ์ วท.บ.10
104 6301102309 นายกันต์พงษ์ ตันเจริญคีรี วท.บ.10
105 6301102369 นายปรเมศวร์ คิดแสวง วท.บ.10
106 6301102446 นายภาสกร คำแก้ว วท.บ.10
107 6301102305 นายกฤษฎา ครูเล่งกี่ วท.บ.10
108 6301102417 นายสมชาย พูลเทพ วท.บ.10
109 6301102339 นายณัฐพงศ์ แก้วเล็ก วท.บ.10
110 6301102326 นายชญานิน บัวผัน วท.บ.10
111 6301102306 นายกฤษณะ วรรณภิละ วท.บ.10
112 6301102432 นายอันดา ขวัญจันทร์ วท.บ.10
113 6301102445 นายอัฐกรณ์ ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
114 6301102370 นายประยูรศักดิ์ ทาบัว วท.บ.10
115 6301102322 นายจิรพัฒน์ พงษ์ดัด วท.บ.10
116 6301102381 นายพีรพัฒน์ บัวแสน วท.บ.10
117 6301102356 นายธีรพัฒน์ ใจการ วท.บ.10
118 6301102349 นายธนกฤต เทพโพธา วท.บ.10
119 6301102364 นายเนติพงษ์ แสนสุขอุดมบุญ วท.บ.10
120 6301102312 นายกิตติภณ อินหันต์ วท.บ.10
121 6301102340 นายณัฐพล สมภักดี วท.บ.10
122 6301102355 นายธีทัต คงเหล่า วท.บ.10
123 6301102437 นายเอกชัย ปิ่นเสา วท.บ.10
124 6301102350 นายธนวัฒน์ เขื่อนใจ วท.บ.10
125 6301102415 นายสถาพร แตงทอง วท.บ.10
126 6301102362 นายนิติ พรสมบูรณ์ศรี วท.บ.10
127 6301102382 นายภวดล โพธิสวัสดิ์ วท.บ.10
128 6301102341 นายณัฐวุธ แสนสองแคว วท.บ.10
129 6301102323 นายจิระพงศ์ มหาวงค์ วท.บ.10
130 6301102441 นายธีรพัฒน์ นามขันธ์ วท.บ.10
131 6301102329 นายชัยธวัช ใจรังษี วท.บ.10
132 6301102304 นายกฤตภาส สิงหนาท วท.บ.10
133 6301102410 นายศวัสกร น้อยเสาธง วท.บ.10
134 6301102380 นายพศวัต ชดพรมราช วท.บ.10
135 6301102387 นายภีชาพัช ใจก้อน วท.บ.10
136 6301102384 นายภัทราวุธ ทิโน วท.บ.10
137 6301102386 นายภานุวัศ เพ็ชรแสง วท.บ.10
138 6301102330 นายชัยนันท์ ท้าวพรหม วท.บ.10
139 6301102407 นายวีรากร อินทร์ทรา วท.บ.10
140 6301102351 นายธนาชัย ใจเรือน วท.บ.10
141 6301102342 นายดนุพล เสบู่ วท.บ.10
142 6301102427 นายหัสดิน กันแสงแก้ว วท.บ.10
143 6301113307 นางสาวอภิญญา นำนนท์ วท.บ.10
144 6301113306 นายศรัญย์ ประทุมตรี วท.บ.10
145 6301113301 นายชัชวาลย์ แซ่ม้า วท.บ.10
146 6301124310 นางสาวเสาวลักษณ์ คะวะดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
147 6301124303 นางสาวจุฬาลักษณ์ พาทีทิน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
148 6301124309 นางสาวสรัลพร ศรีหาตา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
149 6301124306 นายนัฐกานต์ อินทร์มณี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
 วิทยาศาสตร์
150 6004106316 นายต่อตระกูล ติง วท.บ.10
151 6004106313 นายณัฐวุฒิ แสนอินตา วท.บ.10
152 6004106342 นายศราวุธ ทับทิมบัว วท.บ.10
153 6004106320 นายนัฐพล ฉัตรสุวรรณ วท.บ.10
154 6004106345 นายสันติภาพ หนูปัง วท.บ.10
155 6004106324 นายปฐมพร มะโนธรรม วท.บ.10
156 6004106303 นายเกียรติศักดิ์ ปวนทา วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
157 6305105396 นางสาวอัญติมา อินทร์ชัย รป.บ.10
158 6305105348 นายวชิรากร ราษตรีสกล รป.บ.10
159 6305105332 นางสาวนันทกานต์ มังคละ รป.บ.10
160 6305105345 นางสาวมินธาดา ปาโน รป.บ.10
161 6305105359 นางสาวสิริกานดา จดจำ รป.บ.10
162 6305105304 นางสาวเกตุสุดา แย้มกระจ่าง รป.บ.10
163 6305105377 นางสาวชุตินันท์ กันทะวงค์ รป.บ.10
164 6305105321 นางสาวดารารัตน์ ถิ่นทิพย์ รป.บ.10
165 6305105330 นางสาวนรีกานต์ ไทยนิยม รป.บ.10
166 6305105362 นางสาวสุชาดา ช้างดี รป.บ.10
167 6305105306 นางสาวขวัญจิรา ผูกพันธุ์ รป.บ.10
168 6305105313 นางสาวชั้นบุญ เชียงปาละ รป.บ.10
169 6305105325 นางสาวธรรมารัตน์ ขำขจร รป.บ.10
170 6305105365 นางสาวสุภิชา สมพงษ์ รป.บ.10
171 6305105393 นางสาวรัชดาพร อภัยนอก รป.บ.10
172 6305105360 นางสาวสิริกานดา เลื่อนลอย รป.บ.10
173 6305105310 นางสาวจารุมน โพธริน รป.บ.10
174 6305105318 นางสาวฐิตารีย์ ศรีจันทร์ รป.บ.10
175 6305105319 นางสาวณัฐวดี พุ่มชะเอม รป.บ.10
176 6305105329 นางสาวนริสรา อินโอภาส รป.บ.10
177 6305105312 นางสาวชฎาพร เขียวคำสุข รป.บ.10
178 6305105372 นางสาวอารีย์รัตน์ ลายะ รป.บ.10
179 6305105358 นางสาวสายรุ้ง อาลัยไพรสณฑ์ รป.บ.10
180 6305105383 นางสาวพิมพิศา ใจแปง รป.บ.10
181 6305105302 นายกานภวินท์ แก้วใส รป.บ.10
182 6305105378 นายถิรวัฒน์ ปถมสุข รป.บ.10
183 6305105320 นายดัสกร กัญจนะ รป.บ.10
184 6305105314 นายชินวัฒน์ พวงอภัย รป.บ.10
185 6305105316 นายฐานทัพ ท้าวภูธร รป.บ.10
186 6305105323 นายทักษิณ แข็งแรง รป.บ.10
187 6305105307 นายคณรัฐ ชื่นรัมย์ รป.บ.10
188 6305105367 นายแสงชัย อนุดีเก้า รป.บ.10
189 6305105327 นายธีรโชติ ธรรมตา รป.บ.10
190 6305105326 นายธิติ ต๊ะพ่อ รป.บ.10
191 6305105331 นางสาวนัชริกา ปัญญาวงค์ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
192 6306101451 นางสาวนภวรรณ สิงห์สุภา บธ.บ.10
193 6306103314 นายเจตนิพัทธ์ สังข์วิศิษฎ์ บช.บ.10
194 6306103339 นางสาวนฎกร เงินกองแก้ว บช.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
195 6310101324 นางสาวรวิสรา สุทธิจิต วท.บ10
196 6310101327 นายวรายุทธ จิรวัฒนกูลชัย วท.บ10
197 6310101320 นางสาวพีรดา ไขแสง วท.บ10
198 6310101326 นางสาวรัตติกาล กันเชียง วท.บ10
199 6310101307 นางสาวเจษฎาพร เต่งมาก วท.บ10
200 6310101325 นางสาวระวิวรรณ รวีกำจร วท.บ10
201 6310101329 นางสาวศิรประภา ฝักแคเล็ก วท.บ10
202 6310101319 นางสาวพิมวรีย์ สารนารถ วท.บ10
203 6310101338 นางสาวหงส์เหม ทองนาค วท.บ10
204 6310101336 นางสาวสุปิยกุล กวงเเหวน วท.บ10
205 6310101323 นางสาวมญชุ์ปริยา เชียงรินทร์ วท.บ10
206 6310101328 นางสาววลัยพรรณ มีทองคำ วท.บ10
207 6310101314 นางสาวณัฐริกา อินชูใจ วท.บ10
208 6310101337 นางสาวสุลักษณา จันกิติ วท.บ10
209 6310101318 นางสาวปราณี เทพสาย วท.บ10
210 6310101317 นางสาวธินิดา โทแสง วท.บ10
211 6310101342 นางสาวเกศิณี กอสัมพันธ์ วท.บ10
212 6310101309 นางสาวชนัญญา ท้วมบ้านไทร วท.บ10
213 6310101316 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ธูป วท.บ10
214 6310101303 นางสาวกัลย์สุดา รัตนชัยนันทกุล วท.บ10
215 6310101310 นางสาวชลิตา จองจันทร์ วท.บ10
216 6310101339 นายอลงกรณ์ หอมอุดม วท.บ10
217 6310101321 นายภาณุพงศ์ บัวใหญ่ วท.บ10
218 6310101341 นายภูธเนศ นารี วท.บ10
219 6310101330 นายศุภกิตติ์ จันทร์ปัญญา วท.บ10
220 6310101322 นายภูมิพงศ์ ทองสุข วท.บ10
221 6310101335 นายสุทธิพันธ์ แก่นยิ่ง วท.บ10
222 6310101340 นายอัมรินทร์ เกิดสมมาตร วท.บ10
223 6310101311 นายณฐโชค ขันตี วท.บ10
224 6310101308 นายชญานนท์ ฟักขาว วท.บ10
225 6310101334 นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมทอง วท.บ10
226 6310101301 นายกฤษศุวิทย์ แก้วงาม วท.บ10
227 6310101302 นายกัญจน์ ตาเรือนสอน วท.บ10
228 6310101306 นางสาวจุติภรณ์ นันไชย วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
229 6312101350 นางสาวสุรีย์พร เพียรบุญ ศ.บ.10
230 6312101339 นายอัครวงศ์ วงค์ธิดา ศ.บ.10
231 6312101333 นางสาวสุจิรา แซ่จื้อ ศ.บ.10
232 6312101335 นางสาวสุภัญชลี ทองนาคะ ศ.บ.10
233 6312101329 นางสาวศิริกานดา จันต๊ะหลวง ศ.บ.10
234 6312101340 นางสาวอัจฉรีย์ นิสี ศ.บ.10
235 6312101338 นางสาวอริสรา เหลาปัญญา ศ.บ.10
236 6312101346 นายพงศกร อยู่ทอง ศ.บ.10
237 6312101321 นายพงศธร อ่ำกลาง ศ.บ.10
238 6312101330 นายศิวากร ผัดจันตา ศ.บ.10
239 6312101319 นายปฏิคม มุกกาศ ศ.บ.10
240 6312101342 นายอำนาจ ปรัชญาภูวดล ศ.บ.10
241 6312101313 นายนครินทร์ อินทาน ศ.บ.10
242 6312101312 นายธนศักดิ์ สุขธรณ์ ศ.บ.10
243 6312101309 นายณัฐวุฒิ แสนแอ่น ศ.บ.10
244 6312101325 นายภูมิสิริณ ศรีพิชยานันท์ ศ.บ.10
245 6312101310 นายตรีนิล จงงามวิไล ศ.บ.10
246 6312101337 นายอธิบดี ศรียันต์ ศ.บ.10
247 6312101343 นายอิศรพงษ์ พวงบุญมี ศ.บ.10
248 6312101308 นางสาวณัฐฐาวดี บัวสุข ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
249 6014101321 นายชินภัทร์ คำฝั้น ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์บูรณาการ)10
250 6314102370 นายนิติธร ศิริภูธร B.A.10
251 6314102311 นางสาวกัญญมน มีฤทธิ์ B.A.10
252 6314102383 นางสาวผกามาส คำคง B.A.10
253 6314102377 นางสาวปฏิกานต์ เข่งเฮง B.A.10
254 6314102372 นางสาวนุชนาฎ ทองคำ B.A.10
255 6314102385 นางสาวพชรพร พรมอ้าย B.A.10
256 6314102374 นางสาวบุษราคัม ติยะบุตร B.A.10
257 6314102381 นางสาวปิยพัทธ์ หนูสาย B.A.10
258 6314102382 นางสาวปุณยนุช เวกสูงเนิน B.A.10
259 6314102386 นางสาวพนิดา จันทร์แก้ว B.A.10
260 6314102375 นางสาวเบญจมาภรณ์ เทียนดำ B.A.10
261 6314102373 นางสาวนูรอิห์ซาน อินนูยูซี B.A.10
262 6314102307 นางสาวกรองทอง สาระบูรณ์ B.A.10
263 6314102378 นางสาวปทิตตา อ่ำรัศมี B.A.10
264 6314102319 นางสาวจันทรัตน์ จันทร์แกม B.A.10
265 6314102371 นางสาวนิสรีนทร์ หมาดเต๊ะ B.A.10
266 6314102317 นางสาวขวัญสิริ จี๋คีรีวุธ B.A.10
267 6314102303 นางสาวกนกพร ปัญญานะ B.A.10
268 6314102380 นางสาวปัญญาพร ทันพรมมา B.A.10
269 6314102379 นางสาวปรียาพร ฤทธิโยธิน B.A.10
270 6314102369 นางสาวนลินี ลาไผ่ B.A.10
271 6314102320 นางสาวจิระวดี สารากาล B.A.10
272 6314102376 นางสาวเบญสิตา ไกรสุข B.A.10
273 6314102384 นายพงศธร วรรณรัตน์ B.A.10
274 6214102344 นายปรัตถกร สุรินทร์แก้ว ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
275 6218102352 นางสาวปวริศา แก้วมรกต ศศ.บ.10
276 6218102385 นางสาวหวันยิหวา ปาลี ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
277 6119102519 นางสาวสิริยากร แก้วสุริยะ ภ.สถ.บ.10
278 6119101307 นายปฏิภาณ รักษาศีล ทล.บ.10
279 6119102504 นางสาวณัฐรินทร์ ทะสุยะ ภ.สถ.บ.10
280 6119102512 นางสาวพิชชาภา ธนาปิยวิศน์ ภ.สถ.บ.10
281 6119102510 นางสาวปาริชาติ นุชเทียน ภ.สถ.บ.10
282 6119102514 นางสาวภัทรานิษฐ์ อินทร์สมใจ ภ.สถ.บ.10
283 6119102502 นางสาวจิราภา ดวงดี ภ.สถ.บ.10
284 6119102520 นางสาวสุพัฒนา มิ่งมณี ภ.สถ.บ.10
285 6019102531 นางสาวฐิติภา โกสลากร ภ.สถ.บ.10
286 6119102509 นางสาวปาริฉัตร ภูริจารุยางกุล ภ.สถ.บ.10
287 6019102517 นายปุณวรุตม์ สุภาแดง ภ.สถ.บ.10
288 6119102511 นายพันธุ์ธัช คมกฤส ภ.สถ.บ.10
289 6119102503 นายชนะศักดิ์ อภิชาติ ภ.สถ.บ.10
290 6119102508 นายปรัชญา กันทะ ภ.สถ.บ.10
291 6119102518 นายศุภวิชญ์ ปรีชุม ภ.สถ.บ.10
292 6019102509 นายชานนท์ ชะโลธร ภ.สถ.บ.10
293 6019102511 นายณภัทร อภิสิทธยากร ภ.สถ.บ.10
294 6119102517 นายศุภกฤต คำหล้าทราย ภ.สถ.บ.10
295 6119102506 นายตะวัน เพ็งสุวรรณ ภ.สถ.บ.10
296 6119102516 นายวรวุฒิ อภิชาติ ภ.สถ.บ.10
297 6119102505 นางสาวณิชากร บัณธุรุ่งเรือง ภ.สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
298 6322101403 นางสาววารีเพลิน จวบสมัย วท.บ.10
299 6322101396 นายวรวิทย์ ขวัญรอด วท.บ.10
300 6322101354 นางสาวนัสริน ปิ่นธุรัตน์ วท.บ.10
301 6322101390 นางสาวลฎาภา เสาร์ไชย วท.บ.10
302 6322101391 นางสาวลลิตา เปียงใจ วท.บ.10
303 6322101351 นางสาวนลัทพร เสียวกระแส วท.บ.10
304 6322101353 นางสาวนันทนี นัดครีบ วท.บ.10
305 6322101418 นางสาวสุวิมล เอกวงษ์ วท.บ.10
306 6322101388 นางสาวรัตติกาล แต้มมาก วท.บ.10
307 6322101438 นางสาววีรพร พุทธาสมศรี วท.บ.10
308 6322101392 นางสาววรกมล เถาว์พิมาย วท.บ.10
309 6322101430 นางสาวอัมรินทร์ เขียวคำ วท.บ.10
310 6322101356 นางสาวนิฟิรดาวซ์ บาเหะ วท.บ.10
311 6322101331 นางสาวณัฏฐณิชา ปันกัน วท.บ.10
312 6322101433 นางสาวอาภาพร อ่อนศรี วท.บ.10
313 6322101355 นางสาวนาเดีย สาและ วท.บ.10
314 6322101411 นางสาวศุภลักษณ์ ทองเขียว วท.บ.10
315 6322101412 นางสาวสรัลพร ส่องแก้ว วท.บ.10
316 6322101435 นางสาวไอลดา ยิ้มน้อย วท.บ.10
317 6322101432 นางสาวอานัญญา โคตรทิพย์ วท.บ.10
318 6322101399 นางสาววรัชยา เมืองตาแก้ว วท.บ.10
319 6322101389 นางสาวรินรดา เทียนสว่าง วท.บ.10
320 6322101397 นายวรวิทย์ ศศิปการสกุล วท.บ.10
321 6322101406 นายศิรพงษ์ สวัสดิ์ชัย วท.บ.10
322 6322101387 นายระพีพัฒน์ กิมิเส วท.บ.10
323 6322101409 นายศิริศักดิ์ สีปุ วท.บ.10
324 6322101442 นายณภัทร ขวัญนาค วท.บ.10
325 6322101373 นายพันยุทธ นนท์ชี วท.บ.10
326 6322101346 นายธัชพล หน่อวงศ์ วท.บ.10
327 6322101398 นายวรวิทย์ จันทิมา วท.บ.10
328 6322101378 นายภคิน บัวเขียว วท.บ.10
329 6322101377 นายพุทธิพงษ์ วงษ์ศิริสุพรชัย วท.บ.10
330 6322101408 นางสาวศิริภรณ์ อ้วนคำ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47